Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord marc de col·laboració entre el Col·legi Oficial d'Economistes de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 18 d'abril de 2007

REUNITS

D'una banda, el senyor Esteban Bardolet Jané, degà president del Col·legi Oficial d'Economistes de les Illes Balears, com a representant d'aquest segons els Estatuts aprovats per l'Ordre de la Conselleria de Presidència del Govern balear de 21 d'abril de 2002.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts es reconeixen, per la representació amb què actuen, la capacitat legal suficient per subscriure convenis i obligar-se i acorden voluntàriament de subscriure el present acord.

MANIFESTEN

Primer . Que ambdues parts consideren de mutu interès per complir millor llurs funcions d'establir el present acord de col·laboració per aconseguir una coordinació eficaç de llurs esforços i un millor aprofitament dels respectius recursos i mitjans personals i materials.

Segon . Que ambdós organismes tenen entre els seus objectius el desenvolupament d'activitats dirigides a afavorir la formació i la investigació.

Tercer . Que en compliment dels fins que tenen assignats, les entitats sotasignades desitgen establir un acord marc que afavoreixi i dinamitzi totes les accions de col·laboració que puguin concretar en el futur mitjançant la formalització de convenis, acords o contractes específics.

ACORDEN

Primer . Dins el marc d'intencions que han manifestat, la Universitat de les Illes Balears i el Col·legi Oficial d'Economistes de les Illes Balears es comprometen a fomentar la seva cooperació mitjançant els convenis específics, acords o contractes que convinguin en cada cas, en funció de la naturalesa de cada actuació concreta, emparats pel present acord marc i sempre d'acord amb la legislació vigent. Els compromisos poden tenir com a objectius específics els següents:

  1. Transferència de coneixement.
  2. Desenvolupament de projectes d'investigació d'interès comú en tots els àmbits de la seva competència.
  3. Encomanar-se mútuament treballs o estudis determinats que alguna de les parts estigui en condicions de realitzar.
  4. Desenvolupar congressos, activitats i campanyes de formació i informació per a professionals de les institucions signants o de l'exterior.
  5. Intercanvi entre les institucions signants de documentació científica i de publicacions, periòdiques o no.
  6. Convenir en tots els altres compromisos que, a parer dels signants, tinguin cabuda en aquest acord marc.

Segon . Les institucions signants programaran anualment les activitats que es realitzaran i, en els convenis que signin en cada cas, hi estipularan obligatòriament almenys l'objecte i les obligacions de les parts i s'hi detallaran, si escau, el règim de finançament, els mecanismes de seguiment de l'execució del conveni i el règim de rescissió i pròrroga.

Tercer . Es nomenarà una comissió mixta de seguiment per al foment i l'avaluació del present acord marc formada per dos representants designats pel Col·legi Oficial d'Economistes de les Illes Balears i dos per la Universitat de les Illes Balears, que es reuniran semestralment. Sens perjudici de les funcions d'aquesta comissió mixta, els convenis específics podran preveure el nomenament de comissions especials per fer-ne el seguiment, incloent-hi aquelles persones que per la seva especialització o capacitació concretes puguin resultar idònies per dur a terme els objectius establerts.

Quart . El present acord té una vigència d'un any comptat a partir de la data de la signatura, i es prorrogarà llevat que qualsevol de les parts decideixi de rescindir-lo, cosa que s'ha de comunicar amb dos mesos d'antelació a la data en què hagi d'entrar en vigor la pròrroga. Aquesta decisió s'ha de comunicar per escrit i de manera que pugui acreditar-se la tramesa i la recepció d'aquest i la data d'ambdues coses. Si cap de les parts el vol donar per acabat, es comprometen a finir les accions establertes mitjançant aquest acord que hi hagin en funcionament.

Un cop llegit per les parts aquest acord marc i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts que s'hi expressen, el signen i rubriquen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a 1'encapçalament.

Pel Col·legi Oficial d'Economistes de les Illes Balears,

Esteban Bardolet
Degà

Per la Universitat de les Illes Balears,


Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 20 de març de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern en data 9 de maig de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).