Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Addenda a l'annex III del Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya

signat el 31 de març de 2006

La Universitat de les Illes Balears i el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya acorden ampliar el conveni existent entre ambdues institucions per a l'accés a la Biblioteca Digital de Catalunya amb la subscripció 2007 a les revistes electròniques següents:

  • Elsevier
  • Emerald
  • Kluwer (dins l'editorial Springer)
  • Lecture Notes in Computer Sciences
  • Wiley

Aquests nous productes s'inclouran en l'actualització de l'annex III del conveni vigent, que de mutu acord es renovarà durant el 2007.

Barcelona, 14 de desembre de 2006

El President del CBUC,
El Rector de la Universitat de les Illes Balears,
Jaume Casals
Avel·lí Blasco

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 20 de març de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern en data 9 de maig de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).