Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i la Universitat de les Illes Balears per al desenvolupament del projecte LIFE BASSES "Conservació i gestió de basses temporals mediterrànies a Menorca" [LIFE05NAT/ES/000058]

Maó, 2 d'abril de 2007

Per una part la Il·lma. Sra. Joana Ma. Barceló Martí, en nom y representació del Consell Insular de Menorca, amb domicili a la Plaça de la Biosfera, 5 de Maó.

Per altra part el Rector de la Universitat de les Illes Balears (en endavant UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts actuen en representació dels càrrecs que ocupen i es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica d'obrar.

Per això,

EXPOSEN

 1. El 23 de setembre de 2005 la Direcció General de Medi Ambient de la Comissió Europea comunicà la aprovació del projecte LIFE Natura "Conservació i gestió de basses temporals mediterrànies a Menorca" (LIFE05 NAT/E/000058) presentat pel Consell Insular de Menorca, amb l'acrònim LIFE BASSES.
 2. El Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, en data de 31 d'octubre de 2005, va acordar l'execució del projecte europeu anomenat "Conservació i gestió de basses temporals mediterrànies a Menorca" i el seu pressupost plurianual.
 3. L'execució d'aquest projecte té una durada de quatre anys, amb data d'acabament el 31 d'agost de 2009.
 4. A l'organigrama de funcionament del projecte LIFE BASSES hi ha prevista la creació d'un Comitè Científic d'assessorament, format per especialistes diverses disciplines relacionades amb la conservació de les basses temporals mediterrànies, a més de l'equip tècnic del projecte.
 5. L'equip tècnic del projecte té la voluntat decidida de fomentar la participació activa en el seu desenvolupament d'altres institucions científiques, amb l'objectiu d'enriquir i millorar els resultats i les experiències que dins ell es puguin generar.
 6. La Universitat de les Illes Balears té una ampla experiència en la investigació de la biodiversitat en ambients aquàtics a les Illes Balears, i en el camp de la limnologia i l'ecologia aquàtica.

Ambdues parts es reconeixen la capacitat mútua per establir el present conveni i estableixen els següents

ACORDS

Primer.- Objecte del conveni

El present conveni té com objectiu principal establir una col·laboració en el marc del desenvolupament del projecte LIFE05 NAT/E/000058 "Conservació i gestió de basses temporals mediterrànies a Menorca", entre el Consell Insular de Menorca i la Universitat de les Illes Balears.

Segon.- La UIB es compromet a:

 1. Designar al Sr. Gabriel Moyà Niell, com a membre del Comitè Científic del projecte LIFE BASSES, a través de l'assistència a les reunions que el Consell Insular convoqui a tal efecte, i de l'assessorament a l'equip tècnic del projecte en les actuacions relacionades amb la conservació i gestió de les basses temporals mediterrànies a Menorca.
 2. Col·laborar en aquelles actuacions del projecte que tinguin relació amb la conservació de la biodiversitat de les basses temporals i la supressió de les amenaces que posen en perill la seva conservació, i especialment en la redacció dels Plans de Gestió de les basses temporals.
 3. Posar a disposició del projecte LIFE BASSES la informació generada fins ara en les investigacions científiques de la Universitat relacionades amb les temàtiques tractades en el projecte.
 4. Elaborar els estudis sobre la diversitat de fitoplàncton present a les basses temporals mediterrànies incloses en el projecte, de cara a la tipificació de les basses i la redacció posterior dels Plans de Gestió prevists en el projecte.
 5. Fer lliurament de dos informes relatius a la biodiversitat de fitoplàncton en les basses temporals. Un informe preliminar de resultats durant el mes d'abril de 2007, i un segon informe complert dins el mes de desembre de 2007.
 6. Informar periòdicament al Consell dels avanços en el desenvolupament de les feines i establir un calendari de reunions periòdiques de seguiment.
 7. Participar en la difusió en tots els àmbits del projecte LIFE BASSES, deixant explícit en qualsevol treball o assaig científic que es publiqui en relació amb el projecte, que les dades generades s'han obtingut en el marc del Projecte LIFE05 NAT/E/000058 "Conservació i gestió de basses temporals mediterrànies a Menorca".
 8. Participar activament en les activitats que s'organitzin en el marc d'aquest projecte de conservació, especialment en aquelles relacionades amb l'educació i la sensibilització de la població.

Tercer.- El Consell Insular de Menorca es compromet per la seva part a:

 1. Sufragar les despeses de desplaçament i allotjament derivades de les estades a Menorca del Sr. Gabriel Moyà Niell, investigador designat per la UIB, per participar en les reunions del Comitè Científic del projecte LIFE BASSES.
 2. Informar a la UIB dels avanços i totes les iniciatives que es posin en marxa en el marc del projecte relacionades amb la conservació de les basses temporals.
 3. Oferir a la UIB la possibilitat de participar en aquelles activitats relacionades amb l'educació i la sensibilització de la població envers la problemàtica de la conservació de les basses temporals.
 4. Posar a disposició de la UIB la informació generada en el marc del projecte necessària per desenvolupar les tasques assignades a la Universitat.

Quart.- Es podran ampliar les actuacions assignades a la UIB en el marc del projecte LIFE BASSES, sempre que ambdues institucions arribin a un acord de col·laboració, que serà objecte d'una addenda al present conveni.

Cinquè.- Tota la informació generada per la UIB en el marc del present conveni serà propietat del Consell Insular de Menorca, aquest farà ús dels resultats per assolir els objectius del projecte LIFE BASSES i autoritzarà als investigadors la seva publicació en revistes científiques especialitzades, en el ben entès que sempre s'haurà de fer constar el nom de tots els autors i les institucions a les quals pertanyen, amb preeminència del Consell Insular de Menorca i del programa LIFE de la Comissió Europea.

Sisè.- Ambdues institucions nomenaran un interlocutor en el marc del present conveni de col·laboració, que establirà un contacte continu i dinamitzarà les actuacions conjuntes a realitzar.

Setè.- El present conveni tindrà vigència des de la seva signatura fins al 31 d'agost de 2009.

La Presidenta del CIM
El Rector de la UIB

Sra. Joana Ma. Barceló

Sr. Avel·lí Blasco
Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 27 de març de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern en data 9 de maig de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).