Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears, per al finançament dels complements retributius transitoris per al professorat contractat de caràcter laboral amb dedicació a temps complet i amb vinculació permanent

Palma, 19 d'abril de 2007

PARTS

Francesc J. Fiol Amengual, conseller d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, nomenat pel Decret 7/2003, de 30 de juny de 2003 (BOIB núm.93, d'1 de juliol de 2003), en l'exercici de les facultats atribuïdes per l'article 11 de la Llei 3/2003, de 23 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Avel·lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears, nomenat pel Decret 47/2003, de 9 de maig (BOIB núm.67, de 13 de maig de 2003), segons el que estableix la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003 de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada Universitat

ANTECEDENTS

  1. Des de la signatura dels Acords de 23 de febrer de 2000 i de 14 de maig de 2003, entre la Conselleria d'Educació i Cultura, la Universitat de les Illes Balears, el Consell Social de la Universitat de les Illes Balears i els sindicats amb representació a la Junta de Personal Docent i Investigador de la UIB, el professorat funcionari de la UIB percep determinats complements retributius autonòmics (de reconeixement i especialització dels professors titulars d'escola universitària, d'estímul i reconeixement a la docència i a la formació permanent del docent, d'estímul i reconeixement de l'activitat en investigació).
  2. Els acords esmentats anteriorment preveuen una durada fins al final de l'any 2007. La Conselleria d'Educació i Cultura, una vegada extingida la vigència d'aquests acords, durà a terme la regulació dels complements retributius dels professors dels cossos docents universitaris de la UIB, tant funcionaris com contractats, mitjançant una disposició de caràcter general. Per això, es preveu iniciar els tràmits per a l'elaboració d'un decret per tal que la seva entrada en vigor es produeixi l'any 2008.
  3. No obstant l'anterior, la Universitat de les Illes Balears ha considerat adient crear, per a l'any 2007, uns complements retributius per al professorat contractat laboral, similars als complements autonòmics que està rebent el professorat funcionari. Així, dia 28 de febrer de 2007 es va publicar al FOU número 278 l'Acord del Consell de Govern de dia 7 de febrer de 2007, pel qual es creen determinats complements retributius transitoris per al professorat laboral.
  4. Aquests complements retributius transitoris creats per la Universitat de les Illes Balears s'apliquen al professorat contractat de caràcter laboral amb dedicació a temps complet i amb vinculació permanent (professors col·laboradors i professors contractats doctors). La Universitat de les Illes Balears assumeix el compromís de pagar-los a tot el professorat laboral que en sigui mereixedor, previ el procediment corresponent, semblant en tot allò que sigui possible al que ha seguit el professorat funcionari, i amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació i Cultura.
  5. Així, dia 28 de febrer de 2007 es va signar un Acord entre la Conselleria d'Educació i Cultura, la Universitat de les Illes Balears i les organitzacions sindicals ¿STEI-i, CCOO i UGT- sobre complements retributius transitoris per al professorat laboral. A la clàusula primera d'aquest acord la Conselleria d'Educació i Cultura manifesta la seva voluntat de col·laborar amb la UIB en el finançament d'aquests complements en el marc de les seves disponibilitats pressupostàries, i a la clàusula quarta s'estableix que ambdues institucions signaran un conveni específic que concretarà la quantitat total que aportarà la Conselleria, com també les condicions de pagament.

Les dues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest Conveni, d'acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte

L'objecte d'aquest conveni és instrumentalitzar la subvenció que la Conselleria d'Educació i Cultura concedeix a la Universitat de les Illes Balears, en el marc d'allò que preveu l'article 21.2 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

L'objecte d'aquesta subvenció és contribuir al finançament dels complements retributius transitoris per al professorat laboral creats per Acord del Consell de Govern de la Universitat de dia 7 de febrer de 2007 (FOU núm. 278, de 28 de febrer de 2007).

Segona. Finançament

La Conselleria d'Educació i Cultura aportarà a la Universitat de les Illes Balears la quantitat de 60.000 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 13801.421F01.44100.00 dels pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2007.

El pagament d'aquesta quantitat a la Universitat de les Illes Balears es realitzarà una vegada que aquesta entitat hagi justificat l'activitat subvencionada en els termes que es preveuen a la clàusula següent.

Tercera. Justificació

Abans del 30 de setembre de 2007 la Universitat de les Illes Balears haurà d'aportar a la Direcció General d'Universitat de la Conselleria d'Educació i Cultura la documentació justificativa de l'activitat subvencionada, en el marc d'allò que preveu l'article 39 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions.

Aquesta justificació es realitzarà mitjançant la presentació d'un certificat del gerent de la Universitat de les Illes Balears, acreditatiu del pagament dels complements retributius transitoris per al professorat laboral creats per Acord del Consell de Govern de la Universitat de dia 7 de febrer de 2007 (FOU núm. 278, de 28 de febrer de 2007).

Aquest certificat haurà de contenir, desglossat, la relació dels professors de la UIB, en les seves diferents categories, que han obtingut els distints complements, així com la quantitat econòmica individual i la quantitat total dels complements, inclosos els costos socials associats als mateixos.

Quarta. Control financer

La Universitat de les Illes Balears, com a beneficiària d'aquesta ajuda, queda sotmesa a les mesures de comprovació i fiscalització establertes a la legislació de finances i pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes Balears quant a la concessió i el control de les ajudes públiques. A més, ha de facilitar tota la informació que li requereixi la Sindicatura de Comptes o altres òrgans de control extern.

Cinquena. Revocació de les ajudes concedides

D'acord amb el que disposa l'article 43 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, pertoca revocar la subvenció quan, posteriorment a la Resolució de concessió, el beneficiari incompleixi totalment o parcial les obligacions o els compromisos concrets als quals està condicionada l'eficàcia de l'acte de concessió de la subvenció. Com a conseqüència de la revocació de la subvenció, queda sense efecte l'acte de concessió i s'han de reintegrar les quantitats percebudes indegudament.

Sisena. Reintegrament de les ajudes concedides

Pertoca el reintegrament total o parcial de les quantitats rebudes i l'exigència de l'interès de demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la data de la Resolució per la qual s'acordi el reintegrament, en els casos establerts a l'article 44 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions.

Les quantitats reintegrables tenen la consideració d'ingressos de dret públic i poden ser exigides per via de constrenyiment.

Setena. Jurisdicció contenciosa administrativa

Les parts que subscriuen el present document es comprometen a intentar resoldre de comú acord les diferències que puguin sorgir en l'aplicació i interpretació d'aquest conveni. Però, si això no fos possible, les qüestions litigioses que puguin afectar la interpretació i l'execució d'aquest conveni seran conegudes i de la competència de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

Vuitena. Vigència

El present conveni serà vigent fins el 31 de desembre de 2007.

Com a mostra de conformitat, signam aquest conveni en dos exemplars.

Per la Conselleria d'Educació i Cultura
Per la Universitat de les Illes Balears
Francesc J. Fiol
Avel·lí Blasco

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 17 d'abril de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern en data 9 de maig de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).