Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord de col·laboració entre l'Ajuntament de Palma i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 16 de febrer de 2007

REUNITS

D'una banda, la Molt Honorable senyora Catalina Cirer Adrover, que actua com a Batllessa de l'Ajuntament de Palma, amb domicili a la plaça de Cort, 1. assistida pel Vicesecretari-Director de la Secretaria de la Junta de Govern, Sr. José Mª Mir de la Fuente.

I de l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada Universitat.

EXPOSEN

Que la UIB, per complir les seves funcions, té interès perquè els ajuntaments de les Balears adeqüin i mantinguin espais per facilitar les relacions entre la UIB i la societat.

Que l'Ajuntament de Palma es mostra interessat a col·laborar amb la Universitat de les Illes Balears per fomentar totes aquelles iniciatives universitàries que es puguin desenvolupar al seu terme municipal.

Ambdues parts es reconeixen, per la representació amb què actuen, la capacitat legal suficient per subscriure convenis i obligar-se i acorden voluntàriament de subscriure el present conveni amb les següents

CLÀUSULES

Primera . L'Ajuntament de Palma i la UIB es comprometen en la creació del Centre Uniiversitari de Palma, on els joves universitaris de Palma i el seu entorn comptin amb les instal·lacions adequades per afavorir l'estudi i la comunicació entre la Universitat i els ciutadans i facilitar els tràmits administratius i burocràtics universitaris.

Segona . L'Ajuntament de Palma posarà a disposició del Centre Universitari un espai de la Biblioteca Ramon Llull, adequadament dotat del mobiliari i del material informàtic necessaris en una primera fase, amb un mínim d'ordinadors connectats a la xarxa, i es farà càrrec de les despeses de manteniment del centre.

El carnet de la UIB serà acreditació suficient per accedir al centre.

Tercera . La Universitat col·laborarà en la formació del personal del centre perquè pugui dur a terme les seves tasques.

Quarta . La Universitat facilitarà les connexions dels ordinadors del centre amb la Universitat, tant pel que fa a la biblioteca com per obtenir informació acadèmica.

Cinquena . La Universitat es responsabilitzarà de la instal·lació i actualització dels programes informàtics i telemàtics (software) del Centre Universitari de Palma.

Sisena . El Centre Universitari de Palma funcionarà com a centre col·laborador de la UIB i la biblioteca es podrà acollir al servei de préstecs interbibliotecaris.

Setena . La Universitat posarà a disposició del Centre Universitari de Palma un exemplar de totes les seves publicacions, així com informació de totes les activitats que dugui a terme.

Vuitena . La utilització de la imatge corporativa de la UIB per part del Centre Universitari requerirà l'autorització expressa de la Universitat, que s'ha de demanar per escrit.

Novena . L'Ajuntament de Palma, mitjançant el Centre Universitari de Palma, pot proposar l'organització de possibles cursos de la Universitat Oberta (d'accés lliure) i col·laborar-hi, cursos que s'impartirien al municipi de Palma. Aquests cursos estaran en funció de l'oferta pròpia de la Universitat de les Illes Balears, i també altres cursos que per la seva temàtica puguin ser d'interès per als habitants de Palma.

Desena . Les dues institucions promouran que els estudiants de Palma i el seu entorn es beneficiïn de poder fer les pràctiques acadèmiques en empreses de la zona amb les quals hi hagi un conveni previ. Per dur a terme aquesta tasca, la iniciativa es fomentarà al sector empresarial de la zona, per possibilitar les pràctiques als estudiants universitaris.

Onzena . El present conveni es pot ampliar en funció de la dinàmica i l'activitat pròpies del Centre Universitari de Palma.

Dotzena . El present conveni entra en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar que es modifiqui o rescindeixi amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En tot cas, la part que ho faci es compromet a finir les accions establertes mitjançant aquest acord que hi hagi en funcionament.

Un cop llegit el document per les parts i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest acord marc, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per l'Ajuntament de Palma,

Catalina Cirer
Batllessa

Per la Universitat de les Illes Balears,

Avel·lí Blasco
Rector

 

Diligència

El present acord de col·laboració el va aprovar el Consell de Direcció de data 21 de setembre de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 10 de novembre de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).