Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord de col·laboració entre la Fundació Vicente Ferrer i la Universitat de les Illes Balears

Barcelona/ Palma, 27 de març de 2007

REUNITS

D'una banda, el senyor Jordi Folgado Ferrer amb NIF núm. 39005342X, com a director general de la Fundació Vicente Ferrer (FVF), que actua en representació d'aquesta, amb domicili al carrer París, núm. 71 3r. pis, CP 08029 de Barcelona i CIF núm. G09326745.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN

Que la UIB és una entitat de dret públic de caràcter multisectorial i pluridisciplinari que desenvolupa activitats de docència, investigació i desenvolupament científic i tecnològic.

Que la Fundació Vicente Ferrer és una organització no governamental per al desenvolupament compromesa amb el procés de transformació d'una de les zones més pobres i necessitades de l'Índia, Anantapur. La FVF treballa à l'Índia amb les organitzacions Rural Development Trust (RDT) i Women Development Trust (WDT), que funcionen com dos organismes de forta implantació social, respectuosos amb l'entorn i protagonistes de la transformació d'Anantapur.

Que tant la Fundació Vicente Ferrer com la UIB estan d'acord a establir una col·laboració en els camps científics i tecnològics d'interès comú per a la cooperació al desenvolupament.

Tenint en compte el que s'acaba d'exposar, la UIB i la FVF

CONVENEN

Primer . Fomentar i afavorir el desenvolupament de la cooperació d'ambdues institucions d'acord amb les seves funcions respectives i els seus objectius específics.

Segon . Possibilitar la realització de pràctiques per part dels estudiants de la UIB a la Fundació Vicente Ferrer a Espanya i a Rural Development Trust (RDT) i Women Development Trust (WDT) a l'Índia, sempre sota acord de les dues parts.

Tercer . Organitzar conjuntament programes d'actuació, d'investigació i promoció de la investigació, com també d'avaluació, d'acord amb els interessos i objectius que ambdues institucions tinguin.

Quart . Possibilitar la realització de programes de formació, de comú acord entre ambdues institucions.

Cinquè . Establir qualsevol tipus de concerts que interessin les dues institucions mitjançant acords puntuals.

Sisè . La realització i el compliment d'aquests objectius implicarà la realització de protocols addicionals específics que els desenvolupin.

Setè . Crear una comissió formada per dos representants de cada institució per tal d'avaluar les activitats realitzades i proposar-ne d'adients. La comissió es reunirà com a mínim cada any. El tipus i l'amplitud dels concerts, cooperacions, intercanvis i actuacions comuns es definiran específicament i seran objecte de protocols que s'afegiran a aquest acord.

El present acord tindrà una validesa mínima de quatre anys, renovable automàticament pel mateix període si cap de les dues parts no comunica a l'altra dos mesos abans de la data de l'acabament de l'acord la voluntat de donar-lo per acabat. En tots cas, la part que ho faci es compromet a finir les accions establertes mitjançant aquest acord que hi hagi en funcionament.

I perquè consti, ambdues parts signen el present conveni en dos exemplars i amb un sol efecte.

Per la Fundació Vicente Ferrer,

Per la Universitat de les Illes Balears,

Jordi Folgado
Director general

Avel·lí Blasco
Rector

 

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 17 d'octubre de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 7 de febrer de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).