Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord de col·laboració acadèmica, científica i cultural entre La Fundació Maria Ferret i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 2 d'abril de 2007

REUNITS

D'una part, el senyor Josep LLuís Riera Moll, major d'edat, en qualitat de president, que actua en representació de l'entitat Fundació Maria Ferret - Escoltisme i Guiatge de Mallorca, amb domicili al carrer del Seminari número 4, CP 07001, municipi de Palma, amb NIF G-07631799.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTEN

Que la Fundació Maria Ferret i la Universitat de les Illes Balears signaren un primer acord de col·laboració el 6 de juliol de 1995 per al desenvolupament d'accions conjuntes de cooperació.

Que atès l'interès d'ambdues parts per reactivar/reprendre/actualitzar els llaços de col·laboració, de conformitat amb llurs respectives atribucions, acorden signar un nou acord de col·laboració amb les següents

BASES GENERALS

Primera. Objectius

Aquest acord s'estableix per desenvolupar programes conjunts i l'intercanvi i la cooperació en els camps de la docència, la formació, la investigació i el lleure, en els termes que s'indiquen més avall.

Segona. Tipus de cooperació

La cooperació entre ambdues institucions pot incloure els punts següents:

1. Intercanvi d'informació i publicacions: s'inclou l'intercanvi entre les biblioteques de les respectives institucions.
2. Seminaris, col·loquis, simposis, debats, conferències i cursos divulgatius.
3. Estudis d'investigació conjunts.
4. Programes i plans d'estudis conjunts.
5. Accés a equips i material específics.
6. Altres activitats de col·laboració establertes entre ambdues parts.

Tercera. Àrees de cooperació

La cooperació es desenvoluparà dins aquelles àrees que siguin comunes a ambdues entitats, i concretament s'iniciarà amb les actuacions següents:

  • Posar en marxa un concurs de beques d'investigació i estudi, d'acord amb la línia educativa fixada per la UIB, el Patronat de la Fundació Maria Ferret i el Comissariat del Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca.
  • La Universitat facilitarà a la Fundació personal especialitzat i de reconegut prestigi per formar part del jurat que seleccionarà i qualificarà els projectes presentats en cada convocatòria de les beques.
  • Establir un conveni de formació de personal i pràctiques que resulti beneficiós per a les persones vinculades a cada institució.
  • La UIB facilitarà a la Fundació la màxima difusió de totes les seves activitats. Al mateix temps, la Fundació establirà un sistema de descomptes en les publicacions i les activitats per a totes les persones vinculades a la UIB, ja siguin professors, estudiants o personal d'administració i serveis.
  • La UIB donarà suport tècnic i administratiu a la Fundació en matèria informàtica, pedagògica, d'organització de congressos i d'elaboració de material audiovisual i bibliogràfic, i en altres activitats que siguin del seu interès en les condicions que s'estableixin en protocols annexos a aquest conveni.

El personal que ofereixen ambdues institucions per a les activitats esmentades anteriorment haurà de ser acceptat per ambdues parts, sota els estrictes principis d'idoneïtat professional per a les tasques preteses.

Les àrees en què es desenvolupi la cooperació inclouran programes i activitats diversos, que es definiran específicament als protocols corresponents.

Quarta. Programes projecte específics

Per cada programa o projecte específic s'haurà de desenvolupar un protocol. Aquests protocols podran incloure la informació següent:

1. L'origen, la naturalesa i la descripció del programa projecte.
2. Els noms dels responsables i dels participants de cada institució.
3. La durada del programa projecte.
4. Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució dels diners en qüestió.
5. Les previsions que s'hagin fet per al reconeixement i la convalidació acadèmics en casos de programes d'estudis conjunts.
6. Les previsions realitzades per a l'allotjament i la participació de convidats en activitats universitàries, etc.

Aquests protocols hauran de comptar amb l'aprovació del representant de cada institució.

Cinquena. Condicions financeres

a) No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les institucions en el moment de la firma d'aquest acord.
b) Per a cada programa projecte s'indicaran, separadament i específica, els detalls financers.

Sisena. Forma de disposar de la propietat intel·lectual

Tota la informació resultant d'activitats conjuntes realitzades sota aquest acord estarà a disposició d'ambdues parts, llevat que s'estableixin altres normes.

Setena. Vigència i durada

El present acord marc entra en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

Vuitena. Coordinació

Cada representant nomenarà, en un termini no major de tres mesos, un comitè, comissió o persona responsable que coordini i revisi les activitats que es duguin a terme dins el marc de l'acord.

Els coordinadors es posaran en contacte regularment per donar suport al desenvolupament de la cooperació.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració, redactat en dos exemplars en català; cada una de les parts se'n queda un exemplar.

Per la Fundació Maria Ferret,

Josep LLuís Riera
President

Per la Universitat de les Illes Balears,

Avel·lí Blasco
Rector

 

Diligència

El present acord el va aprovar el Consell de Direcció de data 12 de desembre de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 7 de febrer de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).