Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Vicepresidència i Conselleria de Relacions Institucionals, l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, la Fundació IBIT i la Universitat de les Illes Balears per al desenvolupament i la implantació del projecte d'integració i accessibilitat de persones amb discapacitat dins el marc del conveni de desenvolupament del Pla Avanza

Palma , 30 de març de 2007

Reunits

L'Hble. Sra. M. Rosa Estaràs Ferragut, vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions Institucionals d'acord amb el Decret 7/2003, de 30 de juny, del president de les Illes Balears, de nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears, i d'acord amb les funcions atribuïdes segons el Decret 27/2003, de 26 de novembre, del president de les Illes Balears, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Vicepresidència i Conselleria de Relacions Institucionals.

El Sr. Antonio Serra Torres, que actua en representació de l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, en endavant l'Institut, amb CIF Q-0700448-D i seu al carrer del General Riera, 67, 07010 Palma, en virtut de la condició de president d'aquest Institut, d'acord amb el Decret de nomenament de data 21 de juny de 2004 (BOIB ext. núm. 88, de 22 de juny de 2004).

L'Hble. Sr. Lluís Àngel Ramis de Ayreflor Cardell, president de la Fundació IBIT, segons escriptura autoritzada pel notari de Palma de Mallorca, el Sr. Miquel Mulet Ferragut, el dia 24 de novembre de 2003, amb el número de protocol 4.411.

L'Excm. i Mgfc. Sr. Avel·lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears, d'acord amb el Decret 47/2003, de 9 de maig, pel qual es nomena rector de la UIB, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat.

Manifesten

 1. Que, amb data 21 de juliol de 2006, es va signar el Conveni de col·laboració entre el Ministeri d'Indústria, Turisme, Comerç i l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al desenvolupament del Pla Avanza. Aquest Conveni de col·laboració inclou una actuació destinada a la inclusió de ciutadans amb discapacitat en la societat de la informació. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears n'ha encarregat l'execució a la Fundació IBIT. Aquest Conveni contribueix a fer possible el desplegament d'aquesta actuació en benefici de tots els signants.
 2. Que l'article 10 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer, estableix que la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té les competències exclusives en matèria d'acció social i benestar social.
 3. Que, en aquest sentit, el Parlament de les Illes Balears aprovà la Llei 9/1987, d'1 de febrer, d'acció social de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que estableix que la seva finalitat principal és aconseguir el major benestar social possible de manera progressiva i en tots els aspectes, mitjançant un sistema d'acció social integrat per serveis socials i mesures d'assistència social, amb la finalitat d'afavorir el desenvolupament de la persona dins la societat, prevenir les causes determinants de la seva marginació i promoure'n la integració social plena.
 4. Que el Decret 27/2003, de 26 de novembre, del president de les Illes Balears, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Vicepresidència i de la Conselleria de Relacions Institucionals, li atribueix funcions derivades en matèria de relacions ciutadanes i de relacions amb les organitzacions representatives d'interessos socials i d'interessos sociosanitaris.
 5. Que l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca va ser constituït com a organisme autònom de caràcter administratiu, depenent del Consell de Mallorca, i va assumir les competències i responsabilitats establertes per la Llei 14/2001, de 29 d'octubre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials.
 6. Que la Fundació IBIT és un Centre Tecnològic de naturalesa fundacional privada, sense ànim de lucre i amb objectius de finançament competitiu, tal com s'estableix a la seva Carta Fundacional aprovada pel Consell de Govern de les Illes Balears de 20 de febrer de 1998. La seva missió és impulsar iniciatives que facilitin el progrés de les Illes Balears en el camps de la societat del coneixement i la innovació tecnològica.
 7. Que la Universitat de les Illes Balears compta amb el grup de recerca de gràfics i visió per ordinador del DMI, encapçalat pel Dr. Francisco José Perales, que ha elaborat i desenvolupat un software i uns algoritmes bàsics inicials d'interacció perceptual que permet la comunicació i el control de l'ordinador a través de sistemes multimodals. D'altra banda, la UIB compta amb el grup de recerca GREID, encapçalat pel Dr. Joan J. Muntaner, que treballa amb l'aplicació de suports i ajuts per a persones amb discapacitat amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida d'aquestes persones.
 8. Que és voluntat de totes les parts signants d'aquest Conveni de col·laboració unir esforços per desenvolupar un programa d'acció conjunta en matèria d'informàtica accessible per a persones amb discapacitat i pretenen col·laborar amb les tasques que els són pròpies, amb els seus recursos i en la mesura de les seves possibilitats en aquest programa.

Atès el que s'ha exposat, les parts acorden subscriure un conveni de col·laboració que s'ha de regir per les clàusules següents:

Clàusules

Primera. L'objecte d'aquest conveni és la col·laboració entre la Vicepresidència i Conselleria de Relacions Institucionals, l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, la Fundació IBIT i la Universitat de les Illes Balears per desenvolupar un programa d'informàtica accessible per a persones amb discapacitat, dins el marc del Conveni de col·laboració entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la Fundació IBIT per al desenvolupament del Pla Avanza (addenda núm. 1). Aquesta col·laboració consistirà en el desenvolupament d'una aplicació informàtica mitjançant un ratolí facial, la integració d'un processador de veu en l'aplicació informàtica i la seva implantació en els centres i les associacions de persones amb discapacitat que es determinin. D'aquesta manera s'incidirà en la millora de la qualitat de vida i la igualtat d'oportunitats d'aquest col·lectiu.

Segona. La Vicepresidència i Conselleria de Relacions Institucionals es compromet a:

- Contribuir econòmicament al finançament del programa aportant a la Fundació IBIT la quantitat de 14.000,00 euros, un cop el gerent de la Fundació IBIT hagi certificat que aquesta quantitat es destinarà al desenvolupament de l'objecte del Conveni.
- Participar en les reunions de la Comissió de Seguiment que es realitzin.
- Col·laborar en l'avaluació del programa.

 • Implantació del programa a les seves oficines per al personal amb discapacitat que presti servei a les oficines de la Vicepresidència i Conselleria de Relacions Institucionals, sempre que les seves discapacitats compleixin els requisits que exigeix el programa.
 • Subvencionar, d'acord amb les seves disponibilitats pressupostàries, la implantació i l'ús de l'aplicació informàtica que s'esmenta a la clàusula primera a les associacions de persones amb discapacitats.

Tercera. L'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca es compromet a:

- Contribuir a la consecució de l'objecte del conveni mitjançant l'aportació de recursos humans necessaris per al desenvolupament i la implantació.
- Participar en les reunions de la Comissió de Seguiment que es realitzin.
- Col·laborar en l'avaluació del programa.
- Coordinar amb les associacions adients la implantació del programa i fomentar que hi participin activament.

Quarta.- La Fundació IBIT es compromet a:

- Contribuir econòmicament al finançament del programa mitjançant el Conveni de col·laboració signat entre l'Administració de la Comunitat Autònoma i la Fundació IBIT per al desenvolupament del Pla Avanza (addenda núm. 1).

En aquest sentit, la contribució econòmica de la Fundació IBIT dintre d'aquest acord serà de 148.460,00 euros, desglossats en:

 1. 56.100,00 euros per al desenvolupament i la implantació per part de la UIB del sistema d'interacció natural avançada (SINA) per a la integració de persones amb discapacitat en entorns informàtics, suport tecnològic, formació del professorat i seguiment pedagògic.
 2. 72.360,00 euros per a l'equipament dels centres i el manteniment per un any.
 3. 20.000,00 euros per a les tasques de coordinació i gestió del projecte que es detallen en els punts següents.

- Participar en les reunions de la Comissió de Seguiment que es realitzin.
- Col·laborar en l'avaluació del programa.
- Donar suport actiu en les activitats d'implantació de les solucions informàtiques desenvolupades i dels equips informàtics, en el seu cas.
- Coordinar el projecte en el seu conjunt, com també fer el seguiment econòmic i administratiu que sigui necessari.

Cinquena. La Universitat de les Illes Balears, mitjançat els grups esmentats al punt 7, es compromet a:

- Implantar i desenvolupar el projecte de sistema d'interacció natural avançat (SINA) per a la integració de persones amb discapacitat en entorns informàtics.
- Desenvolupar l'aplicació docent multimèdia sobre el software del ratolí facial avançat orientada a les persones amb discapacitat.
- Donar el suport tecnològic necessari per al desenvolupament de l'experiència.
- Donar la formació al professorat dels centres escollits per poder aplicar el projecte desenvolupat.
- Realitzar el seguiment pedagògic per a la implantació del SINA i donar el suport necessari per al seu desenvolupament.

Sisena. El pagament de l'aportació de Vicepresidència i Conselleria de Relacions Institucionals, 14.000,00 euros (catorze mil euros) a favor de la Fundació IBIT, s'efectuarà després de la signatura del Conveni, un cop el gerent del Fundació IBIT hagi certificat que aquesta quantitat es destinarà al desenvolupament de l'objecte d'aquest Conveni i amb càrrec a la partida pressupostària 11101 121A01 44401 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2007.

Setena. Aquest Conveni és vigent des de la data de signatura fins al 31 de desembre de 2007.

No obstant això, podrà produir-se'n la resolució abans que es compleixi aquest termini de comú acord entre les parts, per incompliment o per denúncia d'alguna d'aquestes. En aquest darrer supòsit, la part interessada haurà de posar-ho en coneixement de l'altra, almenys amb un mes d'antelació a la data en què es desitgi deixar-lo sense efecte. En el supòsit d'extinció del Conveni per les causes indicades anteriorment o qualsevol altra diferent de l'expiració del termini de vigència, es procedirà a la liquidació econòmica i administrativa de les obligacions contretes fins al moment, sense interrupció d'aquelles actuacions que estiguessin en execució fins a la seva completa finalització.

Vuitena. El Conveni es podrà prorrogar pel termini necessari per a la consecució de les seves finalitats, amb una duració màxima de 6 mesos, per acord exprés de les parts signants, adoptat abans de la darrera setmana de vigència.

Novena. Es crea una comissió de seguiment per tal de executar, desenvolupar i interpretar aquest Conveni integrada pels membres següents:

- Dues persones designades per la Vicepresidència i Conselleria de Relacions Institucionals
- Dues persones designades per l'Institut de Serveis Socials i esportius de Mallorca
- Dues persones designades per la Fundació IBIT
- Dues persones designades per la Universitat de les Illes Balears

Desena. La Comissió de Seguiment té les funcions següents:

- Seleccionar els beneficiaris del programa.
- Supervisar i controlar el desenvolupament del programa.
- Resoldre els problemes d'interpretació i compliment del Conveni, sense perjudici de la competència de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

Onzena. En qualsevol acte de difusió (conferència, publicació, etc.) i/o aplicació dels treballs duts a terme en l'àmbit de les activitats objecte d'aquest Conveni, les conclusions i/o els resultats d'aquest, sempre haurà de quedar constància del nom dels organismes signants, sense perjudici de les referències als organismes finançadors de l'actuació en el marc del Conveni de desenvolupament del Pla Avanza (addenda núm. 1).

Dotzena. Les parts que subscriuen aquest document es comprometen a intentar resoldre en comú les diferències que puguin sorgir en l'aplicació i la interpretació d'aquest Conveni. Les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que pugui sorgir en el desenvolupament del present conveni. Si això, no és possible, les qüestions litigioses que puguin afectar la interpretació i l'execució d'aquest Conveni han de ser del coneixement i de la competència de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

I, com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest Conveni, el signen en quatre exemplars en el lloc i data indicats a l'encapçalament.

Sra. M. Rosa Estaràs Ferragut,
Sr. Antonio Serra Torres,

vicepresidenta del Govern i
Consellera de Relacions Institucionals

president de l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca
Sr. Lluís Àngel Ramis de Ayreflor Cardell,
Sr. Avel·lí Blasco Esteve,
president de la Fundació IBIT
rector de la Universitat de les Illes Balears

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 9 de gener de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern en data 7 de febrer de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).