Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni marc de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i la Fundació Gran Enciclopèdia de la Història de Mallorca

Palma, 27 de març de 2007

REUNITS

D'una banda, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, el senyor Miquel Serra Magraner, president de la Fundació Gran Enciclopèdia de la Història de Mallorca (FUGEHM), entitat sense ànim de lucre, constituïda en virtut de l'escriptura atorgada davant el notari de Palma senyor Víctor Alonso Cuevillas amb data 2 de març de 2007, i actualment en tràmit de registre al Registre d'Entitats Jurídiques de la Direcció General de Relacions Europees i d'Entitats Jurídiques de la Conselleria de Presidència i Esports del Govern de les Illes Balears.

Ambdues parts actuen per raó de la representació que tenen, i reconeixent-se poders i facultats per formalitzar el present conveni marc de col·laboració,

EXPOSEN

Primer . La UIB és una institució de dret públic que té com a objectiu propi i específic respondre a les demandes de caràcter tècnic i científic que planteja la societat moderna, a través de la seva capacitat docent i d'investigació. Aquest objectiu s'emmarca entre les funcions d'investigació, docents, científiques, tècniques i de servei públic previstes a l'article 1 de la Llei orgànica 6/2001, d'universitats.

Segon . La FUGEHM és una fundació privada, sense ànim de lucre, que té com a objectiu principal la realització d'activitats culturals i formatives en general, i, més concretament, l'elaboració, publicació i distribució d'obres relacionades amb la història i la cultura de les Illes Balears a partir de l'arxiu documental i base de dades de la història i la cultura de Mallorca de què disposa, el manteniment, la promoció i el desenvolupament dels quals constitueixen un dels objectius fonamentals de la fundació.

Tercer . Interessa ambdues parts dur a terme activitats conjuntes relacionades amb el foment de la investigació, l'estudi, la publicació i la difusió de la història de les Illes Balears, per la qual cosa posen en comú els mitjans de què disposen ambdues parts, per aconseguir els objectius específics que es reflecteixen en els convenis que es puguin subscriure i que desenvolupin aquest conveni marc.

Quart . Tenint en compte tot el que s'ha exposat, les parts decideixen establir vies de col·laboració d'interès comú, per a la qual cosa subscriuen el present conveni marc de col·laboració, que es regirà de conformitat amb les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte

El present conveni marc de col·laboració té com a finalitat establir les bases generals de col·laboració entre la UIB i la FUGEHM per a la realització d'investigacions, estudis, publicacions i difusió relatius a la història de les Illes Balears, que permetin la realització d'actuacions d'interès comú.

Segona. Actuacions que es poden desenvolupar

Als efectes del compliment de l'objecte del present conveni marc de col·laboració, les parts poden dur a terme conjuntament, entre d'altres, les actuacions següents:

 1. Realització d'estudis, treballs d'investigació i accions de temes relacionats amb la història de les Illes Balears, d'interès per a ambdues institucions.
 2. Organització de cursos, congressos, seminaris i conferències relacionats amb l'objecte del present conveni marc.
 3. Coedició de monografies i estudis elaborats sobre la temàtica esmentada més amunt.
 4. Promoció de la difusió pública d'edicions a través de qualsevol mitjà de comunicació.
 5. Promoció d'activitats d'interès comú i d'assessorament mutu, així com qualsevol altra actuació que resulti d'interès mutu.

Tercera. Convenis específics de col·laboració

Les actuacions destinades a desenvolupar aquest conveni marc s'hauran de materialitzar en convenis específics de durada determinada.

Aquests convenis específics preveuran, entre d'altres qüestions, la programació de les actuacions a desenvolupar i el detall de les obligacions o actuacions que corresponen a cada una de les parts per a l'execució, amb previsió de les aportacions que realitzin; el pressupost de despesa corresponent; i la forma de finançament.

Quarta. Obligacions de les parts

Ambdues parts es comprometen a dur endavant les actuacions necessàries per al desenvolupament del present conveni marc de col·laboració, per a la qual cosa posaran a disposició els mitjans personals i materials necessaris i promouran les actuacions pertinents en relació amb la subscripció dels convenis específics que resultin convenients per al seu desenvolupament, i que concretaran les obligacions que cada una d'elles assumeixi per a l'execució de les activitats programades.

Cinquena. Comissió de seguiment

Es crea una comissió per al seguiment de l'aplicació del present conveni marc i dels convenis específics que se subscriguin en el seu desenvolupament, que es constituirà en el termini màxim d'un mes després de la signatura del conveni.

La comissió tindrà la composició i les funcions següents:

 1. Composició: dues persones designades per cada una de les parts.
 2. Funcions:

 • La proposta d'elaboració dels convenis específics de col·laboració que s'han de subscriure per desenvolupar el present conveni marc.
 • El seguiment de les actuacions i els treballs realitzats, en el desenvolupament de les activitats previstes a la clàusula segona.
 • L'estudi i la proposta, si escau, de les possibles revisions dels compromisos assumits.
 • La resolució dels problemes d'interpretació i compliment que es puguin plantejar en l'execució del conveni marc.

Sisena. Durada, modificació i resolució

El present conveni entrarà en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament si no el denuncia alguna de les parts. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o resolució amb tres mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que el conveni es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar les activitats que hi hagi en fase de realització.

Com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest protocol, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,


Avel·lí Blasco
Rector

Per la Fundació Gran Enciclopèdia de la Història de Mallorca,

Miquel Serra
President

 

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 5 de març de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern en data 14 de març de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).