Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Presidència i Esports del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears en matèria de voluntariat per al 2007 (exp. c.c 2/2007/CPE/DGJ/J/NGB)

Parts

Maria Rosa Puig Oliver, consellera de Presidència i Esports en virtut del Decret 7/2003, de 30 de juny, del president de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 93, d'1 de juliol), en l'exercici de les facultats que li atribueix la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

El senyor Avel·lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), en representació d'aquesta en virtut del Decret 47/2003, de 9 de maig, pel qual és nomenat rector de la UIB, d'acord amb la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de la UIB.

Antecedents

 1. El 12 de juliol de 2000 el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears subscrigueren un conveni marc de col·laboració general a partir del qual ¿segons la clàusula segona dels acords¿ poden fer-se convenis que s'han d'adjuntar al conveni general esmentat. D'una altra banda, la clàusula quarta estableix que qualsevol actuació que ambdues parts vulguin dur a terme s'ha de formalitzar per mitjà d'un conveni específic.
 2. La Conselleria de Presidència i Esports, mitjançant la Direcció General de Joventut, executa la política del Govern de les Illes Balears en matèria de voluntariat. Pel que fa a temes relacionats amb el voluntariat és voluntat de la Conselleria desenvolupar el tercer sector, millorar les entitats que treballen amb voluntaris i augmentar la qualitat dels programes de formació específica de voluntariat que executen les diferents entitats.
  En concret, és molt interessant la col·laboració de la Universitat de les Illes Balears en la promoció del voluntariat, destinada fonamentalment a joves d'entre 18 a 30 anys.
 3. La Universitat de les Illes Balears va posar en marxa l'any 2004 un programa de voluntariat adreçat als membres de la comunitat universitària. És voluntat de la UIB contribuir a la formació en els valors de la solidaritat, la tolerància, la convivència, la llibertat, la justícia i la sostenibilitat entre els membres de la seva comunitat, proporcionar formació als que hi vulguin participar com a voluntaris i crear una xarxa de voluntariat universitari.
  Aquest programa vol actuar en diferents àmbits de voluntariat: en salut, en atenció a alumnat amb necessitats educatives especials, en mobilitat de l'alumnat, en els àmbits cultural, lingüístic i mediambiental i en l'àmbit de la Unió Europea.
 4. Aquest projecte serà un dels que es proposaran enguany dins el Pla nacional del voluntariat 2005-2009.
 5. La Conselleria de Presidència i Esports i la Universitat de les Illes Balears consideren oportuna la col·laboració en la promoció del Servei de Voluntariat Europeu que ofereix la UIB dins el Programa de Voluntariat i que gestiona la Direcció General de Joventut. Es tracta d'una acció comunitària (concretament, la 2) que té per objectiu fomentar la participació dels joves en distintes formes de voluntariat dins i fora de la Unió Europea, inclosa dins el programa comunitari «La joventut en acció», recentment aprovada per la Comissió europea i el Parlament europeu per al període comprès entre l'1 de gener de 2007 i el 31 de desembre de 2013.
 6. Ambdues institucions mostren el seu interès per desenvolupar aquest conveni de col·laboració en relació amb la promoció del voluntariat.

Les parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest Conveni , d'acord amb les següents

Clàusules

1. Objecte

Aquest Conveni té per objecte concretar els termes de la col·laboració entre la Conselleria de Presidència i Esports, mitjançant la Direcció General de Joventut, i la Universitat de les Illes Balears per tal de continuar la col·laboració en el Programa de voluntariat adreçat als membres de la comunitat universitària, mitjançant, fonamentalment, la gestió de la Borsa de Voluntariat i la realització de cursos de formació per a voluntariat, tant en formació bàsica com en àmbits específics d'actuació.

2. Compromisos de col·laboració que assumeix la Conselleria de Presidència i Esports

La Conselleria de Presidència i Esports s'obliga a aquests compromisos:

 1. Donar l'assessorament i el suport tècnic que se li demani per dur a terme el programa.
 2. Aportar la quantitat de 12.000 ¿ amb càrrec a la partida 23201 323A01 64000 00 23222 corresponent al pressupost del Govern de les Illes Balears de l'any 2007.
 3. Facilitar la difusió del Programa de Voluntariat en les seves publicacions.
 4. Inserir un enllaç al web d'Infojove de la Borsa de la UIB. L'enllaç estarà ubicat a: Informació/Participació/Voluntariat a la UIB.
 5. Intercanviar informació en relació amb aquesta matèria.
 6. Promoure la participació de la UIB en els programes de la Direcció General de Joventut.
 7. Aportar la participació de tècnics de la Direcció General de Joventut en cursos de formació de voluntariat, tant en formació bàsica com en àmbits específics d'actuació, i en xerrades i conferències sobre voluntariat organitzades per la UIB.
 8. Donar suport a la promoció del Servei de Voluntariat Europeu.
 9. Dur a terme activitats conjuntes.
 10. Participar en els espais de seguiment que aquest conveni estableixi.
 11. Altres, de mutu acord entre les parts.

3. Compromisos que assumeix la Universitat de les Illes Balears

La Universitat de les Illes Balears s'obliga a aquests compromisos:

 1. Organitzar i fer quatre cursos de formació per a voluntariat, tant en matèria de formació bàsica com en àmbits específics d'actuació. L'acció es descriu a l'annex 1 d'aquest Conveni.
 2. Coordinar el Programa de voluntariat i gestionar la Borsa de Voluntariat. L'acció es descriu a l'annex 2 d'aquest Conveni.
 3. Facilitar a la Conselleria de Presidència i Esports l'accés a la Borsa com a plataforma de recerca de voluntariat mitjançant l'enllaç corresponent al web d'Infojove.
 4. Participar en esdeveniments adreçats als ciutadans quan li ho demani la Direcció General de Joventut, com ara la Fira d'Entitats.
 5. Difondre de manera suficient el Programa Voluntariat.
 6. Difondre l'acció comunitària «Servei Voluntari Europeu» que gestiona la Direcció General de Joventut
 7. Donar compte de l'actuació quan ho requereixi la Direcció General de Joventut.
 8. Facilitar la informació que en qualsevol moment li demani la Conselleria de Presidència i Esports.
 9. Participar en els espais de seguiment que aquest Conveni estableixi.
 10. Informar de les aportacions econòmiques a les accions quan aquestes tinguin altres fonts de finançament.
 11. Fer constar la col·laboració de la Conselleria de Presidència i Esports i incorporar el logotip de la Direcció General de Joventut en tot el material de difusió de les activitats i en les publicacions i els materials tècnics que puguin derivar-se'n.

3. Comissió mixta de seguiment

S'ha de constituir una comissió mixta de seguiment d'aquest Conveni, formada per dos membres de la Conselleria de Presidència i Esports, designats per la consellera de Presidència i Esports, i dos membres de la UIB, designats pel rector de la UIB.

Aquesta Comissió s'ha de reunir amb caràcter ordinari una vegada a l'any i amb caràcter extraordinari a petició d'una de les parts. La Comissió pot demanar la participació de terceres persones per tractar sobre aspectes específics del Conveni. Aquesta Comissió ha d'informar de la seva actuació la Comissió Mixta establerta al Conveni marc de 12 de juliol de 2000 entre la UIB i el Govern de les Illes Balears.

4. Finançament i forma de pagament

L'aportació econòmica de la Conselleria de Presidència i Esports s'abonarà a la Universitat amb càrrec a la partida 23201 323A1 64000 10 23222, corresponent als pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de l'any 2007, amb la presentació prèvia de factura emesa per la Universitat, i una vegada que es presenti el certificat de la Comissió de Seguiment que acrediti que els compromisos als quals s'obliguen tant la Conselleria de Presidència i Esports, mitjançant la Direcció General de Joventut a la clàusula segona, com la Universitat de les Illes Balears a la clàusula tercera, s'han desenvolupat correctament al llarg de l'any de la seva execució.

5. Vigència del Conveni

Aquest Conveni té vigència fins al dia 31 de desembre de 2007.

6. Resolució del Conveni

Aquest Conveni s'ha de resoldre, amb l'audiència prèvia de les parts, per acord mutu que s'ha de formalitzar per escrit, per l'incompliment greu o manifest de les obligacions d'una de les parts signants del Conveni o per la impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur-ne a terme l'objecte.

En cas d'incompliment total per part de la Universitat, no es pagarà l'aportació que estableix aquest Conveni. En cas d'incompliment parcial, la Comissió Mixta de seguiment establirà la quantia que s'ha de pagar de forma motivada.

7. Exclusió de la Llei de contractes.

Aquest Conveni està exclòs de l'àmbit d'aplicació del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, en virtut del que estableix a l'article 3.1. c) .

8. Qüestions litigioses

Les qüestions litigioses que es puguin derivar d'aquest conveni, atesa la seva naturalesa juridicoadministrativa, s'han de sotmetre a la jurisdicció contenciosa administrativa.

Com a prova de conformitat, signam aquest Conveni en tres exemplars.

Palma, 29 de març de 2007

Per la Universitat de les Illes Balears

Per la Conselleria de Presidència i Esports

El rector de la UIB
Avel·lí Blasco Esteve

El director general de Joventut
Juan Fco. Gálvez Diaz

(Per delegació de firmade la consellera de Presidència i Esports, d'acord amb l'article 31 de la Llei 3/2003, de 26 de març)

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 5 de març de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern en data 14 de març de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

Annex 1
Realització de quatre cursos de formació per a voluntariat, tant en formació bàsica com en àmbits específics d'actuació

Pel que fa a temes relacionats amb el voluntariat és voluntat de la Conselleria de Presidència i Esports, mitjançant la Direcció General de Joventut, augmentar la qualitat dels programes de formació específica de voluntariat. Per això s'organitzaran durant el 2007 quatre cursos formatius bàsic i especialitzats:

 1. Organització de dos cursos de formació bàsica en voluntariat de 10 h cada un.
 2. Organització de dos cursos de formació de voluntariat especialitzat de 20 h cada un.

Característiques dels cursos

1. Organització i coordinació

Correspon a la UIB coordinar aquest programa, que hi destinarà personal tècnic i de suport a temps parcial. De la mateixa manera, ha de posar a disposició del Programa el mobiliari i l'equip informàtic corresponents.

2. Persones destinatàries dels cursos

Aquests cursos van dirigits a la comunitat universitària i especialment a l'alumnat de la UIB. El nombre màxim d'alumnes per curs serà de 20.

3. Dates de realització

La distribució dels quatre cursos es farà al llarg dels cursos corresponents.
Tots els cursos han de començar i acabar l'any 2007 (abans del 5 de desembre).

4. Difusió, matrícula i lloc d'impartició

Els cursos de formació en voluntariat s'han d'impartir al campus universitari. La Universitat de les Illes Balears ha de confeccionar els materials de difusió dels cursos. També es farà la s'ha de difondre a través del web de l'OCDS i de la Borsa de Voluntariat .

5. Certificat i crèdits

Les persones participants que compleixin les condicions d'aprofitament que s'estableixin obtindran un certificat de la UIB. S'estudiarà en cada cas l'atorgament de crèdits acadèmics per als cursos esmentats.

6. Pressupost

El pressupost per a l'organització, la coordinació, la difusió i el material dels cursos és de 8.000 ¿.

Annex 2

Gestió i coordinació d el Programa de voluntariat i de la Borsa de Voluntariat

La Universitat de les Illes Balears i la Direcció General de Joventut pretenen implicar un ampli ventall de persones joves en activitats de voluntariat; per fer-ho es plantegen continuar la gestió i la coordinació de la Borsa de Voluntariat Universitari, per tal de dur a terme, entre d'altres, les activitats següents:

 • Promoure la participació dels membres de la comunitat universitària en accions de voluntariat.
 • Facilitar a la Conselleria de Presidència i Esports l'accés a la Borsa com a plataforma de recerca de voluntariat mitjançant l'enllaç corresponent al web d'Infojove.
 • Participar en esdeveniments adreçats als ciutadans quan li ho demani la Direcció General de Joventut, com ara la Fira d'Entitats.
 • Organitzar exposicions en el marc del Programa de voluntariat.
 • Gestionar, mantenir i introduir millores a la base de dades de voluntariat.
 • Actualitzar i mantenir el web de voluntariat.
 • Difondre i servir d'entitat d'enviament dins el Programa Servei de Voluntariat Europeu.

1. Participants

Poden participar en aquest Programa alumnes i exalumnes de la UIB. Igualment, i malgrat que és un programa adreçat principalment a alumnat universitari, poden participar-hi els altres membres de la comunitat universitària (professorat, personal d'administració i serveis i personal dels serveis externs contractats per la UIB).

2. Coordinació

Correspon a la UIB coordinar i difondre de manera suficients aquest Programa, al qual ha de destinar personal tècnic i de suport a temps parcial. D'igual manera ha de posar a disposició del Programa el mobiliari i l'equip informàtic corresponents.

3. Pressupost

El pressupost per a la coordinació, la publicitat, la difusió, el material i el web del Programa és de 4.000 ¿.