Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Immigració i Cooperació del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears en matèria de cooperació al desenvolupament

Reunits

Encarnación Juana Pastor Sánchez, consellera de d'Immigració i Cooperació del Govern de les Illes Balears en virtut del Decret 15/2005 de 18 d'octubre, del president de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament de la consellera d'Immigració i Cooperació, en exercici de les facultats que li atribueix la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Avel·lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB) en virtut del Decret 47/2003, de 9 de maig, pel qual se'l nomena rector de la UIB, com a representant de la Universitat de les Illes Balears, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de la UIB.

Antecedents

 1. En data 12 de juliol de 2000 el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears subscrigueren un conveni marc de col·laboració general, a partir del qual ¿segons la clàusula segona dels acords¿ poden fer-se convenis que s'han d'adjuntar al conveni general esmentat. D'una altra banda, la clàusula quarta estableix que qualsevol actuació que ambdues parts vulguin dur a terme s'ha de formalitzar a través d'un conveni específic.

 2. La Conselleria d'Immigració i Cooperació, a través de la Direcció General de Cooperació, executa la política del Govern de les Illes en matèria de cooperació al desenvolupament. És voluntat de la Conselleria que aquesta cooperació es dugui a terme amb la màxima qualitat, cosa que significa comptar amb professionals capacitats a les Illes i als països empobrits, per tal que siguin generadors de processos de desenvolupament.

 3. La Universitat de les Illes Balears,a través del Vicerectorat de Relacions Exteriors, dirigeix i coordina les funcions referents a les relacions internacionals, la mobilitat estudiantil i els programes d'intercanvi, realitza el seguiment i la gestió de projectes exteriors, la promoció externa de la UIB i la cooperació al desenvolupament.

 4. La Universitat de les Illes Balears està treballant en projectes de cooperació al desenvolupament amb universitats de països empobrits, i també en la sensibilització de la comunitat universitària envers les desigualtats existents. És voluntat de la UIB contribuir a la tasca que les Illes fan per superar la pobresa al món, i específicament en la generació de les condicions d'una cooperació de qualitat i eficaç, amb la garantia d'actualització del coneixement científic que la institució universitària pot oferir. La UIB és membre del Consell de Cooperació de les Illes Balears, òrgan que assessora les polítiques que duu a terme el Govern de les Illes Balears.
 5. El Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears han subscrit diversos convenis de col·laboració en matèria de cooperació al desenvolupament, concretament el 8 d'agost de 2001, el 3 de maig de 2002, el 3 de març de 2003, el 12 de març de 2004 , el de 22 de març de 2005 i 23 de febrer de 2006. Aquests convenis han estat executats satisfactòriament i s'han dut a terme determinades accions, que es preveu continuar en aquest conveni i afegir-n'hi altres de noves.

Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest Conveni, d'acord amb les següents,

Clàusules

 1. Objecte del Conveni

És objecte d'aquest contribuir a la cooperació al desenvolupament dels pobles empobrits del món mitjançant la realització de les activitats següents:

 1. Realització de 2 cursos curts en matèria de cooperació al desenvolupament a la Universitat de les Illes Balears. Els continguts i l'organització es descriuen en l'annex 1 d'aquest conveni.
 2. Convocatòria de 31 beques per tal que els alumnes de la Universitat de les Illes Balears facin les pràctiques en països en vies de desenvolupament durant el curs acadèmic 2007¿2008. Aquesta acció es descriu en l'annex 2 d'aquest conveni.
 3. Realització d'un seminari avançat sobre "La salut i el desenvolupament a través de la mirada de gènere" en el marc del programa Vita de l'AECI, destinat a professionals d'infermeria i professorat de les escoles d'infermeria. L'acció es descriu en l'annex 3 d'aquest conveni.
 4. Programa de mobilitat per alumnat dels països empobrits en el marc de la xarxa Orión i Tethys. L'acció es descriu en l'annex 4 d'aquest conveni.
 5. Accions de suport a universitats de països en vies de desenvolupament Col·laboració amb la xarxa Orión d'universitats iberoamericanes. L'acció es descriu en l'annex 5 d'aquest conveni.
 6. Programa de voluntariat universitari en temes de cooperació per al desenvolupament. Les accions se descriuen en l'annex 6 del conveni.
 7. Suport a programes de cooperació generats per equips de la Universitat de les Illes Balears. Aquesta acció es descriu en l'annex 7.

 1. Forma de pagament i distribució per activitats
 1. La Conselleria d'Immigració i Cooperació es compromet a abonar la quantitat de tres-cents trenta cinc mil vuit-cents trenta-quatre euros (335.834,00 ¿) a la UIB. El 100% d'aquesta quantitat s'ha de pagar per anticipat, d'acord amb el següent calendari de pagaments:
 • Amb càrrec a la partida pressupostària 24301.134A01.44113.00 dels pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2007, s'abonarà la quantitat de 268.667,20 ¿, corresponent al 80% del total dels recursos prevists, que es distribuirà de la forma següent:

  • En el moment de la signatura d'aquest conveni, s'ha d'emetre ordre de pagament per import de 161.200,32 ¿ corresponents al 60% de la quantitat prevista per a l'any 2007.
  • Al mes de setembre, 107.466,88 ¿ corresponents al 40% restant.
 • Amb càrrec a la partida pressupostària 24301.134A01.44113.00 dels pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2008, al mes de setembre s'ha d'emetre ordre de pagament de la quantitat de 67.166,80 ¿, corresponent al 20% restant del total dels recursos prevists.
 1. Les quanties per dur a terme les activitats convingudes s'han de distribuir de la manera següent:
 • Dotze mil cinc-cents euros (12.500,00 ¿) per fer dos cursos de formació en matèria de cooperació al desenvolupament.
 • Cinquanta cinc euros (55.000,00 ¿), perquè alumnes de la Universitat de les Illes Balears facin pràctiques en països en vies de desenvolupament. Dels cinquanta cinc mil euros es destinaran cinquanta mil euros per les beques i cinc mil euros per les assegurances i logística.
 • Seixanta un mil tres-cents trenta quatre mil euros (61.334,00 ¿) per a la realització d'un seminari avançat sobre "Formació en Infermeria per als països africans" dins el programa Vita de l'AECI.
 • Vint i nou mil euros ( 29.000,00 ¿) per el programa de mobilitat per alumnat dels països empobrits en el marc de la xarxa Orión i Thetys
 • Trenta vuit mil euros (38.000,00 ¿) per accions de suport a universitats de països en vies de desenvolupament. D'aquests, vint i quatre mil euros (24.000,00 ¿) seran per a les activitats de Gestió integral de zones costaneres i catorze mil euros (14.000,00 ¿) per a la formació en infermeria.

  • Cinquanta-un mil euros (51.000,00 ¿) per a un programa de voluntariat universitari en temes de cooperació per al desenvolupament.

  • Vuitanta nou mil euros (89.000,00 ¿) per donar suport a projectes de cooperació generats per equips de la Universitat de les Illes Balears.

Obligacions de les parts

 1. La Conselleria d'Immigració i Cooperació s'obliga a:

 1. Aprovar el contingut dels annexos i determinar la forma d'executar-los.
 2. Fer un seguiment periòdic dels projectes que, en virtut d'aquest conveni ha de dur a terme la Universitat; també pot demanar informació en qualsevol moment sobre aquests projectes .

 1. La Universitat de les Illes Balears s'obliga a:

 1. Organitzar i dur a terme les activitats descrites en el primer punt dels pactes d'aquest conveni.
 2. Justificar les despeses realitzades segons el que disposa la clàusula cinquena d'aquest Conveni.
 3. Lliurar a la Direcció General de Cooperació de forma periòdica informes tècnics de seguiment de totes les accions que romanen obertes, tant del conveni en vigor com de convenis anteriors.
 4. Lliurar a la Direcció General de Cooperació un informe final de cada un dels cursos, amb les dades de l'explotació i tabulació de les enquestes realitzades amb aquesta finalitat.
 5. Informar la Direcció General de Cooperació de les propostes de programes i professorat dels cursos i seminaris amb temps suficient per poder fer propostes.
 6. Facilitar la informació que en qualsevol moment pugui sol·licitar-li la Conselleria d'Immigració i Cooperació

 1. Participar en els espais de seguiment que aquest conveni estableixi.
 2. Donar comptes de l'actuació quan ho requereixi la Direcció General de Cooperació.
 3. Fer constar el suport de la Conselleria d'Immigració i Cooperació en tot el material de difusió de les activitats i en les publicacions i els materials tècnics que puguin derivar-se'n, incorporant-hi el seu logotip.
 4. Difondre les accions descrites en el conveni.
 5. Sotmetre a la normativa vigent en matèia de subvencions les activitats de foment que es desenvolupin mitjançant aquest Conveni.

 1. Termini d'execució
 2. Totes les accions hauran d'estar finalitzades el mes de desembre de 2008.

 3. Justificació

Per a la justificació de les actuacions previstes en cada un dels annexos, la UIB haurà de presentar en el termini màxim de dos mesos des de l'acabament de cada activitat:

 • Una memòria de l'activitat que inclogui els resultats aconseguits.

 • Una memòria econòmica que inclogui una relació numerada de despeses, acompanyada de certificació de la gerència de la UIB de la despesa efectuada per valor del total concedit per a cada una de les actuacions previstes en el corresponent annex.

 1. Romanents
 2. En el cas de produir-se romanent en l'assignació d'alguna de les accions previstes en el conveni, aquest es pot incorporar a una altra de les previstes, sempre que la UIB motivi i sol·liciti per escrit el canvi i tingui l'autorització de la Direcció General de Cooperació.

 3. Comissió de seguiment
 4. Es constitueix una comissió mixta d'aquest Conveni formada per dos membres de la Conselleria d'Immigració i Cooperació, i dos membres de la UIB, per fer el seguiment i les propostes concretades en els annexos. S'ha de reunir amb caràcter ordinari bimestralment i amb caràcter extraordinari a petició d'una de les parts, amb una antelació de 15 dies . La comissió pot sol·licitar la participació de terceres persones per tractar sobre aspectes específics del conveni. Aquesta comissió ha d'informar de la seva actuació a la comissió mixta establerta en el Conveni marc de 12 de juliol de 2000 entre la UIB i el Govern de les Illes Balears.

 5. Termini de vigència
 6. Aquest conveni té vigència des de la data de la seva signatura fins dia 31 de desembre de 2008.

 7. Denúncia del Conveni
 8. Aquest conveni es resoldrà, amb l'audiència prèvia de les parts, per l'acord mutu o per l'incompliment de qualsevol dels punts que s'hi estableixen o impossibilitat sobrevinguda. En cas d'incompliment per part de la Universitat, ha de reintegrar els diners que li hagin estat pagats i que no hagi efectuat d'acord amb el que disposa aquest conveni.

 9. Normativa aplicable
 10. Al present Conveni li es d'aplicació la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, quedant exclòs de l'àmbit d'aplicació del Reial Decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, en virtut del que hi estableix l'article 3.1.c.

 11. Resolució de conflictes

Les parts es comprometen a resoldre, mitjançant la comissió mixta de seguiment prevista a la clàusula setena, els problemes d'interpretació, compliment o qualsevol altra que es pugui plantejar respecte d'aquest Conveni.

Les qüestions litigioses que se'n puguin derivar, i que no s'hagin resolt de la manera indicada, atesa la naturalesa jurídica administrativa del present Conveni, s'han de sotmetre a la jurisdicció contenciosa administrativa.

Com a prova de conformitat, signam aquest Conveni en dos exemplars.

Palma, 4 d'abril de 2007

Per la Conselleria d'Immigració i Cooperació,

Encarnación J. Pastor Sánchez

Per la Universitat de les Illes Balears,

Avel·lí Blasco Esteve

 

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 5 de març de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern en data 14 de març de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

ANNEX 1

Realització de dos cursos monogràfics en matèria de cooperació al desenvolupament

La Conselleria d'Immigració i Cooperació i la UIB pretenen posar a l'abast dels ciutadans un ampli ventall d'accions formatives que cobreixin els distints nivells formatius, per això organitzaran durant el 2007 dos cursos formatius introductoris o monogràfics especialitzats.

Identificació de projectes de cooperació al desenvolupament: diagnosi territorial, anàlisi de problemes i formulació de proposicions" (20h)

  1. Curs monogràfic sobre estratègies de desenvolupament dels objectius del mil·lenni a diferents àmbits d'intervenció (40 h)
  2. Identificació de projectes de cooperació al desenvolupament: diagnosi territorial, anàlisi de problemes i formulació de proposicions (20h)

Característiques dels cursos:

1. Persones destinatàries dels cursos

Les persones participants en el curs no han de comptar necessàriament amb estudis universitaris. Per seleccionar les persones participants, es considerarà com a mèrit que les persones sol·licitants estiguin fent feina activament en temes de cooperació. Es procurarà que puguin participar-hi persones de Menorca i de les Pitiüses.

El nombre màxim d'alumnes per curs serà de 30.

2. Durada dels cursos i dates d'edició

Els cursos introductoris tenen una durada de 20 hores.

Els cursos monogràfics tenen una durada de 40 hores.

Tots els cursos hauran de començar i acabar l'any 2007.

Es procurarà la seva distribució al llarg dels segon i quart trimestres de l'any.

3. Difusió, matrícula i lloc on s'impartiran

La Universitat de les Illes Balears confeccionarà materials de difusió dels cursos, que seran aprovats de comú acord amb la Direcció General de Cooperació, la qual podrà fer ús dels materials per inserir-los a la seva pàgina web i per distribuir-los entre les ONGD.

Els cursos seran gratuïts per a les persones residents a les Illes Balears i es duran a terme en instal·lacions i amb els recursos tècnics de la Universitat de les Illes Balears.

4. Reserva de places

L'Administració de la Comunitat Autònoma i la UIB es reservaran, cada una i en cada un dels cursos, una plaça per a tècnics propis. També es reservaran un màxim de cinc places per a participants en el programa de voluntariat de la UIB en cooperació al desenvolupament.

5. Certificat i crèdits

Les persones participants que compleixin les condicions d'aprofitament que s'estableixin obtindran un certificat de la UIB. S'estudiarà en cada cas l'atorgament de crèdits acadèmics per als cursos esmentats.

6. Pressupost

En cas que els ingressos superin el pressupost dels curs, es podran fer servir per una altra activitat d'aquest conveni. La Comissió Mixta de Seguiment ha de decidir la finalitat d'aquests diners.

El pressupost és de 12.500 euros distribuït de la següent manera:

- curs introductori (20h): 5.000 ¿

- curs monogràfic (40h): 7.500 ¿

Correspon a la UIB el 20% en concepte de despeses de gestió i d'organització.

ANNEX 2

Realització de pràctiques d'alumnes de la Universitat de les Illes Balears en països empobrits

La cooperació al desenvolupament no s'ha de plantejar només en la perspectiva del finançament d'accions. La transferència de coneixements científics i tècnics juga un paper cabdal en el desenvolupament dels pobles.

D'una altra banda, la incorporació de joves universitaris a les accions de desenvolupament contribueix a sensibilitzar-los, però també a la seva formació en un context molt distint a l'entorn habitual.

L'experiència pràctica dels cinc convenis anteriors ha estat plenament satisfactòria en el desenvolupament d' aquesta actuació.

Accions

Dotació d'ajuts per dur a terme pràctiques d'alumnes en països empobrits, en el marc de projectes que finança la Direcció General de Cooperació o altres organismes i difusió de les activitats realitzades

La determinació dels llocs de pràctiques es farà a partir de l'oferta de llocs que facin els centres (facultats i escoles). L'alumnat ha de sol·licitar la beca per fer les pràctiques en un dels llocs oferts pel centre corresponent.

Criteris

S'entén per pràctiques la realització del projecte de fi de carrera, les activitats que formen part del pràcticum oficial dels estudis, pràctiques d'assignatures optatives i de lliure configuració i també les pràctiques que els centres convaliden com a crèdits de lliure configuració. També s'inclouen les practiques corresponents al curs d'especialista universitari en cooperació internacional.

Les pràctiques han de comportar algun tipus de benefici per a la cooperació a les Balears. A més, tots els alumnes s'obliguen a fer una activitat de difusió de la seva experiència per sensibilitzar la societat de les Illes Balears.

Tant el benefici que es preveu de les pràctiques per a la cooperació a les Balears com el pla per difondre-les, ja sigui en terme d'anàlisi de necessitats d'un territori, d'avaluació d'un projecte, de l'elaboració de materials de treball, etc. ha de figurar a la descripció de cada un dels llocs de pràctiques objecte de convocatòria.

La sistematització de les actuacions s'ha de presentar en una memòria de pràctiques, de la qual s'ha de lliurar un resum amb les dades més significatives a la Direcció General de Cooperació.

El seguiment acadèmic de l'alumnat en pràctiques correspon a la UIB.

Selecció de persones beneficiàries

La selecció de les persones beneficiàries la farà una comissió de selecció formada per dos membres del Vicerectorat de Relacions Exteriors de la UIB i dos membres de la Direcció General de Cooperació.

Termini

Aquesta acció ha de finalitzar el mes d'octubre de 2008.

Pressupost

El pressupost total és de 55.000¿, dels quals 50.000 ¿ són per a beques i 5.000 ¿ per a material, logística i assegurança.

Les beques han d'incloure una despesa de viatge de 1.000 ¿ (igual en totes les beques) i un ajut específic per a desplaçaments que pot variar segons el lloc on es facin les pràctiques, d'acord amb la decisió de la Comissió de Seguiment.

ANNEX 3

Realització del seminari avançat: « La salut i el desenvolupament a través de la mirada de gènere »

El Seminari s'emmarca en el Programa VITA i pretén abordar des de la perspectiva de gènere la salut sexual i reproductiva i les cures a la família. Amb aquest seminari es contribueix a la consecució de dos Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, específicament l'objectiu número 4 «Reduir la mortalitat infantil» i l'objectiu número 5 «Millorar la salut materna». Aquesta activitat s'emmarca en els objectius de la Declaració de Moçambic aprovada el març de 2006 a Maputo, en la I trobada de dones per a un món millor, una iniciativa dels governs de Espanya i Moçambic.

Aquest seminari vol ser un instrument eficaç que faciliti el contacte personal entre les persones participants d'Etiòpia, Kenya, Tanzània i Uganda, per tal que es pugui crear una xarxa d'experts al final de l'activitat que afavoreixi la identificació de noves edicions d'una formació especialitzada en gènere i/o salut.

La UIB, a través de l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat i l' Escola d' Infermeria i Fisioteràpia, és la responsable de l'organització del seminari, en col·laboració amb la Direcció General de Cooperació del Govern de les Illes Balears i la Secretaria Executiva del Programa VITA (Direcció General de Cooperació amb Àfrica, Àsia i Europa Oriental de l'AECI ).

Hi col·laboren també l'IBSALUT i l'Institut de la Dona del Govern de les Illes Balears.

Aquest seminari avançat es realitzarà a la UIB durant l'any 2007.

El seu objectiu principal es proporcionar a les persones participants els coneixements que les capacitin per abordar des de la perspectiva de gènere la salut sexual i reproductiva i les cures a la família de manera que hi hagi una redistribució de responsabilitats i de coneixements en el nucli familiar.

Els objectius específics són:

 • Proporcionar els coneixements teòrics i els instruments pràctics per tal de poder integrar la perspectiva de gènere en els programes i projectes de salut que es desenvolupin en els seus respectius països.

 • Analitzar i debatre els programes de promoció i prevenció de la salut sexual, i també proporcionar els coneixements que permetin actuar amb seguretat durant l' embaràs, part i puerperi.

 • Elaborar estratègies específiques que permetin millorar les cures de salut de la família.

 • Dissenyar projectes de desenvolupament relacionats amb alguna de las temàtiques del seminari per als respectius països.

Destinataris

El seminari va dirigit a 20 infermers/es (5 de Kenya, 4 d'Uganda, 6 d'Etiòpia i 5 de Tanzània) amb responsabilitat en el sistema de salut de cada un dels països i professorat de les escoles d'infermeria.

Finançament

Aquest seminari esta cofinançat per l'AECI, que aportarà 59.966,36 euros, i per la Direcció General de Cooperació, que aportarà 61.334,00 euros.

ANNEX 4

Programa de mobilitat per a l'alumnat dels països empobrits en el marc de la xarxa Orión i Thetys

Per tal de facilitar l'intercanvi d'alumnat entre la UIB i les universitats de països en desenvolupament de les xarxes Orión i Tethys, de les quals la UIB es membre activa, es convoquen les següents beques:

 • Vuit beques en el marc de la xarxa Orión de 3.000 euros cada una, per a l'alumnat d'universitats de l'Amèrica Central i del Sud. Les beques són per als següents conceptes: 750 euros (ajut desplaçament) i 2.250 euros (450 ¿ per 5 mesos) en concepte d'ajut per a allotjament, manutenció i desplaçaments.

 • Dues beques en el marc de la xarxa Tethys de 2.500 euros cada una, per a l'alumnat d'universitats del nord d'Àfrica. Les beques són per als següents conceptes: 250 euros (ajut per al desplaçament) i 2.250 euros (450 ¿ per 5 mesos) en concepte d'ajut per allotjament, manutenció i desplaçaments.

L'adjudicació d'aquestes beques la resoldrà la Comissió de Seguiment del Conveni.

Termini

Aquesta accions han de finalitzar el mes d'octubre de 2008.

Pressupost

29.000 euros.

ANNEX 5

Accions de suport a universitats de països en vies de desenvolupament

Col·laboració amb la xarxa Orión d'universitats iberoamericanes.

1. Formació en gestió integral de zones costaneres

Aquesta col·laboració es va iniciar en el conveni de 2004 i, en aquests moments, és una activitat cada cop més sol·licitada i amb una demanda creixent per part de les universitats iberoamericanes que conformen la xarxa Orión.

Les accions en el marc del present Conveni són les següents:

 1. 1.Curs de mestratge «Gestió integral de zones costaneres», en universitats de la xarxa Orión:

  • Curs de 30 hores, amb continguts teòrics i teoricopràctics i amb estudis de casos.
  • Visita de les zones on treballarà l'alumnat del curs i posada en marxa dels treballs a fer per part seva.
  • Activitats individualitzades de tutoria i seguiment.
  • Manteniment del material en línia del curs.

2. Col·laboració i assessorament en projectes de recerca.

3. Intercanvi de bibliografia.

La UIB aporta els seus coneixements cientificotècnics i l'organització de l'activitat. Les universitats i centres beneficiaris es faran càrrec de les despeses d'estada i manutenció.

Pressupost: 5.000 euros

b) Creació d'un Centre de Referència de Gestió Integral Costanera a Puerto Madryn, Patagònia, Argentina.

Els objectius del Centre de Referència són els següents:

  1. Recopilar informació, actualment molt dispersa, sobre cursos de formació, pàgines web, trobades, programes, projectes i activitats de tot tipus en referència al maneig integral costaner.
  2. Centralitzar un fons bibliogràfic, tant físic com en línia, que pugui donar servei a qualsevol Universitat, organització, administració, entitat, comunitat, etc.
  3. Dissenyar i mantenir una pàgina web que faciliti la localització i l'ús d'aquesta informació i redactar un butlletí d'informació amb les notícies que es vagin produint.
  4. Assessorar l'Administració en projectes costers, amb la finalitat d'evitat l'ús no compatible en la mateixa àrea, intensitat d'ús superior a la capacitat de càrrega o actuacions amb efectes secundaris negatius per a la costa o els recursos costaners.
  5. Organitzar trobades reals, virtuals o per vídeoconferència, que tractin temes costaners en què els diferents professionals puguin intercanviar idees i ampliar coneixements.
  6. Facilitar la mobilitat de professors, tècnics i estudiants que permeti visitar altres llocs amb problemàtiques similars i comparar solucions.
  7. Interactuar amb altres Associacions d'universitats existents per ampliar possibilitats i el ràdio d'acció

El CENPAT aportarà les despeses del personal del centre i el local.

Pressupost: 19.000 euros.

2.Formació en infermeria

La col·laboració es realitza amb la Universitat Autònoma Juan Misael Saraco (UAJM) de Bolívia. Aquesta col·laboració es va iniciar en el conveni de 2005.

Les accions descrites en aquest conveni de 2007 pretenent consolidar la cooperació entre ambdues universitats.

Les activitats planificades són les següents:

 • Cursos de formació en infermeria en diferents àrees (geriàtrica, comunitària, gestió serveis infermers, etc.) de 20 h de durada cada un.
 • Desplaçament de 2 professores de la UAJM a la UIB.
 • Seminaris amb l'alumnat .
 • Desplaçament de 2 residents en pràctiques de la Unitat Docent de l'especialitat obstetricoginecològica.
 • Dotació de fons bibliogràfic i material teòric pràctic.

La UIB aporta els seus coneixements cientificotècnics i l'organització de l'activitat. La xarxa Orión dóna al suport informàtic i organitzatiu per oferir el material en línia dels cursos semipresencials. La UAJM es farà càrrec de les despeses d'estada i manutenció del professorat i de les persones residents en pràctiques de la UIB que es desplacin en el marc del Conveni.

Pressupost: 14.000 euros.

Termini

Les accions d'aquest annex han de finalitzar el mes de setembre de 2008.

Pressupost total

38.000 euros.

ANNEX 6

Programa de voluntariat universitari

La Universitat de les Illes Balears i la Direcció General de Cooperació pretenen implicar un ampli ventall de persones joves en activitats de cooperació al desenvolupament. Per fer-ho, es plantegen crear una borsa de voluntariat universitari que dugui a terme, entre d'altres, les activitats següents:

 • Promoure la participació dels membres de la comunitat universitària en projectes de cooperació ja existents.

 • Organitzar una diada anual en el campus universitari sobre la situació dels països empobrits i la cooperació.

 • Dur a terme activitats de recollida de recursos econòmics i tècnics, donacions o altres per aportar als projectes de cooperació que farà la UIB.

 • Crear un dispositiu d'emergència per a situacions de crisis humanitàries.

 • Sensibilitzar la comunitat universitària a través de distints tipus d'activitats: conferències, materials informatius, etc.

 • Participar en activitats ciutadanes (diades, mostres¿).

 • Organitzar exposicions sobre països o problemàtiques.

 • Sensibilitzar la societat en general a partir de l'organització d'activitats per part de la comunitat universitària.

 • Gestionar i mantenir la base de dades de voluntariat en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament

 • Facilitar l'accés de les ONGD a la informació i a la base de dades del voluntariat en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament.

 • Mantenir la informació actualitzada del programa a la web de la UIB.

Poden participar en aquest programa ex alumnes de la UIB. Igualment, i malgrat que és un programa adreçat principalment a alumnat universitari, poden participar-hi els altres membres de la comunitat universitària (professorat, personal d'administració i serveis i personal dels serveis externs contractats per la UIB).

Correspon a la UIB coordinar aquest programa, que hi destinarà personal tècnic i de suport a temps parcial.

Es podran organitzar activitats en col·laboració amb la Direcció General de Cooperació, que podrà posar a disposició del programa materials d'exposició i publicacions.

Termini

Les accions d'aquest annex han de finalitzar el mes d'octubre de 2008.

Pressupost

51.000 ¿.

ANNEX 7

Convocatòria d'ajuts per dur a terme projectes de cooperació per al desenvolupament

1.Objectiu

L'objectiu dels projectes és que els membres de la comunitat universitària transfereixin coneixements. Per tant, els projectes poden ser de recerca, d'anàlisi de necessitats, de formació d'experts, de disseny de plans o de transferència tecnològica en temes com:

 • Construcció, reforma i equipament de centres universitaris, centres de recerca, centres de formació de formadors, estacions ecològiques o altres centres de formació superior, amb la formació corresponent.
 • Avaluació de condicions ambientals d'àrees protegides, parcs naturals, etc.
 • Millora de les condicions ambientals en el tractament d'aigües, residus, recuperació d'àrees naturals¿
 • Participació en l'elaboració de plans de desenvolupament regional en qualsevol àrea temàtica (tecnologies, salut, educació, habitatge, turisme, gènere, etc.).
 • Catalogació, conservació i difusió del patrimoni natural, històric i cultural.
 • Introducció d'energies renovables.
 • Introducció de tecnologies de la informació i la comunicació.

2. Condicions de desenvolupament

 • Els projectes han de comptar necessàriament amb una universitat del país beneficiari, administració pública o entitat sense ànim de lucre, que ha d'actuar com a contrapart.
 • L'entitat que actuï com a contrapart és la responsable directa de la posada en funcionament del projecte.
 • Correspon a la UIB el seguiment dels projectes, la col·laboració tècnica i l'avaluació final.
 • Els projectes objecte de finançament tindran una durada màxima de 12 mesos (comptadors des del moment en què s'iniciïn, que ha de ser necessàriament en el 2007).

3. Despeses subvencionables

¿ Viatges de persones participants en el projecte.

¿ Dietes de manutenció.

¿ Transport interior.

¿ Materials necessaris per realitzar el projecte a l'exterior. Aquests materials seran propietat de les entitats beneficiàries una vegada que finalitzi el projecte.

¿ Personal coordinador del programa d'ajuts.

Correspon a la UIB la coordinació d'aquest programa, que hi ha de destinar a temps parcial personal tècnic i de suport.

En cap cas, la UIB no pot imputar despeses de gestió a aquesta acció. El professorat i altres participants no rebran cap compensació econòmica per la seva feina.

4. Gestió dels projectes

¿ L'elaboració, el seguiment i l'avaluació dels projectes correspon a equips de la comunitat universitària. Cada equip ha d'incloure, com a mínim un/a professor/a especialista en la matèria objecte del projecte. També hi podran participar estudiants i personal d'administració i serveis.

¿ L'equip universitari pot desenvolupar el projecte en col·laboració amb altres entitats sense ànim de lucre de les Illes Balears.

5. Condicions econòmiques

Cada un dels projectes tindrà una ajut màxim en el marc d'aquest conveni de 18.000 ¿ , que la UIB haurà de destinar íntegrament al projecte. Els projectes poden obtenir aportacions d'altres institucions i entitats.

6. Selecció de projectes

¿ La UIB ha de fer una convocatòria pública de les ajudes entre la comunitat universitària, i ha de guardar els principis de concurrència i objectivitat.

¿ Els projectes s'han de presentar d'acord amb uns formularis.

Per tal de seleccionar els projectes s'ha de constituir una comissió avaluadora que puntuï els projectes segons un barem.

7. Pressupost

89.000 ¿

8. Termini

Les accions d'aquest annex han de finalitzar el mes de desembre de 2008.