Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni entre el Consell Insular de Menorca, el Instituto de Salud Carlos III, la Universidad Internacional Menendez Pelayo i la Universitat de les Illes Balears

D'una part la senyora Joana M. Barceló Martí, presidenta del Consell Insular de Menorca.

De l'altra el senyor Francisco Gracia Navarro, director del Instituto de Salud Carlos III.

De l'altra el secretari general de la Universitat de les Illes Balears, senyor Lluís Garau Juaneda, per delegació del rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, en virtut de l'acord pres pel Consell de Direcció de la UIB el dia 21 de març de 2006.

De l'altra el senyor Luciano Parejo Alfonso, rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

I de l'altra el senyor Jaume Orfila Timoner, director general d'Avaluació i Acreditació del Govern de les Illes Balears, per delegació de la senyora Aina Maria Castillo Ferrer, consellera de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears.

Totes les parts ens reconeixem mútuament la capacitat necessària per formalitzar aquest conveni.

ANTECEDENTS

L'ESCOLA D'ESTIU DE SALUT PÚBLICA que es desenvolupa en el marc del Llatzeret de Maó, té com a objectiu fomentar l'estudi i promoció de la salut pública i és una prova palpable de l'esperit de recerca, investigació i formació que a les Illes Balears, i en aquest cas concret a Menorca, es pot assolir.

Les entitats públiques sotasignades som conscients de la importància de donar un nou impuls a l'Escola d'Estiu de Salut Pública per fomentar el desenvolupament d'una salut pública basada en la innovació i l'evidència científiques i alhora compromesa amb els problemes de salut de la població i el context social en el qual s'originen.

Així mateix, l'experiència de l'ESCOLA D'ESTIU DE SALUT PÚBLICA, que s'ha consolidat al llarg de les setze edicions anteriors, l'ha convertida en una referència per a la salut pública nacional i internacional, en el marc idoni per ser la seu permanent de les activitats de l'EESP, el Llatzeret de Maó.

L'ESCOLA D'ESTIU DE SALUT PÚBLICA, però, ha de cercar encara una major consolidació institucional que en garantesqui la continuïtat, tot evitant les possibles oscil·lacions que pugui patir per manca d'un suport clarament definit per part de les institucions implicades i, de manera molt especial, per part de les administracions públiques.

Per tal d'aconseguir compromisos estables de suport a l'organització de l'ESCOLA D'ESTIU DE SALUT PÚBLICA per part de les institucions públiques, el Consell Insular facilitarà tant el fet que en un futur immediat s'hi puguin afegir com a part en aquest conveni, com també que hi col·laborin aportant activitats acadèmiques i participant en el finançament.

De cada vegada més, l'ESCOLA D'ESTIU DE SALUT PÚBLICA ha anat evolucionant de manera natural des d'una oferta formativa reglada de cursos cap a un lloc de trobada de professionals altament qualificats en el camp de la salut pública.

L'aposta de futur de l'escola és consolidar i ampliar aquest enfocament, molt més complex del punt de vista de direcció i secretaria, la qual cosa obliga a disposar d'uns recursos organitzatius, de secretaria i de direcció acadèmica que hi puguin donar resposta.

D'acord amb aquestes consideracions, les parts signants del present conveni, conscients de la represa que necessita l'ESCOLA D'ESTIU DE SALUT PÚBLICA DEL LLATZERET DE MAÓ, d'ara endavant EESP, acordam establir el present conveni amb les següents

CLÀUSULES

PRIMERA .- Cada any, durant el termini de vigència del present conveni i dins de la segona quinzena de setembre, s'organitzarà l'EESP.

SEGONA .- El Consell Insular és el promotor principal, es fa càrrec de la recerca de finançament de l'EESP i garanteix una aportació econòmica anual mínima de 54.000 ¿ procedent d'institucions públiques que participin en l'organització d'aquesta iniciativa.

TERCERA .- El Consell Insular, a través de l'Institut Menorquí d'Estudis, centralitzarà tots els moviments econòmics de l'activitat, de manera que el pressupost de l'EESP s'integrarà dins el pressupost anual de l'IME.

QUARTA .- La responsabilitat i la participació en l'EESP de les parts signants del conveni serà, com a mínim, la següent:

 • El Consell Insular de Menorca, a través de l'IME, assumirà les tasques organitzatives del dia a dia, les administratives i de control pressupostari necessàries per al funcionament de l'EESP i elaborarà la previsió del pressupost de l'EESP i la memòria econòmica.
 • La Universidad Internacional Menéndez Pelayo establirà en el Llatzeret de Maó, a Menorca una de les seves seus estables especialitzada en temes de salut pública, per la qual cosa progressivament anirà reubicant les activitats acadèmiques que ja està fent actualment en aquest camp i d'altres que en pugui anar proposant a l'EESP. També col·laborarà en la difusió de les activitats de l'EESP.
 • La Universitat de les Illes Balears farà la seva aportació mitjançant l'organització i el finançament d'un mínim de 2 cursos o trobades i donarà crèdits acadèmics a les activitats de l'EESP.
 • El Instituto de Salud Carlos III, com a institució estatal d'investigació en ciències de la salut, aportarà la seva capacitat tècnica en matèria científica i acadèmica en el camp de la salut pública, així com també la seva capacitat coordinadora i de promoció d'activitats científiques en el camp de la salut a Espanya.

En aquest sentit, en cada edició convocarà un mínim de dues activitats científiques en el marc de l'EESP.

La Conselleria de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears aportarà al Consell Insular de Menorca la quantitat de DOTZE MIL SIS-CENTS CINQUANTA TRES EUROS (12.653 ¿) per participar en el finançament de l'Escola d'Estiu de Salut Pública. L'aportació de la subvenció es farà en un pagament dins el primer semestre de l'any en què es realitzi l'EESP.

La Conselleria de Salut i Consum, a través de l'Àrea de Salut de Menorca IB-Salut, aportarà la seva infraestructura organitzativa i funcional, en el sentit de l'experiència acumulada la llarg dels anys de la història de l'EESP.

A més a més del 12.653 ¿ aportats per part de la Conselleria, aquesta hi dedicarà un fons de fins 6.160 ¿ per finançar matrìculas a cursos al personal de la Conselleria o de l'IB-Salut.

CINQUENA .- En el cas que alguna institució pública es vulgui afegir com a part en aquest conveni i col·laborar aportant activitats acadèmiques i participant en el finançament, es tramitarà una addenda a aquest conveni, la qual inclourà les obligacions i/o aportacions concretes de la nova part.

SISENA .- L'organigrama d'organització del ¿EESP s'estableix de la següent forma:

Consell Rector
Direcció
Coordinació
Comitè Acadèmic

SETENA .- El Consell Rector és el màxim òrgan de decisió de tot allò que afecti l'EESP i el formaran un representant de cadascuna de les parts signants del present conveni.

El Consell Rector està format per la presidenta del Consell Insular de Menorca, el director de l'Instituto de Salud Carlos III, el rector de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo i el rector de la Universitat de les Illes Balears, la consellera de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears, o les persones en qui deleguin.

El Consell Rector serà presidit per la Presidència del Consell Insular i es reunirà almenys una vegada a l'any o quan ho sol·liciti algun dels membres.

Serà competència del Consell Rector l'aprovació del pressupost anual i també l'aprovació de la memòria acadèmica i de la memòria econòmica.

El Consell Insular presentarà davant del Consell Rector una memòria econòmica que ha de contenir el balanç final detallat d'ingressos i despeses, on han de quedar reflectides les diferents fonts de finançament i les partides de despeses. Aquesta memòria econòmica servirà com a justificant de les aportacions de cada entitat.

Correspon també al Consell Rector el nomenament de la direcció de l'EESP, que s'acordarà per majoria simple dels seus components. En el cas de no produir-se el consens necessari entre els membres del Consell Rector, la decisió final l'assumirà el Consell Insular de Menorca.

VUITENA .- La direcció de l'EESP haurà de recaure sobre una persona de reconeguda vàlua i prestigi científic i experiència organitzativa.

Les funcions de la direcció de l'Escola són bàsicament:

 • Dirigir la planificació i preparació de l'Escola.
 • Participar en el Consell Rector amb veu, però sense vot.
 • Dirigir el Comitè Acadèmic.
 • Elevar la proposta acadèmica definitiva al Consell Rector.
 • Representar l'Escola, en nom del Consell Rector, si n'és el cas.
 • Signar els documents de tràmit per a la gestió de l'Escola.
 • Proposar al Consell Rector el nomenament de la coordinació de l'EESP.
 • Elaborar la memòria acadèmica.

NOVENA .- L'IME retribuirà l'exercici de les tasques pròpies de la direcció definides en el punt SETÈ i de la coordinació amb un total de 6.000 ¿, en els quals s'inclouen totes les despeses generades per l'exercici de les seves funcions: dietes, desplaçaments, allotjament...

DESENA .- El Comitè Acadèmic estarà format per la direcció de l'Escola, el/la coordinador/a i per altres institucions i/o persones que es considerin adients per als objectius fixats per a l'edició de l'Escola de l'any en concret, a proposta de la direcció de l'Escola al Consell Rector.

La direcció podrà delegar algunes de les seves funcions a membres del Consell Acadèmic.

Les seves funcions són:

 • Participar en el disseny de la proposta acadèmica.
 • Valorar les propostes i vetllar pel seu bon funcionament.

El Comitè Acadèmic es reunirà, com a mínim, dues vegades a l'any.

ONZENA .- Correspon al Consell Rector examinar totes les qüestions relatives a la interpretació i aplicació d'aquest conveni.

DOTZENA .- Aquest conveni tindrà vigència des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2006, prorrogable tàcitament per anualitats naturals si cap de les parts signants no el denuncia amb una antelació de tres mesos, com a mínim.

Aquest conveni substitueix i deixa sense efecte el signat en data 17 d'abril de 2006 entre el Consell Insular de Menorca, l'Institut de Salut Carlos III, la Universitat Internacional Menéndez Pelayo i la Universitat de les Illes Balears.

TRETZENA .- En cas de pròrroga, l'aportació econòmica esmentada en el punt SEGON s'actualitzarà amb l'aplicació de l'IPC.

CATORZENA .- Qualsevol de les parts podrà acordar unilateralment la seva separació un cop acabat el curs corresponent, sense que això afecti la pròrroga tàcita del conveni per les altres parts.

En prova de conformitat, signam aquest conveni en el lloc i en la data esmentats més avall.

Maó, 11 de setembre de 2006

Joana M. Barceló Martí
presidenta del Consell Insular de Menorca

 

Luciano Parejo Alfonso
rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo

 

Jaume Timoner Orfila
Director general d'Avaluació i Acreditació del Govern de les Illes Balears

 

Lluís Garau Juaneda
Secretari general de la Universitat de les Illes Balears

 

 

 

Francisco Gracia Navarro
director del Instituto de Salud Carlos III

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 14 de febrer de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 14 de març de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).