Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració acadèmica científica i cultural entre la Universitat de les Illes Balears, representada legalment pel Dr. Avel·lí Blasco Esteve, i la Universitat Estatal de Bolívar, representada legalment pel seu rector, Llic. Pedro Lucio Gaibor

Palma / Guaranda, 29 de maig de 2006

DECLARACIONS

Primera . La Universitat de les Illes Balears declara:

I. Que d'acord amb el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, en què s'aproven els Estatuts d'aquesta universitat, es troba representada degudament pel Dr. Avel·lí Blasco Esteve.

Segona . La Universitat Estatal de Bolívar declara:

 1. La Universitat Estatal de Bolívar és una institució amb personalitat jurídica de dret públic amb domicili a la ciutat de Guaranda, creada mitjançant Llei núm. 32, publicada en el Registre Oficial núm. 225, de 4 de juliol de 1989, regida per la Constitució Política de l'Estat, la Llei d'universitats i escoles politècniques, altres lleis connexes, el seu Estatut i reglaments.
 2. Que la seva visió és la d'una institució educativa dinamitzadora de la transformació, en la recerca primària de la qualitat dels processos acadèmics, de gestió, d'investigació i de vinculació amb la col·lectivitat enfortint el lideratge provincial, regional, nacional i internacional en les diferents àrees del coneixement, la ciència, la tecnologia i la cultura, i contribuint considerablement a una millor qualitat de vida de l'ésser humà projectant-lo al futur.
 3. Que assenyala com el seu domicili legal la Ciudadela Universitaria Alpachaca km 3 ½ Vía Ambato, codi postal 092 de la ciutat de Guaranda, província de Bolívar.

Tercera . Les dues parts declaren:

Que convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació internaciona l entre les dues universitats, d'acord amb les seves atribucions respectives, han establert les bases generals del conveni següents.

OBJECTIUS

Aquest conveni s'estableix per desenvolupar programes d'estudi conjunts, intercanvi i cooperació en el camp de la docència, formació d'estudiants i investigació en els termes que s'indiquen més endavant.

Aquest conveni s'ha de dur a terme dins del marc de col·laboració cultural i científica establert entre els dos països i les dues parts es comprometen a promoure davant dels seus consells universitaris o organismes de coordinació interuniversitaria respectius la possibilitat de fer extensiu aquest conveni a altres institucions dels seus països.

TIPUS DE COOPERACIÓ

La cooperació entre les dues universitats pot incloure el següent:

 1. Intercanvi d'informació i publicacions, inclòs l'intercanvi entre les biblioteques de les institucions respectives.
 2. Intercanvi de personal docent i investigadors per complementar els cursos oferts a les institucions respectives.
 3. Seminaris, col·loquis, simposis.
 4. Estudis conjunts d'investigació.
 5. Programes i plans d'estudis conjunts.
 6. Accés a equips i material específic.
 7. Visites de curta durada.
 8. Intercanvi de pregrau i postgrau.
 9. Altres activitats de cooperació acordades entre les dues parts.

ÀREES DE COOPERACIÓ

La cooperació s'ha de desenvolupar dins d'aquelles àrees que siguin comunes a les dues universitats.

El personal que ofereixin les dues institucions per a les activitats esmentades anteriorment l'han d'acceptar les dues parts sota els principis estrictes d'idoneïtat professional per a les tasques preteses.

Les àrees de les quals es desenvolupi la cooperació inclouen programes i activitats diverses que s'han de definir específicament en els protocols corresponents.

PROGRAMES/PROJECTES ESPECÍFICS

Per a cada programa o projecte s'ha de desenvolupar un protocol respectiu, que pot incloure la informació següent:

 1. L'origen, la naturalesa i la descripció del programa o del projecte.
 2. Els noms dels responsables i els participants de cada institució.
 3. La durada del programa/projecte.
 4. Els recursos financers previstos per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució dels diners en qüestió.
 5. Les previsions fetes per al reconeixement i la convalidació acadèmica en casos de programes d'estudi conjunt.
 6. Les previsions realitzades per a l'allotjament i la participació dels convidats en activitats universitàries, etc.

Aquests protocols han de disposar de l'aprovació dels rectors de cada universitat.

CONDICIONS FINANCERES

 1. No hi ha cap compromís financer assumit per les institucions a la signatura d'aquest acord.
 2. Per a cada programa/projecte s'indiquen separadament i específicament els detalls financers.

RECONEIXEMENTS I CONVALIDACIÓ

En cas de programes d'estudis conjunts o de mobilitat estudiantil, dins del marc de programes o intercanvis internacionals, s'estableix un sistema acadèmic de reconeixement mutu i convalidació.

VIGÈNCIA I DURADA

Aquest acord entra en rigor en la data de la seva signatura i té una validesa de cinc anys, renovable automàticament. Les dues parts, de comú acord, poden proposar la seva modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que les dues part denunciïn el conveni, es comprometen a finalitzar els projectes i estudis que estiguin en fase de realització.

COORDINACIÓ

Cada rector ha de nomenar en un termini no superior a tres (3) mesos un comitè, una comissió o una persona responsable que coordini i revisi les activitats que es duen a terme dins del marc de l'acord.

Els coordinadors s'han de posar en contacte regularment a fi de donar suport al desenvolupament de la cooperació.

Els representants legals de les parts interessades signen aquest conveni general de cooperació en els llocs i les dates que s'indiquen, en quatre exemplars, dos en castellà i dos en català; cada una de les parts se'n queda un en cada idioma.

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Per la Universitat Estatal de Bolívar,

 

Avel·lí Blasco
Rector

Pedro Lucio Gaibor
Rector

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 21 de març de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 3 de maig de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).