Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Contracte per regular la relació i l'estratègia entre la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears i Imprimatur Capital

Palma/ Londres, 8 de setembre de 2006

La Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (en endavant FUEIB) i Imprimatur Capital (en endavant IC) tenen la voluntat d'obligar-se mitjançant una relació estratègica.

La FUEIB desitja trobar una manera de comercialitzar les oportunitats que tenen com a origen la Universitat de les Illes Balears (en endavant la Universitat) i tractar els principals assumptes que afecten les activitats en curs com ara la mancança de capital inicial o llavor, tenir accés a una direcció experta i adequada i a una experiència comercial.

IC es compromet a aportar la seva experiència comercial, l'accés a recursos humans i a aportar el capital inicial necessari per cobrir les mancances actuals en els processos de la FUEIB i de la Universitat.

IC, la FUEIB (la responsable de transferències tecnològiques) i la Universitat han acordat les clàusules següents:

1. La FUEIB es compromet a acordar amb IC un acord a primera vista en relació amb qualsevol propietat intel·lectual, saber fer, desenvolupament tecnològic o qualsevol altra oportunitat comercial (tots, en endavant «drets de propietat intel·lectual») que tenen com a origen la Universitat o els seus instituts de recerca associats, escoles i departaments, llevat el que fa referència a:

a) Els que siguin o hagin de ser d'una tercera persona per contractes de recerca o consolidació en els quals la propietat dels drets de propietat intel·lectual i drets d'explotació es vegi supeditada en tot o en part a aquella tercera persona;
b) Els drets de propietat intel·lectual i drets d'explotació que no siguin propietat, ni estiguin sota el control de la Universitat, bé directament, bé mitjançant relació contractual que supediti els seus acadèmics; o
c) Les mesures adoptades per la Universitat i/o els seus acadèmics per a processos de comercialització que no estiguin en relació amb IC; o
d) Els drets que la Universitat i/o els seus acadèmics hagin decidit no comercialitzar.

2. Com a contraprestació, IC es compromet a proporcionar tots els seus serveis de comercialització per a qualsevol projecte que s'acordi desenvolupar, per comercialitzar i globalitzar adequadament la tecnologia, incloent, sense ser la llista exhaustiva sobre altres serveis:

  a) Planificació estratègica;
  b) Planificació del negoci;
  c) Activitats en relació amb recerques de mercat;
  d) Recursos humans i una administració;
  e) Assistència en l'execució del pla de negoci acordat;
  f) Compromís quant als nivells inicials de capital inicial o llavor per a cada projecte, dins el rang que es troba entre 25.000 £ i 75.000 £.

  Addicionalment, IC també proporcionarà:

  a. Assistència general a la FUEIB en relació amb el conjunt d'activitats comercials;
  b. Assessorament per a la implantació d'adequats procediments interns d'administració de la propietat intel·lectual i la seva comercialització;
  c. Assistència i assessorament per a la determinació d'aplicacions comercials per als drets sobre propietat intel·lectual de la Universitat (incloent la seva viabilitat);
  d. Utilització de i accés als recursos locals d'IC amb domicili bé a Palma, bé a les oficines d'IC al territori d'Espanya; aquesta col·laborarà amb la FUEIB per assegurar:

  a. Assistir en l'administració de l'acord entre les parts;
  b. Millora del procediment i control del projecte;
  c. Identificació dels drets de propietat intel·lectual pertanyents a la Universitat que siguin d'importància; i
  d. Traduccions

  1. A més del capital inicial proporcionat per IC, qualsevol projecte que sigui desenvolupat per IC podrà també accedir a rebre capital d'IC, sempre que s'arribi a un acord i que la proposició d'inversió sigui vigent. En aquests casos, serà molt pràctic que IC actuï com un inversor monopolitzador per a les inversions subsegüents que apareguin.

  2. Aquest acord a primera vista obligarà les parts durant un període de tres (3) mesos des de la data en què les parts acordin que hi ha una oportunitat comercial (aquesta data ha de ser acordada per escrit per les parts), aquest període donarà a IC el temps raonable per determinar si els drets de propietat intel·lectual o l'oportunitat són d'interès per desenvolupar. Si durant la durada d'aquest termini, IC assenyala que no desitja comprometre's en l'operació, aleshores la FUEIB tindrà llibertat per comercialitzar l'oportunitat de la manera que vulgui, sense la participació d'IC. No obstant això, si IC desitja procedir a desenvolupar la comercialització de l'oportunitat o dels drets de propietat intel·lectual, seran d'aplicació les clàusules 5 i 6, desenvolupades a continuació.

  3. La durada d'aquest acord serà, inicialment, de cinc (5) anys des de la data.

  4. El nivell inicial de participació que IC rebrà de cada oportunitat, pels seus serveis, serà almenys un mínim del 30 per cent dels diners. La FUEIB (com a responsable de la transferència tecnològica a la Universitat) també acorda assignar els drets de propietat intel·lectual a una tercera societat que es desenvolupi a tal efecte, o a qualsevol altre vehicle creat per explotar l'oportunitat que IC desitgi desenvolupar.

  5. Les parts acorden guardar confidencialitat, i que no revelaran cap informació a terceres parts, amb l'excepció dels que estiguin directament involucrats en el processament de tal informació (s'entén que sense consentiment dels altres).

  6. Les parts principals d'aquest contracte estableixen aquestes clàusules segons el que ja s'ha acordat prèviament, exclusivament amb el fi de desenvolupar una estratègia conjunta; aquestes parts desenvoluparan, més endavant, un altre acord que es plasmarà en un contracte formal («el contracte principal»). Això es durà a terme tan aviat com sigui possible a les parts, però en tot cas abans del 30 de setembre de 2006 (30.09.06), si no decideixen consensualment retardar aquest darrer termini. Fins a aquell moment, aquest acord dirigirà la relació entre les parts.

  I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present contracte, estès en quatre exemplars, dos redactats en català i dos en anglès; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

  Per Imprimatur Capital Limited,

   

  Per la FUEIB,

   

  Ian Watson
  Director executiu
  Avel·lí Blasco
  President

  Diligència

  El present contracte el va aprovar el Consell de Direcció de data 11 de juliol de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 25 de juliol de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).