Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre l'entitat Tecnología Solar Concentradora, SL, i la Universitat de les Illes Balears (UIB)

Palma/ Barcelona, 29 de setembre de 2006

REUNITS

D'una part, el Sr. Jaume Salom Tormo, amb DNI 43055097-V, amb domicili al carrer Sant Llorenç nº 110, 3r 2ª, de Terrassa, en representació de l'entitat Tecnología Solar Concentradora, SL, CIF: B64203458, amb domicili al carrer Roger de Llúria nº 29, 3r 2ª, de Barcelona, constituïda per escriptura pública atorgada davant el notari Tomàs Giménez Duart, el 8 de maig del 2006, i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en data 4 de juliol de 2006, en el Volum 37679, Foli 201, Full B 3311296, Inscripció 1, que actua com a Conseller Delegat, de la qual té concedit poder en escriptura atorgada davant el notari Tomàs Giménez Duart, de Barcelona, el 5 de maig de 2006.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, amb domicili a Palma, carretera de Valldemossa, km 75, CP: 07122, i amb número d'identificació fiscal Q-0718001-A.

Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a atorgar aquest Conveni i, a tal efecte, de comú acord,

EXPOSEN

I. Que l'entitat Tecnología Solar Concentradora, SL, té com a objectiu el desenvolupament d'un col·lector de concentració adequat per a aplicacions industrials i per a sistemes de condicionament actiu d'edificis (climatització), i promociona d'aquesta manera l'ús de l'energia solar tèrmica i afavoreix la disminució en el consum de combustibles fòssils, amb tots els avantatges mediambientals que això comporta.

II. Que la Universitat de les Illes Balears comparteix l'interès de l'entitat Tecnología Solar Concentradora, SL, per la recerca en tècniques energètiques avançades, i un dels seus objectius és fomentar, promoure i dur a terme activitats dirigides de forma genèrica a la recerca, l'educació i la investigació en tots els aspectes de la vida econòmica i social que des de la perspectiva de la ciència i la tècnica puguin contribuir a millorar la nostra comunitat i, per tant, a fomentar la transferència de tecnologia entre la Universitat i la societat.

III. Per dur a terme l'estudi i investigació per al disseny, optimització i construcció d'un col·lector solar concentrador amb reflector estacionari (CCSTAR), la UIB resulta l'interlocutor idoni, ja que disposa d'un grup d'investigadors especialitzats i de prestigi solvent en aquest camp de la tècnica.

Per tot l'anterior, tant l'entitat Tecnología Solar Concentradora, SL, com la Universitat de les Illes Balears estan interessades a col·laborar en actuacions encaminades a millorar la utilització energètica dels recursos convencionals i el foment i implantació de l'eficiència energètica i d'energies alternatives a la nostra societat.

I és per això que, atesos els antecedents esmentats i ja que ambdues parts tenen interessos comuns i que consideren positiu plantejar un programa de col·laboració mútua, formalitzen aquest Conveni, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte i àmbit territorial

L'objecte del Conveni és definir la col·laboració entre l'entitat Tecnología Solar Concentradora, SL, i la Universitat de les Illes Balears per dur a terme actuacions de recerca i investigació per al disseny, optimització i construcció d'un col·lector solar concentrador amb reflector estacionari (CCSTAR) a la Universitat de les Illes Balears.

Segona. Descripció de les actuacions que s'han de desenvolupar

1. Les actuacions en el desenvolupament de les tasques objecte del present Conveni comprenen els següents aspectes:

 1. Disseny bàsic:

  Definició de la geometria per al disseny bàsic del col·lector solar concentrador amb reflector estacionari (CCSTAR). S'utilitzaran tècniques de seguiment de rajos (software rediance) per a l'anàlisi del concentrador. En la fase inicial del projecte es determinaran els aspectes constructius a considerar per a una òptima integració en teulades i façanes d'edificis, mitjançant l'anàlisi d'elements convencionals de coberta i façana.

 2. Disseny, optimització i construcció de prototips de reflector estacionari:

  Realització de la geometria triada en l'activitat de disseny bàsic en forma d'un panell sandvitx real. Construcció de dos prototips d'aproximadament 5 x 1.2 m.

 3. Disseny, optimització i construcció del receptor absorbidor:

  Construcció de l'absorbidor per als dos prototips. Selecció de la tecnologia més adequada. Fabricació de dos absorbidors prototip d'aproximadament 3 x 0.1 m de superfície efectiva.

 4. Disseny, optimització i construcció de la mecànica de seguiment:

  Desenvolupament i construcció d'un mecanisme de suport i seguiment per a l'absorbidor, incloent els motors d'actuació i el sistema de regulació i control.

 5. Disseny, optimització d'accessoris:

  Buscar solucions tècniques per a tots els accessoris del sistema.

 6. Muntatge de prototips i assajos:

En la UIB s'instal·larà un banc d'assaig adequat per realitzar les proves necessàries del col·lector CCSTAR. Es portaran a terme dos tipus d'assaigs:

  • Caracterització del panell concentrador: es realitzarà en el laboratori a través d'una font de llum artificial, de manera que s'obtindrà un mapa d'intensitats en el focus del col·lector en funció de l'angle d'incidència com a mesura de la qualitat òptica i geomètrica del concentrador.
  • Determinació dels paràmetres tècnics dels dos prototips del col·lector com a corbes de rendiment, modificador de l'angle d'incidència.

G. Coordinació tècnica:

Coordinació tècnica del projecte i seguiment del pla de treball. Contractació d'un doctor o tecnòleg.

Tercera. Obligacions i responsabilitats

1. La Universitat de les Illes Balears (UIB)

a) La UIB es compromet a realitzar el projecte en els termes que el Conveni estableix, i ha d'aportar els mitjans i la infraestructura necessaris per desenvolupar-lo adientment, així com el saber fer per a l'execució de les actuacions descrites en la clàusula anterior.

b) Per part de la UIB, un equip seleccionat i dirigit pel doctor Víctor Martínez Moll, professor del Departament de Física de la Universitat de les Illes Balears, durà a terme la realització de les tasques descrites.

c) L'equip d'investigadors de la UIB presentarà, dins els terminis establerts en el pla de treball adjuntat al present Conveni, informes amb la descripció dels següents resultats:

- Geometria bàsica definida del col·lector. Resultats dels estudis de rajos. Optimització de la geometria.
- Construcció d'un prototip dels dos previstos.
- Preselecció de la tecnologia apropiada per a la fabricació de l'absorbidor.
- Desenvolupament bàsic de la mecànica de seguiment i fabricació del primer prototip de seguiment.

2. L'entitat Tecnología Solar Concentradora, SL

a) L'entitat Tecnología Solar Concentradora, SL, ha de posar a disposició de la UIB tota la informació de què disposi sobre les actuacions previstes, perquè es puguin realitzar conjuntament de la manera més òptima i eficaç.
b) Ha de facilitar informació i assessorament a la UIB sobre aspectes tècnics d'incidència en el desenvolupament del projecte.
c) Amb la finalitat de contribuir a l'execució del Conveni, l'entitat Tecnología Solar Concentradora, SL, es compromet a aportar a la UIB la quantitat màxima de 105.530 euros (cent cinc mil cinc-cents trenta euros), que s'abonaran d'acord amb les previsions descrites en la clàusula quarta.

3. Propietat dels informes i estudis, i confidencialitat:

a) Cada una de les parts es compromet a no difondre, sota cap concepte, les informacions científiques o tècniques sobre el desenvolupament del projecte d'investigació objecte d'aquest Conveni, mentre aquestes informacions no siguin de domini públic o no obtinguin l'autorització per fer-ho.
b) Els informes i estudis derivats de les actuacions descrites en aquest Conveni són propietat de l'entitat Tecnología Solar Concentradora, SL.
c) No obstant l'anterior, i atesa la finalitat eminentment científica de la Universitat, l'entitat Tecnología Solar Concentradora, SL, ha de facilitar, en la mesura possible, que els professors autors dels treballs puguin utilitzar els resultats finals o parcials, en part o totalment, per a la publicació com a articles, conferències, ponències, etc., en revistes, publicacions i seminaris de tipus científic.
d) Les patents i els models d'utilitat que es puguin derivar de l'execució del present conveni seran propietat de l'empresa Tecnologia Solar Concentradora, SL, i els investigadors de la UIB figuraran com a inventors.

Amb aquest objectiu, la Universitat demanarà per escrit l'autorització de la publicació, i si transcorreguts 30 dies des de la recepció de la carta l'entitat Tecnología Solar Concentradora, SL, no ha expressat que hi està conforme, el silenci s'entendrà com a desestimatori.

Quarta. Finançament i pagament

a) L'entitat Tecnología Solar Concentradora, SL, per a l'execució adequada del Conveni, aportarà 105.530 Euros (cent cinc mil cinc-cents trenta euros). La despesa total es distribuirà de la següent forma:

 • Fase primera, d'execució entre els mesos de setembre de 2006 i octubre de 2006, amb un pressupost de: 50.000 euros (cinquanta mil euros).
 • Fase segona, d'execució prevista entre els mesos de novembre de 2006 i març de 2007, amb un pressupost de 55.530 euros (cinquanta-cinc mil cinc-cents trenta euros).

De forma unilateral, l'entitat Tecnología Solar Concentradora, SL, pot rescindir el contracte després de la Fase primera, sense cap perjudici per a ella, després d'analitzar el resultats tècnics derivats dels estudis realitzats per a la UIB.

b) El pagament es realitzarà en els següents terminis:

 • Un primer pagament de 50.000 ¿ a la signatura del Conveni.
 • Un pagament de 27.765 ¿ a l'inici de la fase 2, una vegada aprovats, per part de l'empresa Tecnologia Solar Concentradora, els informes i resultats obtinguts a la primera fase.
 • Un pagament de 27.765 ¿ a l'acabament del conveni, i una vegada presentats els resultats i informes corresponents a la segona fase.

c) Els pagaments de l'entitat Tecnología Solar Concentradora SL, s'abonaran sempre a la UIB i no eximeixen la Universitat de les seves obligacions envers els seus col·laboradors o contractistes, en especial pel que fa als interessos de demora i altres despeses que es generin per un eventual retard en els pagaments a aquells.

Cinquena. Memòria final

La UIB es compromet a presentar a la finalització de cada una de les fases del projecte, la memòria de les actuacions dutes a terme, així com la justificació total de les despeses fetes, segons l'aportació rebuda.

Sisena. Coordinació, seguiment i resolució de conflictes

1.- Amb la finalitat de facilitar entre les parts la coordinació del seguiment d'aquest Conveni, l'entitat Tecnología Solar Concentradora, SL, designa les següents persones:

 • El Conseller Delegat, Jaume Salom Tormo
 • L'assessor tècnic, Hans Schweiger

2.- Per part de la UIB, les persones responsables del Conveni són:

 • El doctor Víctor Martínez Moll, professor del Departament de Física de la Universitat de les Illes Balears.
 • El doctor Bartomeu Alorda Ladaria, professor del Departament de Física de la Universitat de les Illes Balears.
 • El senyor Andreu Antoni Moia Pol, professor del Departament de Física de la Universitat de les Illes Balears.

3.- Les persones designades per ambdues institucions esdevindran els interlocutors vàlids davant l'altra part en tot el que fa al desenvolupament del Conveni, es reuniran tantes vegades com considerin oportú, en duran a terme el seguiment i la interpretació i, en tot cas, proposaran i facilitaran la solució per mutu acord de qualsevol qüestió que se susciti; s'encarregaran d'assegurar, per tant, l'acompliment dels objectius d'aquest acord; de proposar-ne, si és el cas, les modificacions que resultin necessàries en el decurs del temps i de resoldre les diferències eventuals que es puguin originar durant el desenvolupament del Conveni.

4.- Les qüestions litigioses que sorgeixin en la interpretació o incompliment del Conveni es resoldran, si no es pot arribar a una solució acordada, mitjançant la jurisdicció contenciosa administrativa, en la forma regulada per la llei.

Setena. Causes d'extinció

Són causes d'extinció d'aquest Conveni:

 • La impossibilitat de realitzar les actuacions objecte del Conveni.
 • L'incompliment de les clàusules d'aquest Conveni per alguna de les parts.
 • El mutu acord.

Les persones descrites en la clàusula anterior han d'apreciar les causes de resolució.

Vuitena. Vigència

Aquest Conveni té vigència des de la data de la signatura i fins al 30 de març de 2007.

En funció dels resultats de les actuacions i, prèviament a l'acord de les parts, aquest Conveni es pot prorrogar per períodes d'un any.

I com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest Conveni, el firmen en dos exemplars i amb un sol efecte en el lloc i la data indicats en l'encapçalament.

Per Tecnología Solar Concentradora, SL,

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Jaume Salom
Conseller Delegat

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 5 de setembre de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 26 de setembre de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

Annex