Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Puigpunyent i la Universitat de les Illes Balears per a la redacció d'un estudi de localització espacial d'un parc d'energia fotovoltaica

Palma, 16 d'octubre de 2006

REUNITS

D'una part, el Sr. Joan Ferrà, batlle de l'Ajuntament de Puigpunyent, amb domicili al carrer de sa Travessia, 37, de Puigpunyent.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Sr. Avel·lí Blasco Esteve, amb CIF Q-0718001A, i domicili a la carretera de Valldemossa, km 7,5, de Palma.

ACTUEN

El primer, en representació de l'AJUNTAMENT, en virtut de l'acord del Ple del dia 14 de juny de 2003.

El segon, com a representant de la UIB, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 70/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Totes les parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest acte.

MANIFESTEN

Que l'AJUNTAMENT, a través de l'àrea de Medi Ambient, està interessat a col·laborar amb la Universitat de les Illes Balears per dur a terme l'elaboració d'un projecte de recerca sobre la viabilitat territorial i ambiental d'un parc d'energia solar fotovoltaica en el municipi de Puigpunyent, així com la publicació de la informació a través d'un servidor cartogràfic per Internet.

Que la Universitat també està disposada a participar en la realització d'aquest projecte a través dels mitjans de recerca aplicada aportats pel Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció (SSIGT) del Vicerectorat d'Investigació i Política Científica.

La direcció científica de l'execució del conveni la durà a terme el Sr. Maurici Ruiz Pérez , director del SSIGT.

Per això,

ACORDEN

Primer. Objectiu de treball

És objecte del present conveni la realització d'un estudi sobre la localització i viabilitat territorial i ambiental d'un parc d'energia fotovoltaica al municipi de Puigpunyent, segons s'estableix a l'annex I del present document.

Segon. Àmbits de cooperació

La realització de l'esmentat estudi requerirà les següents tasques:

Elaboració d'una base de dades espacial de caire territorial i ambiental.

Càlcul del poder energètic solar del municipi.

Anàlisi i selecció de les àrees òptimes de localització d'un parc d'energia fotovoltaica.

Estudi i viabilitat de la proposta.

Difusió per Internet dels resultats a través d'un servidor cartogràfic.

Tercer. Responsabilitat i aportacions de les parts

L'AJUNTAMENT es compromet a:

Per a l'efectivitat del present conveni, l'AJUNTAMENT hi destina un total de sis mil euros sense IVA (6.000 ¿), que aniran a càrrec de les partides pressupostàries 44022706 i 44022707, del pressupost de despeses de l'AJUNTAMENT per a l'any 2006.

El pagament de la quantitat assenyalada al punt anterior es farà efectiu a la UIB fraccionadament a mesura que la UIB vagi presentant les factures corresponents pel treball realitzat.

La UIB, a través del Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció, es compromet a:

Lliurar abans de la data de finalització d'aquest acord un informe del treball realitzat i les dades resultants.

L'Ajuntament de Puigpunyent podrà fer l'ús que consideri més adient d'aquest informe. Si en fa ús, farà constar que s'ha elaborat mitjançant l'estudi resultant d'aquest acord.

Quart. Vigència i durada

Aquest conveni té validesa des de la seva signatura fins al dia 31 de desembre de 2006.

El present conveni és susceptible de pròrroga si, de manera justificada, s'al·lega la impossibilitat material i/o tècnica de finalitzar els treballs convinguts durant el seu període de vigència.

Cinquè. Publicacions

En cas d'estudis o treballs d'investigació, els resultats totals o parcials es publicaran amb el vistiplau de les entitats participants, fent-hi constar sempre que els esmentats estudis o treballs són fruit d'un conveni de col·laboració entre les dues institucions.

I com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni de col·laboració, ambdues parts el signen en dos exemplars i a un sol efecte, en la data i el lloc indicats a l'encapçalament.

Per l'Ajuntament,

 

Joan Ferrà
Batlle

Per la Universitat de les Illes Balears,

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 5 de setembre de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 26 de setembre de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

ANNEX I

TÍTOL

Introducció

El model tradicional de consum energètic adoptat a les ciutats s'ha revelat com a insostenible, és esgotable i ha manifestat greus problemes ambientals i de salut. L'impuls d'energies renovables podria solucionar molts del problemes ambientals del nostre planeta. En el cas de l'aprofitament de l'energia solar, els darrers anys s'han experimentat gran avanços tecnològics i reducció de costos. Per altra banda, som davant una nova consciència i demanda social a les alternatives tradicionals, en què les energies renovables i, en particular, l'energia solar fotovoltaica, tenen una gran acceptació com a solució sostenible.

Mallorca, per la seva localització geogràfica, és un territori privilegiat per poder obtenir aquest tipus d'energia sostenible.

El paper dels ajuntaments i del món local en general és un bon punt de partida per contribuir a assolir un bon nivell de sostenibilitat: així ho manifesta la Unió Europea. En aquest sentit, l'Ajuntament de Puigpunyent, amb una iniciativa pública innovadora, que té el suport del Fòrum Ciutadà de l'Agenda 21 Local, i un gest a favor del medi ambient, pretén promoure l'ús d'energies renovables aprofitant els recursos energètics del municipi, amb la qual cosa els principals beneficiaris siguin els ciutadans, i el menys perjudicat, el medi ambient.

Des d'aquest perspectiva, es pretén realitzar un estudi sobre la viabilitat territorial i ambiental de la instal·lació d'un parc de plaques fotovoltaiques connectades a la xarxa a partir del l'aprofitament de la insolació i el seu potencial per produir electricitat.

Objectius

Establir les bases territorials i ambientals per a la localització òptima d'un parc generador d'energia solar fotovoltaica.

Estudiar les diferents propostes resultants de l'estudi i la seva viabilitat.

Donar a conèixer els resultats i les dades elaborades per Internet a través d'un servidor cartogràfic.

Metodologia

El treball que s'ha de desenvolupar per assolir els diferents objectius plantejats serà el següent:

A partir de la utilització de la tecnologia SIG (sistemes d'informació geogràfica) per les seves capacitats d'integració i d'anàlisi d'informació territorial, es pretén calcular el potencial energètic solar del municipi de Puigpunyent, així com analitzar la localització òptima per a la instal·lació d'un parc solar a partir de l'avaluació i la viabilitat de les possibles alternatives.

Per poder a dur a terme l'estudi es pretén realitzar les tasques següents:

Crear una base de dades espacial de caire territorial i ambiental.

Calcular la incidència solar en el municipi durant l'any.

Analitzar i seleccionar la localització òptima de la proposta segons criteris topogràfics, paisatgístics i legals.

Seleccionar una alternativa i estudiar-ne la viabilitat tècnica.

Crear un servidor cartogràfic municipal des d'on es pugui difondre i tenir accés a la informació recollida i generada.

Pla de treball

El treball es desenvoluparà en un període aproximat de sis mesos des de la signatura del conveni.

Equip de treball

L'equip de treball és format pel personal del SSIGT:

Maurici Ruiz Pérez, biòleg. Expert en SIG. Director del SSIGT.

Jerònia Ramon Molinas, geògrafa. Experta en SIG. Tècnica del SSIGT.

Es proposa la contractació d'una persona addicional a temps complet.

Pressupost

Conceptes Total

Personal
Desplaçament
Total:

IVA (16%):

5.500 ¿
500 ¿
6.000 ¿

960 ¿

TOTAL

6.960 ¿