Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord de col·laboració acadèmica, científica i cultural entre la Universitat de les Illes Balears (Espanya) i la Universitat de Ginebra (Suïssa)

Palma/ Ginebra, 27 de juny de 2006

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (en endavant UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de Ginebra, professor André Hurst (en endavant UniGe).

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació internacional entre ambdues universitats, d'acord amb llurs respectives atribucions, han establert les següents

BASES GENERALS D'ACORD

Primera. Objectius

Aquest acord s'estableix per desenvolupar programes d'estudis conjunts i l'intercanvi i la cooperació en els camps de la docència, formació d'estudiants i investigació, en els termes que s'indiquen més avall.

Segona. Tipus de cooperació

La cooperació entre ambdues universitats podrà incloure els punts següents:

1. Intercanvi de personal docent i investigador per complementar els cursos oferts a les respectives institucions.

2. Seminaris, col·loquis, simposis.

3. Programes i plans d'estudis conjunts.

4. Visites de durada curta.

5. Intercanvi de pregrau i de postgrau.

6. Altres activitats de col·laboració establertes entre ambdues parts.

Tercera. Àrees de cooperació

La cooperació es desenvoluparà dins l'àrea Llengua i Filologia.

El personal que ofereixin ambdues institucions per a les activitats esmentades anteriorment haurà de ser acceptat per ambdues parts, sota els estrictes principis d'idoneïtat professional per a les tasques preteses.

Les àrees en què es desenvolupi la cooperació inclouran programes i activitats diversos, que es definiran específicament als protocols corresponents.

Quarta. Programes projecte específics

Per cada programa o projecte específic s'haurà de desenvolupar un protocol. Aquests protocols podran incloure la informació següent:

1. L'origen, la naturalesa i la descripció del programa projecte.

2. Els noms dels responsables i dels participants de cada institució.

3. La durada del programa projecte.

4. Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució dels diners en qüestió.

5. Les previsions que s'hagin fet per al reconeixement i la convalidació acadèmics en casos de programes d'estudis conjunts.

6. Les previsions realitzades per a l'allotjament i la participació de convidats en activitats universitàries, etc.

Aquests protocols hauran de comptar amb l'aprovació del rector de cada universitat.

Cinquena. Condicions financeres

a) No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les institucions en el moment de la firma d'aquest acord.

b) Per a cada programa projecte s'indicaran, separadament i específica, els detalls financers.

Sisena. Reconeixement i convalidació

En cas de programes d'estudis conjunts o de mobilitat estudiantil, dins el marc de programes o intercanvis internacionals, s'establirà un sistema acadèmic de reconeixement mutu i convalidació.

Aquest sistema s'haurà de descriure en cada protocol específic i l'hauran d'aprovar les autoritats acadèmiques corresponents d'ambdues universitats.

Setena. Forma de disposar de la propietat intel·lectual

Tota la informació resultant d'activitats conjuntes realitzades sota aquest acord estarà a disposició d'ambdues parts, llevat que s'estableixin altres normes.

Vuitena. Vigència i durada

1. El present acord entrarà en vigor el dia de la firma definitiva, i tindrà una validesa de quatre anys acadèmics a partir de l'aprovació.

2. La renovació consensual s'activarà durant el tercer any.

3. La UIB, la UniGE o ambdues parts de comú acord poden proposar la interrupció o rescissió d'aquest programa amb un any natural d'antelació al curs acadèmic en què no s'hagi de dur a terme.

4. El present document es pot esmenar en qualsevol moment per acord escrit entre les dues institucions participants, sempre que les esmenes no interfereixin en les activitats en curs.

Novena. Coordinació

Cada rector nomenarà, en un termini no major de tres mesos, un comitè, comissió o persona responsable que coordini i revisi les activitats que es duguin a terme dins el marc de l'acord.

Els coordinadors es posaran en contacte regularment per donar suport al desenvolupament de la cooperació.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració, redactat en 4 exemplars, dos (2) en català i dos (2) en anglès; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Avel·lí Blasco
Rector

Per la Universitat de Ginebra,

 

André Hurst
Rector

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 30 de maig de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 16 de juny de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre, (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).