Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre l'Institut d'Estratègia Turística (inestur) i la Universitat de les Illes Balears per a la impartició del programa de postgrau d'Economia del Turisme i del Medi Ambient

Palma, 2 de juny de 2006

REUNITS

D'una part, l'Hble. Sr. Joan Flaquer Riutort, Conseller de Turisme i president de l'Institut d'Estratègia Turística de les Illes Balears, INESTUR, amb seu al Parc Bit, Carretera de Valldemossa, Km 7'4 de Palma, amb CIF núm. Q 0700453 D, facultat per a la firma d'aquest conveni, de conformitat amb l'article 5.1f de Decret 5/2004, de 23 de gener, pel qual es crea i regula l'Institut d'Entratègia Turística de les Illes Balears.

I de l'altra part, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears (en endavant, UIB), en representació d'aquesta, segons el que estableixen l'article 20 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i l'article 30.1.b) dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre, segons el nomenament efectuat per Decret 47/2003, de 9 de maig (BOIB núm. 67, ext. de 13 de maig), nomenament que entrà en vigor el dia 14 de maig de 2003, està facultat per a la signatura d'aquest conveni en virtut de l'article 30.1.n) dels mateixos estatuts anteriors.

Ambdues parts, per la representació amb la qual intervenen, es reconeixen recíprocament la capacitat jurídica necessària per signar aquest conveni, i amb aquest fi

EXPOSEN

I. Que les competències de l'INESTUR són determinades pel Decret 5/2004, de 23 de gener, pel qual es crea i regula aquest institut. Concretament l'article 2 indica les diferents àrees d'organització d'aquest, entre d'altres, l'Àrea de Recerca i Tecnologies Turístiques (CITTIB), que entre les seves finalitats té el disseny de línies d'anàlisi i de prospectiva turística, la informació estadística i la proposició, el disseny o l'execució de qualsevol altra activitat d'estudi, innovació i investigació que contribueixi a un millor coneixement o desenvolupament del sector turístic per a la més adequada promoció d'aquest.

II . Que la UIB és una institució que està lligada a la realitat històrica, científica, social i econòmica de les Illes Balears, la qual cosa comporta una atenció especial a l'estudi de la cultura catalana i al desenvolupament científic, tècnic i artístic de les Illes Balears (article 4.1 dels Estatuts de la UIB). A més a més, el Pla estratègic de la UIB 2002-2006 explicita, d'una banda, que dues de les seves línies preferents de treball són el turisme i el medi ambient i, per l'altra, la conveniència de potenciar la qualitat de la recerca i dels estudis de tercer cicle.

III . Que l'INESTUR, mitjançant l'àrea CITTIB, ha constatat, conjuntament amb la UIB, l'existència d'uns interessos i objectius comuns en estudis, informes, investigacions i recursos que poden ser d'utilitat per a la indústria turística en general i que estan relacionats amb l'objecte d'aquest conveni.

IV . Que l'article 34.3 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats (publicada al BOE de 24 de desembre) atorga a les universitats la possibilitat d'establir ensenyaments que condueixin a l'obtenció de diplomes i títols propis, i l'article 38.1 de la mateixa llei es refereix als estudis de doctorat. Aquesta facultat de lliurament i expedició de diplomes i títols propis estava igualment prevista als articles 6 i 7 del Reial decret 1496/1987, de 6 de novembre, sobre obtenció, expedició i homologació de títols universitaris (BOE de 14 de desembre) i a l'article 17 del Reial decret 778/1998, de 30 d'abril (publicat al BOE d'1 de maig), pel qual es regula el tercer cicle d'estudis universitaris, l'obtenció i expedició de títols de doctor i altres títols de postgrau. No obstant això, en desenvolupament de les disposicions estatutàries de la UIB, la Junta de Govern de 18 de novembre de 2001 va aprovar la normativa sobre títols propis de la UIB (FOU núm. 199, de 18 de gener de 2002).

V . Que la UIB, mitjançant el Departament d'Economia Aplicada, està interessada a promoure el programa d'estudis de d'Economia del Turisme i del Medi Ambient (en endavant, PTEE), i la Conselleria de Turisme , a través de l'INESTUR, vol participar i col·laborar activament per dur-lo a terme. Aquest programa, que s'iniciarà a partir del curs 2005-2006, inclou el màster en Economia del Turisme i del Medi Ambient (d'ara en endavant, MTEE) i el doctorat en Economia del Turisme i del Medi Ambient.

VI . Que, segons les previsions dels articles 169.1 i 2 dels Estatuts de la UIB (aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre, BOIB núm. 136, de 30 de setembre), la UIB establirà ensenyaments encaminats a la formació d'especialistes, principalment en branques interdisciplinàries i d'interès social, i l'objectiu del PTEE és, precisament, formar professionals amb un alt grau d'especialització capaços de dissenyar estratègies de desenvolupament turístic tant per a àrees reduïdes com per a regions o Estats, incorporant les realitats mediambientals per aconseguir que aquest desenvolupament sigui sostenible a llarg termini. Les aportacions que els professionals del turisme de la CAIB poden fer a la formació de futurs especialistes d'arreu del món que es formaran al PTEE són molt importants. Al mateix temps, el PTEE, a través dels seus professors i alumnes internacionals, brindarà l'oportunitat de donar a conèixer la nostra comunitat com a exportadora de coneixement i situar aquesta com un territori capdavanter en el coneixement de les interrelacions entre el turisme i el medi ambient.

VII. Que les Illes Balears, per la seva especialització en turisme, han de preveure més que altres regions la problemàtica mediambiental i les relacions del territori amb el turisme, el pes i l'impacte d'aquest a les Illes, a la seva cultura, l'urbanisme, el desenvolupament econòmic etc., amb l'objectiu de preservar els nostres valors naturals i paisatgístics, amb un objectiu primordial de recerca d'un desenvolupament econòmic sostenible en un territori petit, fràgil i fragmentat com el nostre, així com totes les infraestructures necessàries per proveir-se de recursos i tractar adequadament els residus. Aquesta necessitat bàsica de preservació del medi ambient fa imprescindible la formació d'experts en polítiques ambientals també des de la perspectiva de l'anàlisi econòmica. En definitiva, que és patent que el desenvolupament de les àrees turístiques té una forta dependència de la conservació del medi ambient i d'un desenvolupament econòmic general, i del turisme en particular, sostenible dins aquest.

VIII . Que el PTEE combina l'estudi de l'economia del turisme i l'economia del medi ambient i ofereix una especialització que és única en el seu gènere en el panorama nacional i internacional. Des d'aquesta mateixa òptica, el doctorat ofereix la possibilitat d'assolir l'especialització en l'àmbit de la recerca econòmica, tot plegat en un context internacional i multicultural que permet gaudir de les experiències d'acadèmics, professionals i alumnes d'altres països.

IX . Que el caràcter internacional del PTEE es manifesta no tan sols en els continguts que s'abraça, sinó també en la composició del professorat i en la de l'alumnat. És per això que, d'una banda, la UIB convidarà a participar-hi professors de reconegut prestigi nacional i internacional, i d'altra banda, habilitarà una borsa de beques per tal de facilitar l'accés al programa d'alumnes d'elevat nivell acadèmic.

X. Aquest conveni està exclòs de la Llei de contractes de les administracions públiques d'acord amb l'article 3.1 apartat d) del text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 26 de juny. No obstant això, el seu contingut es regula pels articles 3, 78.4 i següents de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, sobre la base de les respectives responsabilitats i competències.

Per tot el que s'ha exposat, ambdues parts formalitzen el present conveni, de naturalesa administrativa, d'acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte

1. L'objecte del present conveni és definir la col·laboració entre la Conselleria de Turisme a través de l'INESTUR amb la UIB per a la impartició del PTEE.

2. Aquest programa d'estudis que el Departament d'Economia Aplicada de la UIB imparteix des del curs 2004-2005 inclou el MTEE i el doctorat en Economia del Turisme i del Medi Ambient. S'adjunten com a annexos els programes amb el contingut.

Segona. Valoració del programa

A fi de determinar el que preveu la clàusula anterior, es valora el cost de la impartició del curs de postgrau que és objecte d'aquest conveni en la quantitat de 184.703 euros, d'acord amb la memòria econòmica que s'adjunta.

Tercera. Actuacions conjuntes

 • El Departament d'Economia Aplicada de la UIB establirà conjuntament amb l'INESTUR la temàtica d'un mínim de dues tesines de màster que siguin d'interès comú per a ambdues parts (INESTUR i la UIB), les quals l'INESTUR podrà utilitzar per a la seva activitat.
 • El Departament d'Economia Aplicada convidará, sense costos d'inscripció per part del CITTIB, als membres del CITTIB a participar a les II Jornades d'Economia del Turisme que tendran lloc a Palma el 18, 19 i 20 de Maig de 2006.
 • El Departament d'Economia Aplicada posará a disposició del CITTIB la possibilitat d'organitzar conferències o seminaris que siguin del seu interés a càrrec dels professors convidats del màster.

Quarta. Obligacions de la UIB

La UIB es compromet a:

 • Impartir les classes del curs de postgrau d'Economia del Turisme i del Medi Ambient, objecte d'aquest conveni, d'acord amb l'annex que s'adjunta.
 • Finançar la part corresponent al PTEE en la quantitat que es determini d'acord amb la memòria econòmica que s'adjunta.
 • Realitzar els tràmits i les actuacions administratives necessàries per a la gestió i execució d'aquest conveni, així com per a l'expedició dels títols corresponents al PTEE.
 • Presentar l'estudi econòmic sobre els costs de l'execució del curs de postgrau que és objecte del conveni.
 • Facilitar a l'INESTUR les tesines i estudis en matèria de turisme, medi ambient i economia que siguin d' interès per a aquest.
 • Destinar la quarta part de l'aportació total de l'INESTUR a la borsa de beques de matrícula del PTEE, i fer constar en tots els mitjans de difusió del PTEE l'origen de les beques i el patrocini de l'INESTUR i del Govern balear, indicant-hi les conselleries corresponents.
 • En totes les actuacions de promoció, a la publicitat, els actes públics, les edicions i qualssevol altres actes de difusió del programa de postgrau ha de figurar l'anagrama o el logotip del Govern de les Illes Balears amb l'indicatiu de l'INESTUR i de la conselleria.
 • Presentar una memòria final en relació amb l'objecte del conveni, que serà sotmesa al vistiplau de la comissió mixta, on han de figurar: les actuacions desenvolupades objecte del programa del PTEE, el nombre d'alumnes, la relació de professorat, la relació de les despeses i dels ingressos del programa, etc.
 • Comunicar a l'INESTUR totes les modificacions de les actuacions que hagi de desenvolupar la UIB que s'indiquen en aquesta clàusula.
 • Facilitar als membres de l'INESTUR que compleixin els requisits exigits per l'organització dels cursos, l'assistència a les ponències, els seminaris i les classes del seu interès de manera gratuïta.

Cinquena. Obligacions de l'INESTUR

L'INESTUR es compromet a finançar l'objecte d'aquest conveni en la forma i la quantitat que s'indiquen a la clàusula següent, així com a col·laborar activament en el seguiment de les actuacions desenvolupades dins el PTEE.

Sisena. Finançament del conveni per l'INESTUR

 • A fi d'assolir l'objecte d'aquest conveni, l'INESTUR participarà en el finançament del PTEE de la forma següent: aportarà d'una sola vegada i a càrrec del seu pressupost de l'any 2006 la quantitat total de 21.000 euros, que s'ingressaran al compte corrent titularitat de la UIB, per al curs 2005-2006.
 • L'abonament de la quantia anterior es realitzarà un cop s'hagi reunit la comissió de seguiment i hagi aprovat les actuacions que es duran a terme aquest curs acadèmic.
 • L'INESTUR facilitarà als alumnes inscrits al curs, així com als professors i directors dels treballs, l'accés al centre de documentació ubicat a la seu de l'INESTUR.
 • De conformitat amb l'article 25.3.c) del Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears, la UIB queda exempta de presentar aval.

Setena. Comissió mixta de seguiment

1. A partir de la firma d'aquest conveni es constituirà una comissió mixta de seguiment amb els representants designats per ambdues parts, en règim de paritat. Aquesta comissió es responsabilitzarà del seguiment de les actuacions que es derivin del conveni. La comissió mixta de seguiment s'ha de reunir quan ho demani una de les parts i, com a mínim, dues vegades l'any.

2. Les funcions de la comissió són les següents:

 • Elevar informes i propostes als òrgans rectors d'ambdues parts.
 • Resoldre els dubtes en la interpretació del conveni i fixar les actuacions que s'estableixin a la clàusula tercera del conveni.

3. Els membres que integraran aquesta comissió seran:

a) En representació de la UIB:

 • La vicerectora de Postgrau, doctora Mercè Gambús Saiz, o la persona en qui delegui.
 • La directora del MTEE, doctora Catalina Nativitat Juaneda Sampol, o la persona en qui delegui.

b) En representació de l'INESTUR:

 • El director gerent de l'àrea de CITTIB, senyor Macià Llabrés Aloy, o la persona que delegui.
 • La subdirectora del CITTIB, senyora Margalida Picornell Vaquer, o la persona en qui delegui.

4. A la primera reunió de la comissió s'acordarà qui n'exercirà les funcions de president i vicepresident.

Vuitena. Durada

El present conveni entrarà en vigor a partir de la data de la signatura i continuarà vigent durant el curs acadèmic 2005-2006. S'estableix la possibilitat de pròrroga del present conveni per mutu acord d'ambdues parts.

Novena. Causes d'extinció

Seran causes d'extinció del present conveni, a més de les previstes a la legislació vigent:

a) La impossibilitat de la realització material de les actuacions que són objecte del conveni. Cadascuna de les parts pot denunciar aquest conveni mitjançant comunicació escrita a l'altra part amb un mes d'antelació a la comissió de seguiment del conveni, que ho ha d'acordar motivadament. En qualsevol cas ambdues parts es comprometen a finalitzar el desenvolupament de les accions ja iniciades en el moment en què es notifiqui la denúncia.

b) L'incompliment de les clàusules del conveni per alguna de les parts.

Desena. Resolució de conflictes

Les qüestions litigioses que sorgeixin en la interpretació o incompliment del conveni es resoldran d'una manera consensuada mitjançant la comissió de seguiment del conveni. En qualsevol cas es pot acudir com a darrera instància a la jurisdicció contenciosa administrativa i als tribunals de Palma.

I com a prova de conformitat, els sotasignats formalitzen aquest conveni en dos exemplars i amb un sol efecte al lloc i en la data indicats al començament.

Per l'Institut d'Estratègia Turística de les Illes Balears,

 

Joan Flaquer
President

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 30 de maig de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 16 de juny de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).