Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord específic de col·laboració institucional entre la Universitat de les Illes Balears i la Universitat de Girona

Palma/ Girona, 22 de juny de 2006

REUNITS

D'una part, l'Excm. i Magfc. Sr. Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears (en endavant UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat, amb adreça social a Son Lledó, cra. de Valldemossa, km 7,5 (Palma), i amb número d'identificació fiscal Q0718001A.

I de l'altra, l'Excma. i Magfca. Sra. Anna Maria Geli de Ciurana, Rectora de la Universitat de Girona (UdG), que actua en representació d'aquesta Universitat, en virtut del Decret 270/2005, de 13 de desembre (DOGC núm. 4530, de 15 de desembre), de nomenament del rector de la Universitat de Girona, i de conformitat amb el que s'estableix als articles 93 i 97 dels Estatuts de la Universitat de Girona, aprovats pel Decret 200/2003, de 26 d'agost (DOGC núm. 3963, de 8 de setembre).

MANIFESTEN

I. Que per resolució del 30 de novembre de 2005 (BOE de 9 de desembre), per la qual es va fer pública la convocatòria per a la concessió d'ajuts o subvencions a projectes d'investigació, ha estat concedit un ajut al Dr. Amedeo Spadaro, del Departament d'Economia Aplicada de la Universitat de les Illes Balears, per desenvolupar el projecte d'investigació "IMPOSICIÓN ÓPTIMA APLICADA: UNA APLICACIÓN DE LA MICROSIMULACIÓN" (ref. SEJ2005-08783-C04-03), amb una durada de 3 anys.

II. Que en el desenvolupament del projecte mencionat, hi participa ELENA DEL REY CANTELI, professora del Departament d'ECONOMIA de la Universitat de Girona.

III. Que per tal de facilitar el desenvolupament de les activitats de l'equip investigador, ambdues institucions consideren convenient el traspàs d'una part de l'ajut a la Universitat de Girona per tal que sigui gestionada per aquesta entitat directament.

Per tot això, ambdues entitats signen el present conveni, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

Primera

L'objectiu del present conveni és facilitar les tasques que ha de dur a terme la Dra. Elena del Rey Cantell, professora del Departament d'Economia de la Universitat de Girona, a través del traspàs a aquesta universitat del finançament necessari per atendre les despeses generades pel seu treball d'investigació. Aquest consistirà, d'una banda, a estudiar les conseqüències de la competència entre institucions educatives, i de l'altra, a investigar els efectes sobre l'eficiència econòmica i/o el benestar de diferents esquemes de finançament de l'educació, ja sigui a través d'impostos o préstecs.

Segona

La Universitat de les Illes Balears transferirà a la Universitat de Girona la quantitat de 5.000 euros, que ingressarà al seu compte general d'administració núm. 2030.0105.61.311000030.8 de la Caixa de Girona, per tal que aquesta la posi a disposició de la Dra. Elena del Rey Cantell.

Aquesta quantitat serà transferida en un únic pagament de 5.000 euros.

Tercera

D'acord amb el que estableix la resolució abans esmentada de 30 de novembre de 2005 en relació amb la presentació dels informes de seguiment corresponents al projecte, l'Oficina d'Investigació i Transferència Tecnològica (OITT) de la Universitat de Girona es compromet a trametre a l'Oficina de Suport a la Recerca (OSR) de la UIB el certificat corresponent a les despeses efectuades, segons els requeriments de la justificació econòmica de projectes del Pla nacional que estableixi el Ministeri d'Educació i Ciència. L'OITT lliurarà aquest informe un mes abans que conclogui el termini establert pel MEC per a la presentació del corresponent informe de seguiment o final. L'OITT adjuntarà a l'informe final, si escau, el justificant de la devolució dels fons que no s'han utilitzat.

En cas que el Ministeri d'Educació i Ciència no accepti les despeses presentades en la justificació econòmica realitzada per la UdG, aquesta entitat es farà càrrec de les despeses no acceptades.

Quarta

Aquest conveni s'inicia el dia de la seva signatura i finalitzarà el 31-10-2008, data en la qual finalitza el projecte d'investigació.

I com a mostra de conformitat i d'acceptació, ambdues parts subscriuen el present document, en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats al capdamunt.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Avel·lí Blasco
Rector

Per la Universitat de Girona,

Anna Maria Geli
Rectora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 16 de maig de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 16 de juny de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).