Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Educació i Cultura i la Universitat de les Illes Balears per al manteniment dels Gabinets de Terminologia, Onomàstica (Toponímia i Antroponímia) i Didàctica de Llengües

Palma, 10 de juliol de 2006

REUNITS

D'una part, Francesc Fiol i Amengual, conseller d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, nomenat en virtut del Decret del president 7/2003, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears, i habilitat per a la signatura per l'article 80.4 de la Llei 3/2003, de 26 de maig, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

I de l'altra, Avel·lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica d'universitats 6/2001, de 21 de desembre, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN

Que, a la Conselleria d'Educació i Cultura, li correspon el desenvolupament de les competències i les funcions atribuïdes per l'Estatut d'autonomia i per la Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització lingüística, en matèria de foment de la investigació, la difusió i la normalització de la llengua catalana.

Que la Universitat de les Illes Balears té a càrrec seu el servei públic de l'educació superior i entre les seves funcions, i d'acord amb la Llei orgànica d'universitats, ha de dur endavant la difusió, la valoració i la transferència del coneixement al servei de la cultura, de la qualitat de vida i del desenvolupament econòmic (article 1.2, lletra c). Així mateix, i ateses la disposició addicional segona de l'Estatut d'autonomia i la disposició addicional tercera de la Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització lingüística, és la institució oficial consultiva per a tot allò que fa referència a la llengua catalana.

Que el Gabinet de Terminologia, col·laborador del Centre de Terminologia TERMCAT, va ser creat gràcies al conveni de col·laboració que van signar el 29 de gener de 1991 la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports i la Universitat de les Illes Balears. I que el Gabinet d'Onomàstica (toponímia i antroponímia) fou creat el 28 d'abril de 1995 per la Universitat de les Illes Balears com a servei i suport a la docència, a la recerca i al desenvolupament en el camp de l'onomàstica i de les tecnologies associades que es duen a terme a la UIB.

Que el Govern de les Illes Balears, a través de la Conselleria d'Educació i Cultura, ha col·laborat amb la Universitat de les Illes Balears en el manteniment d'aquests dos gabinets des de la seva creació.

Que recentment s'ha posat en marxa el nou Gabinet de Didàctica de Llengües com una àrea del Servei Lingüístic de la UIB.

Que ambdues parts consideren d'interès recíproc donar suport a aquests tres gabinets, ja que donen un servei bàsic i necessari en el camp de la llengua i contribueixen, en el marc respectiu de les seves funcions, a la normalització i la difusió de la llengua catalana.

ACORDEN

Primer . La Conselleria d'Educació i Cultura i la Universitat de les Illes Balears col·laboraran en la prossecució de les activitats del Gabinet de Terminologia i del Gabinet d'Onomàstica (toponímia i antroponímia), així com en l'inici de l'activitat del nou Gabinet de Didàctica de Llengües.

Segon . Els serveis que oferiran aquests gabinets comprenen la difusió de la terminologia, la toponímia i l'antroponímia; el material bàsic per a l'aprenentatge de la llengua catalana; la resolució de consultes puntuals i l'assessorament terminològic i onomàstic; la didàctica de la llengua; l'organització d'activitats de recerca terminològica i onomàstica; la col·laboració en el disseny de cursos de llengua específics per a professionals de diversos sectors i publicacions.

Tercer . Cada un dels gabinets elaborarà durant el primer trimestre un pla d'activitats, en el qual especificarà els pressuposts necessaris per a l'exercici corresponent. L'aprovació dels pressuposts i del pla d'activitats anual correspon a una comissió de seguiment integrada per representants de la Conselleria d'Educació i Cultura i de la Universitat de les Illes Balears, d'acord amb la clàusula 13 d'aquest conveni.

Quart . Els gabinets podran establir acords de col·laboració amb altres institucions i organismes per a l'elaboració i la publicació de treballs terminològics, onomàstics i didàctics puntuals.

Cinquè . La Conselleria d'Educació i Cultura i la Universitat de les Illes Balears es comprometen a canalitzar tots els projectes terminològics, onomàstics i didàctics que patrocinin o acullin a través dels respectius gabinets.

Sisè . La Conselleria d'Educació i Cultura i la Universitat de les Illes Balears es comprometen a difondre els termes, els noms supervisats i el material didàctic per cadascun dels gabinets i a evitar l'ús de terminologies no estandarditzades en la documentació que controlin.

Setè . La Conselleria d'Educació i Cultura i la Universitat de les Illes Balears es comprometen a facilitar gratuïtament als gabinets les obres editades que tinguin interès terminològic, onomàstic o didàctic. Per la seva part, els gabinets proporcionaran les seves publicacions a la Conselleria d'Educació i Cultura i a la Universitat de les Illes Balears.

Vuitè . La Conselleria d'Educació i Cultura i la Universitat de les Illes Balears col·laboraran, mitjançant els seus especialistes, en la supervisió de dades i en la resolució de consultes dels gabinets.

Novè . El cost total màxim previst de les activitats desenvolupades pels gabinets és de 600.000¿, corresponents a despeses de recursos humans, infraestructura, manteniment informàtic, fons documental, publicacions i les derivades de l'assistència a reunions tècniques al TERMCAT, la subcomissió de terminologia de l'IJLV, etc.

La Conselleria d'Educació i Cultura vol assumir part de la despesa derivada del manteniment d'aquests serveis, per la qual cosa es compromet a lliurar a la Universitat de les Illes Balears la quantitat total màxima de 297.495,00 ¿ (dos-cents noranta-set mil quatre-cents noranta-cinc euros), amb càrrec a la partida pressupostària 13301.455B01.64000.00. Es pagaran de la manera següent:

Any 2006: fins a 99.165,00 ¿ (noranta-nou mil cent seixanta-cinc euros)
Any 2007: fins a 99.165,00 ¿ (noranta-nou mil cent seixanta-cinc euros)
Any 2008: fins a 99.165,00 ¿ (noranta-nou mil cent seixanta-cinc euros)

La Universitat de les Illes Balears assumirà el pagament de la resta de les despeses no sufragades per la Conselleria d'Educació i Cultura.

Desè . Els imports de cada anualitat seran abonats a la Universitat de les Illes Balears de manera fraccionada, a trimestre vençut, una vegada que s'hagi presentat la factura que justifica que s'han dut a terme les tasques objecte d'aquest conveni. Durant els dos primers mesos de l'any següent, la Universitat de les Illes Balears presentarà una memòria, en la qual han de figurar les actuacions que s'han assolit d'acord amb el pla d'activitats, especificat en la clàusula 3 d'aquest conveni.

Pel que fa a l'any 2006, la Universitat de les Illes Balears haurà d'acreditar, a més de les despeses per les tasques previstes en el conveni, les despeses que se'n derivin de la constitució del Gabinet de Didàctica de Llengües en aquest exercici i, en concret, les corresponents a la remodelació de l'espai en què s'ubicarà aquest gabinet, la provisió d'equipament informàtic i mobiliari, la actualització de la pàgina web, bibliografia, publicitat i propaganda.

En el primer pagament, la justificació haurà de correspondre al període restant entre la signatura del conveni i el final de segon trimestre de l'any.

Onzè . La Universitat de les Illes Balears es farà càrrec de la instal·lació i el manteniment de la infraestructura dels gabinets i de les connexions físiques necessàries amb la base de dades del TERMCAT, en el cas del Gabinet de Terminologia. Així mateix, es farà càrrec de la selecció, la formació i les relacions laborals amb el personal que ha de treballar-hi. La Conselleria d'Educació i Cultura no mantindrà cap relació laboral amb el personal dels gabinets.

Dotzè . En tota la documentació, la retolació dels gabinets i en qualsevol tipus de publicitat haurà de constar la participació del Govern de les Illes Balears i de la Universitat de les Illes Balears i, si s'escau, d'altres parts participants en aquella activitat o publicació concreta.

Tretzè . La Comissió de Seguiment dels gabinets comptarà amb sis membres, tres, en representació de la Conselleria d'Educació i Cultura i tres, en representació de la Universitat de les Illes Balears, a més d'un secretari que estendrà acta de les reunions.

Els membres representants de la Conselleria d'Educació i Cultura seran:

  • El director general de Política Lingüística
  • La cap del Servei de Normalització Lingüística
  • Un tècnic de la Direcció General de Política Lingüística

Els membres representants de la Universitat de les Illes Balears seran:

  • El vicerector amb competències en política lingüística de la UIB
  • El director del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General
  • El director del Servei Lingüístic

El secretari de la Comissió de Seguiment serà un membre d'un dels tres gabinets.

Catorzè . Aquest conveni començarà a vigir el dia següent en què ambdues parts l'hagin signat i tindrà validesa fins al 31 de desembre de 2008.

Quinzè . Ambdues parts es comprometen a garantir l'execució i el finançament, segons s'hagi previst, de les activitats que s'hagin iniciat i no conclòs en el moment de l'extinció del present conveni.

I en prova de conformitat i d'acceptació, signam aquest document en dos exemplars.

Per la Conselleria d'Educació i Cultura,

 

Francesc J. Fiol
Conseller

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 23 de maig de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 25 de juliol de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).