Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració en el programa Sòcrates-Erasmus entre l'Ajuntament d'Alcúdia i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 14 de juliol de 2006

REUNITS

D'una banda, l'Il·lustríssim batlle president de l'Ajuntament d'Alcúdia, senyor Miquel Ferrer i Viver, com a representant d'aquest, amb domicili social al carrer Major, 9 d'Alcúdia i CIF P-0700300-G.

I de l'altra, el rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN

Que la UIB i l'Ajuntament d'Alcúdia signaren en data 17 d'abril de 2000 un acord marc de col·laboració, per tal d'aconseguir una coordinació eficaç dels seus esforços i per assolir un millor aprofitament dels recursos respectius, a través de la creació del Centre Universitari d'Alcúdia.

Que l'Ajuntament d'Alcúdia té la intenció de col·laborar amb la Universitat de les Illes Balears a través del desenvolupament d'un programa d'ajudes per als estudiants de la UIB que participen en el programa de mobilitat Sòcrates-ERASMUS.

Per això, i reconeixent-se les dues parts la capacitat legal suficient per convenir i obligar-se, acorden voluntàriament de subscriure el present acord, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

Primera . L'Ajuntament d'Alcúdia crearà un programa d'ajudes per als estudiants de la UIB empadronats a Alcúdia que participen en el programa Sòcrates-ERASMUS.

Segona . Podran beneficiar-se de les ajudes esmentades tots els estudiants de la UIB empadronats al municipi d'Alcúdia que participen en el programa Sòcrates-ERASMUS.

Tercera . L'Ajuntament d'Alcúdia destinarà la quantitat de 2.000 euros a aquestes ajudes per a l'any acadèmic 2006-2007, que es repartiran entre un màxim de cinc ajudes de 400 euros cadascuna, per als estudiants que ho sol·licitin i compleixin els requisits establerts al present conveni.

En cas que el nombre d'estudiants sol·licitants per beneficiar-se del programa d'ajudes sigui superior a cinc, l'Ajuntament d'Alcúdia durà a terme una selecció, en la qual tindran prioritat els estudiants amb millor expedient acadèmic universitari global.

Quarta . Les persones interessades a participar en el programa d'ajudes, una vegada tinguin l'acceptació de la beca per part de l'entitat corresponent, han de presentar la següent documentació en el registre general de l'Ajuntament d'Alcúdia: sol·licitud, fotocòpia del DNI i fotocòpia confrontada de l'expedient acadèmic universitari actualitzat.

Cinquena . L'Ajuntament d'Alcúdia disposarà d'un tècnic de referència per a la gestió i el seguiment de les ajudes atorgades.

La persona que hagi gaudit de la beca haurà de presentar un petit informe memòria de les activitats dutes a terme al llarg de la seva estada a l'estranger.

Sisena . La participació de l'Ajuntament d'Alcúdia inclourà l'organització de visites guiades pel municipi d'Alcúdia per als estudiants estrangers que participen en el programa Sòcrates-ERASMUS a la UIB i per als residents al municipi d'Alcúdia.

Setena . Aquest acord entra en vigor el dia en què se signi i té una validesa d'un any, que una vegada transcorregut es renovarà automàticament, sempre que se'n mantinguin les mateixes condicions econòmiques i de gestió. Les dues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho.

I com a prova de la conformitat amb tot l'anterior, se subscriu el present acord al lloc i en la data indicats, redactat en dos exemplars.

Per l'Ajuntament d'Alcúdia,

 

Miquel Ferrer
Batlle

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 20 de juny de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 25 de juliol de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).