Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Fundació Bancaixa i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 18 de juliol de 2006

REUNITS

D'una part, el Molt Honorable Sr. José Luis Olivas Martínez, President de la Fundació Bancaixa, com a representant d'aquesta, inscrita en el registre de Fundacions Culturals Privades de la Generalitat Valenciana, per Resolució de la Conselleria de Cultura de 10 de febrer de 1995.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdós es reconeixen mútuament capacitat legal i poder bastant per subscriure aquest conveni i comunament d'acord

EXPOSEN

  1. Que la Universitat de les Illes Balears és una entitat sense ànim de lucre que duu a terme activitats d'interès general i que té encomanada la gestió d'activitats formatives que formen part de l'oferta d'estudis de la Universitat de les Illes Balears, per impulsar tant la investigació com la formació en l'àmbit de la direcció d'empreses, tot contribuint al desenvolupament econòmic de les Illes Balears.
  2. Que la Fundació Bancaixa és una institució de caràcter benèfic social, regida pels estatuts aprovats per la Conselleria d'Economia i Hisenda de la Generalitat Valenciana, entre les finalitats de la qual es troba, entre d'altres, col·laborar en programes docents i formatius, així com en iniciatives i activitats que es desenvolupin en aquest marc.
  3. Que la Comissió Permanent de la Fundació Bancaixa va acordar, a la sessió del dia 19 de gener de 2006, aprovar la firma d'un conveni de col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears per a la realització d'activitats formatives.

Que les dues parts manifesten la voluntat de cooperació en els àmbits que els són comuns, i havent arribat a un total i complet acord, i reconeixent-se capacitat legal per obligar-se, acorden de formalitzar el present conveni de col·laboració, segons els següents

ACORDS

Primer . L'objecte del present conveni és establir les condicions de col·laboració entre la Fundació Bancaixa i la Universitat de les Illes Balears.

Segon . La Fundació Bancaixa es compromet a abonar a la Universitat de les Illes Balears la quantitat de 100.000 (cent mil) euros, imposts inclosos, repartits de la manera següent:

- 75.000 (setanta cinc mil) euros, impost inclosos, per realitzar un Programa de beques internacionals Bancaixa per a la Universitat de les Illes Balears de caràcter anual.
- 25.000 (vint-i-cinc mil) euros, impost inclosos, per a la realització de la Universitat d'Estiu 2006, que s'impartirà a Palma (Mallorca).

Tercer . Es constituirà una comissió mixta integrada per representants de la Universitat i representants de Bancaixa, en un termini no inferior a trenta dies naturals a partir de la firma del present document, que s'encarregarà d'establir les activitats i el seguiment del curs.

Quart . La comissió mixta establirà les convocatòries, els procediments i les formes de pagament de les quantitats esmentades a l'acord segon.

Cinquè . En tots els cursos de la Universitat d'Estiu 2006 que es realitzin en col·laboració amb Bancaixa, aquesta gaudirà d'exclusivitat i, en cas que hi participin altres organismes, aquests no seran entitats financeres, tret que Bancaixa ho autoritzi expressament per escrit.

Sisè . L'aportació de la Fundació Bancaixa es concreta exclusivament en la quantitat indicada a la clàusula segona, per la qual cosa no li serà exigible qualsevol altra obligació econòmica ni fiscal ni de cap altre tipus que no sigui el lliurament de la quantitat mencionada, en la forma de pagament establerta a la comissió mixta.

Setè . En tota la documentació i/o el material publicitari que s'emeti per a la realització de les activitats a què s'apliqui aquest conveni, així com en la difusió a la web de la Universitat, s'ha de fer palesa la col·laboració de Bancaixa mitjançant la inserció del logotip de l'entitat, en les mateixes condicions de mida i ubicació que el logotip de la UIB. Per a això, el Departament de Comunicació de la Fundació Bancaixa en facilitarà un model oficial.

D'altra banda, en qualsevol altra manifestació pública que exerciti la UIB amb motiu d'aquesta activitat (rodes de premsa, entrevistes o notes de premsa, invitacions, etc.), s'haurà de fer palesa la col·laboració de Bancaixa, en iguals condicions que el logotip de la UIB, i passar tots els elements per a la revisió del Departament de Comunicació de la Fundació Bancaixa.

De la mateixa manera, la Fundació Bancaixa es reserva el dret d'anunciar la seva participació de la manera que cregui convenient.

Vuitè . La durada d'aquest conveni és fins al 31 de desembre de 2006, i pot ser prorrogada expressament amb l'acord previ de les parts per períodes iguals, sempre que hi hagi pressupost disponible als exercicis següents i que es destini a les activitats formatives que hagin estat acordades prèviament amb Bancaixa.

Novè . En cas de controvèrsia, ambdues parts provaran de cercar solucions amistoses de conciliació. Si això no és possible, es consideraran competents els tribunals de València.

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest conveni, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Avel·lí Blasco
Rector

Per la Fundació Bancaixa,

José Luis Olivas
President

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 6 de juny de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 25 de juliol de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).