Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Protocol de col·laboració entre la Federació Balear d'Esports per a Persones amb Discapacitat i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 30 de juny de 2006

REUNITS

D'una banda, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, el senyor Xavier Torres Ramis, amb DNI 43086693-B, com a President de la Federació Balear d'Esports per a Persones amb Discapacitat.

EXPOSEN

Que el dia 23 de març de 2006 es va signar un acord marc de col·laboració (ref. 1241) entre la Federació Balear d'Esports per a Persones amb Discapacitat i la Universitat de les Illes Balears i que ambdues institucions signen el present protocol, amb els punts d'acord següents:

CLÀUSULES

Primera . La Federació Balear d'Esports per a Persones amb Discapacitat i la Universitat de les Illes Balears (en endavant, UIB) realitzaran conjuntament l'estudi: Estudi comparatiu entre esportistes amb discapacitat i sense discapacitat: evolució de paràmetres de rendiment, estrès oxidatiu i repercussions sobre la salut.

Segona . La Universitat de les Illes Balears, a través del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia, es compromet a realitzar els protocols de valoració següents:

  1. Realització d'un estudi d'anàlisi nutricional de la dieta dels esportistes pel mètode prospectiu mitjançant un registre dietètic de 7 dies, i retrospectiu (record de 24 hores i qüestionari de consum d'aliments).
  2. Anàlisi antropomètrica quant a composició corporal dels esportistes mitjançant mètodes indirectes.
  3. Proves d'esforç de camp amb determinació de llindars anaeròbics.
  4. Estudi de l'estrès oxidatiu, bioquímica bàsica i hemograma.

Tercera . Els membres de la comissió mixta prevista a la clàusula setena de l'acord marc signat el dia 23 de març de 2006 entre la Federació Balear d'Esports per a Persones amb Discapacitat i la UIB, amb la incorporació d'altre professorat adscrit al Departament d'Infermeria i Fisioteràpia, realitzaran tres valoracions anuals i en fixaran les dates.

Quarta . Professorat adscrit al Departament d'Infermeria i Fisioteràpia de la UIB es compromet a realitzar informes dels resultats obtinguts als entrenadors, esportistes i a la Federació Balear d'Esports per a Persones amb Discapacitat i a realitzar un informe final al final de l'any.

Cinquena . El finançament d'aquesta valoració anirà a càrrec de la Federació Balear d'Esports per a Persones amb Discapacitat en 3.000 euros, que es materialitzarà en dos pagaments: el 50 per cent el mes de abril i el 50 per cent el mes d'octubre de 2006. A les possibles publicacions sempre apareixerà l'agraïment explícit a la Federació Balear d'Esports per a Persones amb Discapacitat i es detallarà que el finançament prové de l'esmentada entitat.

Sisena . El present protocol entra en vigor el dia que se signi i té una validesa d'un any, període que es renovarà i prorrogarà si les dues parts així ho confirmen dos mesos abans de la finalització.

Un cop llegit el document per les parts i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest protocol, el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Per la Federació Balear d'Esports per a Persones amb Discapacitat,

 

Avel·lí Blasco
Rector
Xavier Torres
President

Diligència

El present protocol el va aprovar el Consell de Direcció de data 4 d'abril de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 3 de maig de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).