Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de cooperació entre les Universitats que s'indiquen per a la realització d'un Doctorat en Tecnologia i Qualitat dels Aliments

Granada/ Palma, 27 de juny de 2006

Les universitats següents: Universitat de Granada i Universitat de les Illes Balears , representades pels rectors respectius,

ANTECEDENTS

D'acord amb el que estableix el Reial decret 56/2005, de 21 de gener, pel qual es regulen els estudis oficials de postgrau.

D'acord amb els reglaments interns respectius de cada universitat i els seus desenvolupaments normatius,

Amb el desig de promoure la formació de nous investigadors en el camp de la Ciència i Tecnologia dels Aliments a les seves universitats, a fi de potenciar la qualitat de la investigació dels grups de l'alimentació i la nutrició humana existents en els departaments i instituts d'investigació de les universitats esmentades i la formació en aquesta especialitat per part d'estudiants d'àrees afins, acorden subscriure el conveni següent.

CLÀUSULES

1) Les universitats esmentades acorden realitzar de forma conjunta un programa de doctorat de Tecnologia i Qualitat dels Aliments (TQA), sumant els esforços formatius dels grups de cada universitat. Les universitats, a través dels seus departaments, han de presentar a les comissions de doctorat el programa perquè l'aprovin.

2) Els departaments responsables del programa són els departaments de Nutrició i Bromatologia i Enginyeria Química de la Universitat de Granada i els Departaments de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut i de Química pertanyents a la Universitat de les Illes Balears. Cada una de les universitats responsables ha de nomenar un coordinador del programa d'entre els professors doctors del departament o institut responsables d'aquest. Els coordinadors, i el departament i institut al qual corresponguin, assumeixen, en cada universitat, les tasques que consideri la normativa. Especialment, assumeixen les tasques de coordinació acadèmica i les de gestió que requereixin la seva assistència (preinscripció, selecció, actes, etc.).

3) Aquest programa de doctorat és interuniversitari i cada universitat hi participa en igualtat de condicions i drets.

4) El programa de doctorat de TQA s'ofereix com a propi a cada una de les universitats, simultàniament a altres d'àmbit exclusiu de cada universitat.

5) Cada universitat s'ha de fer càrrec de la gestió administrativa del seu alumnat que participi en el programa esmentat, en els termes que li siguin propis. En particular, cada universitat es responsabilitza de l'expedició del DEA i del títol de doctor dels seus alumnes en els termes que s'especifiquen al RD 56/2005.

6) Per ser admès al programa és necessari tenir el títol de llicenciat, o el que sigui homologat per als estudiants estrangers, relacionat amb les disciplines de Biologia, Medicina, Farmàcia, Ciència i Tecnologia dels Aliments, Bioquímica, Química (especialitat Bioquímica) i qualsevol altra que en el futur s'estableixi relacionada amb la Ciència i Tecnologia dels Aliments.

Respecte al nombre mínim i màxim d'alumnes en el programa, cal atenir-se al que disposa la normativa de cada universitat. Els cursos i crèdits que componen aquest programa són els que s'especifiquen al document annex.

El títol que rep l'alumnat del programa el determina la normativa de doctorat de cada universitat.

7) El període docent de TQA es compon d'un total de 20 crèdits, com es detalla a la memòria acadèmica que recull l'annex. El període investigador consta de 12 crèdits, que s'obtenen d'acord amb els requisits que aquesta memòria estableix.

8) L'alumne/a ha de cursar un mínim de 15 crèdits fonamentals dins aquest programa interuniversitari, sempre d'acord amb el RD 56/2005.

9) Les assignatures que s'indiquen a l'annex d'aquest conveni es poden donar de forma presencial o virtual a les universitats participants en el programa de doctorat. Aquestes assignatures optatives les tria lliurement l'alumne/a d'acord amb el seu tema de tesi i han de tenir el vistiplau del seu tutor.

10) Es crea una Comissió Acadèmica del programa de doctorat de TQA, formada pels coordinadors de cada universitat participant en el programa. El coordinador ha de donar alguna matèria en el programa de doctorat de TQA i és el responsable de la supervisió i el control del programa de doctorat de TQA a la seva universitat. La Comissió Acadèmica tria anualment, d'entre els seus membres, un coordinador i un vicecoordinador que han de coordinar els aspectes de funcionament del programa en el seu vessant universitari i facilitar la comunicació entre universitats. El vicecoordinador d'un any és automàticament el coordinador electe per a l'any següent.

11) Si així ho acorda la Comissió Acadèmica, es crearà un lloc web del programa de doctorat de TQA per a la informació i comunicació dels alumnes i del professorat del curs, per rebre els treballs i qualsevol documentació, penjar les pàgines dels cursos que es facilitin per web, allotjar les videoconferències, etc.

12) El finançament de les despeses ordinàries associades a la realització del tercer cicle de TQA es durà a terme dins cada universitat, de la mateixa forma que es fa amb els altres programes de tercer cicle.

13) Les despeses extraordinàries associades a la impartició del programa de doctorat de TQA es poden cobrir amb fons públics i privats que s'han de destinar, d'acord amb els criteris que estableixi la Comissió Acadèmica, als departaments i instituts d'investigació participants.

14) El programa de doctorat de TQA està obert a la incorporació en cursos futurs d'altres universitats que acceptin tots els termes d'aquest acord. Totes tindran els mateixos drets i obligacions que les ja participants.

15) Els representants de cada universitat es designaran per períodes anuals d'entre els grups d'investigació, departaments i instituts d'investigació de TQA que la componen. Aquests representants s'han de reunir almenys una vegada l'any per avaluar el funcionament de tercer cicle de TQA i proposar, si és necessari, els canvis en els continguts i programes de les assignatures, o de l'organització del programa. Igualment, triaran el vicecoordinador per a l'any següent.

DISPOSICIONS FINALS

Aquest acord és vàlid a partir de la data de la seva signatura i té una validesa de tres anys, prorrogable de forma tàcita per períodes iguals.

Qualsevol de les parts el pot denunciar amb un any d'antelació a la data d'acabament.

Qualsevol de les universitats integrants pot abandonar el programa de doctorat de TQA en qualsevol moment, però cal que ho comuniqui per escrit al coordinador a la reunió anual de la Comissió Acadèmica. El programa de doctorat de TQA es donarà per acabat quan existeixi una decisió en aquesta direcció de totes les universitats que hi estiguin implicades en el moment de la decisió, o si no s'assoleix el nombre mínim d'alumnes requerits pel Ministeri. En qualsevol cas, cada universitat garanteix als estudiants que hagin iniciat el programa, que l'acabaran dins aquest mateix.

Qualsevol modificació del text present exigeix la conformitat de totes les parts. Les universitats proponents l'han de plantejar almenys un any abans de la renovació del programa.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present conveni , redactat en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Universitat de Granada

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

David Aguilar Peña
Rector

Avel·lí Blasco Esteve
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 30 de maig de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 16 de juny de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).