Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni específic de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i l'Institut d'Estudis Fiscals

Palma, 22 de juny de 2006
Madrid, 1 de juliol de 2006

REUNITS

D'una part , el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat. La Universitat de les Illes Balears té el domicili legal a Son Lledó, campus universitari, carretera de Valldemossa, km 7.5, 07071 Palma, Illes Balears.

I de l'altra part, l'Institut d'Estudis Fiscals, organisme públic adscrit al Ministeri d'Economia i Hisenda, i en nom seu l'Il·lm. Sr. Jesús Ruiz-Huerta Carbonell com a director, en virtut de les atribucions que li confereix el Reial decret 63/2001, de 26 de gener (BOE 27 de gener), pel qual s'aprova l'Estatut de l'organisme autònom Institut d'Estudis Fiscals.

Ambdues parts es reconeixen, en el concepte en què respectivament intervenen, la capacitat legal necessària per formalitzar el present conveni i d'acord amb el que s'estableix en el conveni marc de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i l'Institut d'Estudis Fiscals subscrit amb data 11 de novembre de 2004.

MANIFESTEN

I. Que del 17 fins al 21 de juliol de 2006 se celebrarà a Palma la I ECINEQ SUMMER SCHOOL sobre "NEW PERSPECTIVES ON THE STUDY OF INEQUALITY, POVERTY AND REDISTRIBUTION", organitzada per la Universitat de les Illes Balears.

II. Que l'Institut d'Estudis Fiscals, organisme públic adscrit al Ministeri d'Economia i Hisenda, té encomanades, entre altres coses, "la investigación, estudio y asesoramiento en las materias relativas a los ingresos y gastos públicos y su incidencia sobre el sistema económico y social".

III. Que és voluntat d'ambdues parts que l'Institut d'Estudis Fiscals en l'exercici de les funcions esmentades amb anterioritat, col·labori en la celebració de la I ECINEQ SUMMER SCHOOL sobre "NEW PERSPECTIVES ON THE STUDY OF NEQUALITY, POVERTY AND REDISTRIBUTION" i que participi activament en la realització d'alguns dels objectius que es pretenguin amb la seva celebració.

IV. Que l'Institut d'Estudis Fiscals desitja contribuir a fer que la celebració d'aquesta Summer School suposi un impacte positiu en l'entorn que haurà d'acollir-la.

V. Que tant la seva preparació com la seva celebració és un mitjà per promoure el foment de la cultura econòmica en el conjunt de la societat.

VI. Que la Summer School és un mitjà susceptible d'afavorir la projecció institucional de l'Institut d'Estudis Fiscals.

ACORDEN

Primer . L'Institut d'Estudis Fiscals col·laborarà en la celebració de la I ECINEQ SUMMER SCHOOL sobre "NEW PERSPECTIVES ON THE STUDY OF INEQUALITY, POVERTY AND REDISTRIBUTION" a través de les iniciatives que es posen de manifest en els apartats següents.

Segon . L'Institut d'Estudis Fiscals aportarà a l'organització de la Summer School la quantitat de QUATRE MIL EUROS, com a contribució a la cobertura de les activitats que es realitzin durant aquest i com a contribució a les despeses generals (entre altres, despeses d'impremta, ponents, lloguer de sales i qualsevol altra despesa d'organització) amb càrrec a l'aplicació pressupostària 15.101.462N.226.06 del pressupost de depeses per a l'any 2006, sempre que per a això hi hagi crèdit adequat i suficient.

Aquesta quantitat serà transferida al compte corrent número 0141983364, codi d'entitat 2051, codi urbana 0151, D.C. 61, obert en el Banc SA NOSTRA, Caixa de Balears, a nom de la Universitat de les Illes Balears.

Tercer . A més de la inclusió de l'Institut d'Estudis Fiscals en la Relació Oficial d'Entitats Col·laboradores de la Summer School, els organitzadors d'aquesta asseguraran els mitjans per incloure en el fullet anunciador de la Summer School una referència expressa de la condició de patrocinador de l'Institut d'Estudis Fiscals i li'n proporcionaran una documentació completa, així com facilitaran als representants de l'Institut els contactes amb els participants a la Summer School.

Quart . Els organitzadors de la I ECINEQ SUMMER SCHOOL sobre "NEW PERSPECTIVES ON THE STUDY OF INEQUALITY, POVERTY AND REDISTRIBUTION" oferiran la inscripció gratuïta al personal en plantilla de l'Institut d'Estudis Fiscals que ho sol·liciti.

Cinquè . Aquest conveni té naturalesa juridicoadministrativa, i les parts, per a qualsevol dubte interpretatiu i qualsevol buit que es pugui presentar, han d'acudir als principis recollits a la legislació de contractes de las administracions públiques, text refós aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny. Seran competents per conèixer dels litigis que puguin plantejar-se respecte de la interpretació, acompliment, extinció i efectes d'aquest conveni, els tribunals de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu, al lloc i en la data indicats al començament el present conveni específic de col·laboració, del qual se'n firmen quatre còpies, dues en català i dues en castellà, de manera que en queda un exemplar en cada idioma en poder de cada una de les parts.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Per l'Institut d'Estudis Fiscals,

Avel·lí Blasco
Rector

Jesús Ruiz-Huerta
Director

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 9 de maig de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 16 de juny de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.2 4 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).