Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni específic institucional entre la Universitat Diego Portales, la Fundació Asciende (Xile) i la Universitat de les Illes Balears (Espanya) per a la realització del Diplomat Internacional en Psicologia de l'Esport

Palma/ Santiago, 18 de gener de 2006

REUNITS

D'una part, la Universitat Diego Portales, entitat privada d'educació superior, representada pel seu rector, Magnífic i Excel·lentíssim senyor Mauuel Montt Balmaceda, domiciliats al carrer Manuel Rodríguez Sur n° 415 , Comuna de Santiago, Xile.

D'una altra part, la Fundació ASCIENDE, organització civil sense finalitat de lucre, representada per la seva directora executiva, Sra. Alicia Romero Carrasco, domiciliades al carrer Dr. Sótero del Río 326, Edifici O'Higgins 503, Santiago, Xile.

D'una altra part, la Universitat de les Illes Balears, representada pel seu Rector, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

CONSIDERANT

  1. L'interès de la Universitat de les Illes Balears i de la Universitat Diego Portales, expressat mitjançant conveni de cooperació amb data de 8 de juliol de 2002 i de 22 de gener de 2003 firmat a Santiago i Palma respectivament, en el qual acorden promoure programes de col·laboració acadèmica.
  2. L'interès per part de la Universitat Diego Portales i de la Fundació ASCIENDE, assumit en la subscripció del Conveni marc de cooperació institucional amb data de 22 de març de 2004, i que té com a objectiu central el desenvolupament de programes que promoguin les ciències de l'esport a Xile.
  3. L'interès per part de la Universitat de les Illes Balears i de la Fundació ASCIENDE, assumit en la subscripció del Conveni marc de cooperació institucional amb data de 29 de març de 2004, i que té com a objectiu central el desenvolupament de programes que promoguin les ciències de l'esport a Xile.

ACORDEN

Primer . Implementar de forma conjunta el projecte "Diplomat en Psicologia de l'Esport", com a programa acadèmic internacional, que s'ha d'executar en versió anual des de maig de 2005 fins a maig de 2006.

Segon . A efectes de coordinació general en els aspectes acadèmics, administratius, logístics i econòmics derivats de la implementació d'aquest projecte acadèmic, el present conveni nomena com a directora del diplomat la senyora Alicia Elena Romero Carrasco, en representació de la Universitat Diego Portales, i com a codirector el doctor Alexandre Garcia Mas, en representació de la Universitat de les Illes Balears.

Tercer . El disseny acadèmic del programa de diplomat correspondrà a les tres parts firmants, les quals es comprometen a facilitar la participació de docents especialistes necessaris per al desenvolupament del programa.

Quart . L'administració del programa es durà a terme de conformitat amb les polítiques i els reglaments interns de la Universitat Diego Portales. La Facultat de Ciències Humanes i Educació serà la responsable de realitzar tots els treballs administratius i logístics a les seves seus acadèmiques, tals com la inscripció dels participants, el cobrament de les matrícules, l'administració dels recursos ingressats, les aules i l'equipament adequat per a la implementació del diplomat.

Cinquè . El pagament dels honoraris de la direcció acadèmica assenyalada en el punt segon del present conveni i dels docents designats per aquest programa el realitzarà directament la Universitat Diego Portales, d'acord amb les disposicions internes de la universitat per al pagament de docents nacionals i estrangers.

Sisè . La Universitat Diego Portales i la Fundació ASCIENDE duran a terme la necessària difusió per a la implementació amb èxit d'aquest programa, i disposaran aquesta informació als seus llocs web corporatius i als mitjans publicitaris, amb la finalitat de concretar el procés de promoció, de selecció i de matrícula dels candidats.

Setè . La Universitat Diego Portales i la Universitat de les Illes Balears atorgaran un títol comú "Diplomat Internacional en Psicologia de l'Esport" una vegada que els participants del programa hagin complert amb els requisits acadèmics establerts en el reglament acadèmic. Els títols seran emesos per la Universitat Diego Portales, amb un model prèviament acordat amb la Universitat de les Illes Balears.

Vuitè . L'avaluació del Diplomat en Psicologia de l'Esport la realitzaran de forma conjunta les autoritats responsables de les institucions firmants dels present conveni, i la direcció i la codirecció acadèmiques del programa emetran, a la seva finalització, un informe de gestió en el qual en faran una exhaustiva anàlisi en els aspectes acadèmics, logístics i econòmics, amb la finalitat d'avaluar els punts forts i el febles que permetin de millorar la gestió dels futurs programes conjunts.

Novè . Al tancament del present diplomat, la Universitat Diego Portales es compromet a abonar a la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears l'import corresponent a la impartició del Curs Especialista Universitari en Psicologia de l'Esport, realitzat segons el Conveni específic 0952 firmat entre ambdues institucions, corresponent al total de 1.000 euros.

Desè . Una vegada realitzat el balanç corresponent a l'execució del diplomat, i en cas d'haver-hi excedents, aquests es distribuiran de la forma següent: 50% Universitat Diego Portales; 25% Universitat de les Illes Balears; 25% Fundació Asciende.

El present conveni s'estén i firma en sis exemplars, tres en català i tres en castellà, de manera que queden dos exemplars en poder de cada una de les parts.

Per la Universitat Diego Portales,

 

Per la Fundació ASCIENDE,

 

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

 

Francisco Javier Cuadra
Rector
Alicia Romero
Directora executiva
Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 19 de juliol de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 27 de setembre de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).