Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni del Consell de Mallorca amb la Universitat de les Illes Balears

Palma, 27 d'octubre 2005

Reunits d'una part l'Honorable Senyora Presidenta del Consell de Mallorca (CIM), M. Antònia Munar i Riutort, acompanyada del secretari general del Consell de Mallorca, Bartomeu Tous Aymar, i, de l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

Actuen la Sra. Munar, en nom i representació del CIM i el Sr. Avel·lí Blasco en nom i representació de la UIB.

Es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica i d'obrar i

DIUEN

Que són objectius comuns del Consell Insular de Mallorca, mitjançant el Departament de Cultura, i de la Universitat de les Illes Balears, promoure el coneixement de la cultura catalana.

Que la Consellera Executiva de Cultura en data 1 de setembre de 2005 va adoptar resolució d'establir un conveni entre el Consell de Mallorca, mitjançant la Direcció Insular de Joventut del Departament de Cultura i la Universitat de les Illes Balears, mitjançant el Vicerectorat de Projecció cultural.

I amb les finalitats d'afavorir i promoure el coneixement de la cultura catalana en l´estudiantat de la UIB, per completar els coneixements que pugui tenir d´aquesta cultura i convidar-lo a mantenir lligams amb ciutats i poblacions de parla catalana,

CONVENEN

1r. El Consell de Mallorca, mitjançant la Direcció Insular de Joventut del Departament de Cultura, aporta l'any present 2005 a la Universitat de les Illes Balears, mitjançant el Vicerectorat de Projecció Cultural, la quantitat total de 27.000,00 ¿, en concepte de subvenció, per col·laborar en la realització d´un viatge cultural a l´Alguer per als estudiants de la UIB, per promoure el coneixement de la cultura catalana, a càrrec de la partida pressupostària nominativa 20.45290.48904, número d'ordenat 200500005113 i 200500012370.

El pressupost total de les despeses de la Universitat de les Illes Balears és de 27.000,00 ¿.

2n. La Universitat de les Illes Balears assumeix el compromís de la realització d´aquest viatge.

3r. Les activitats objecte del conveni present i els elements publicitaris d´aquestes es faran en llengua catalana i hi constarà el patrocini o la col·laboració del Consell de Mallorca, amb el seu logotip.

4t. La UIB haurà d´acreditar davant el Consell de Mallorca la realització d´aquest viatge cultural així com el compliment de les condicions que determina la concessió de la subvenció i notificarà qualsevol modificació que se´n produeixi.

5è. La subvenció es farà efectiva després de la justificació de la despesa, sempre abans del dia 30 de octubre de 2005, mitjançant la documentació següent:

 • factures originals, que expressin clarament:
  • nom complet i NIF de la persona o entitat expedidora
  • número i data
  • concepte
  • IVA (si correspon)
 • altres justificants
 • un exemplar de la publicitat escrita i gràfica, relativa a l'activitat subvencionada
 • certificat del pressupost executat dels ingressos i despeses de l'activitat subvencionada

6è. La Universitat de les Illes Balears haurà d'acreditar davant del CIM la realització de l'activitat subvencionada, el compliment de les condicions que determina el present conveni i notificar qualsevol modificació que se'n produeixi.

7è. La Universitat de les Illes Balears es compromet a notificar al Consell de Mallorca qualsevol altra subvenció pública o privada que rebi per a la realització de l'activitat, abans del pagament de l'ajut, per tal de poder comprovar que no se supera el cost de l'activitat subvencionada.

8è. El fet d'alterar les condicions determinades en el conveni podrà comportar una modificació de l'acord de concessió de la subvenció.

9è. La Universitat de les Illes Balears haurà de complir les obligacions de l'article 9.2 de la Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions (BOIB núm. 79 de 02/07/2002), modificada per la Llei 6/2004, de 23 de desembre (BOIB núm. 186 de 30/12/2004) i les recollides a l'article 10 del Reglament de subvencions del Consell de Mallorca ( publicada la seva aprovació definitiva en el BOIB núm. 132, de 03/11/01).

10è. La present subvenció, d'acord amb l'article 13.1 del reglament de subvencions del Consell de Mallorca (BOIB núm. 132 de 03/11/2001), és revocable i reductible per les causes previstes a les lleis, i al present reglament, i no seran invocables com a precedents. En aquest sentit, el Consell de Mallorca procedirà, si n'és el cas, a anul·lar o revocar la present concessió d'acord amb les causes establertes al títol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvenciones (BOE núm. 276 de 18 de novembre de 2003), a les reflectides a la Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions (BOIB núm. 79 de 02/07/2002), modificada per la Llei 6/2004, de 23 de desembre (BOIB núm. 186 de 30/12/2004), així com d'acord amb el que disposa l'apartat 2n de l'article 13 del reglament de subvencions del Consell de Mallorca.

11è. El present conveni restarà vigent fins al dia 31 de desembre del 2005.

I en prova de conformitat, el signen les dues parts en tres exemplars i a un sol efecte, en el lloc i en la data indicats al començament.

Pel Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar i Riutort Presidenta
Per la Universitat de les Illes Balears, Avel·lí Blasco Esteve Rector

Bartomeu Tous Aymar, secretari general del Consell de Mallorca, en la meva condició de secretari i assessor de la corporació, autoritz el present conveni.

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 4 d'octubre de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 7 de novembre de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).