Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Campos i la Universitat de les Illes Balears (UIB) per a la digitalització dels llibres de jurats i determinacions de consells

Palma, 29 de maig de 2006

REUNITS

D'una part, el Batlle de l'Ajuntament de Campos, Il·lm. Sr. Andreu Prohens Vicens.

I de l'altra el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre ambdues institucions, d'acord amb llurs respectives atribucions, han establert el següent

ACORD

Primer. Objectius

La Universitat de les Illes Balears (UIB), a través del seu Servei de Biblioteca i Documentació, té els mitjans tècnics i l'experiència necessària per dur a terme projectes de digitalització de documents.

L'Ajuntament de Campos té en marxa un projecte de preservació i digitalització de documents especialment valuosos del seu Arxiu Municipal, entre els quals els llibres de Jurats i Determinacions de Consells.

La UIB, d'acord amb els seus Estatuts, té entre les seves missions la col·laboració amb les institucions de la CAIB, amb una atenció especial a l'estudi de la cultura catalana i el desenvolupament científic, tècnic i artístic de les Illes Balears. I considera que aquest projecte és de gran importància per a aquestes qüestions i per ampliar l'àmbit d'investigació, per facilitar tant a la comunitat universitària com al conjunt dels ciutadans de les Illes Balears l'accés a la informació continguda en aquests documents.

Segon. Tipus de cooperació

Per aquests motius i atesa l'experiència i la reconeguda capacitat tècnica de la UIB en aquest camp, ambdues institucions, l'Ajuntament de Campos i la UIB, signen el present conveni, mitjançant el qual es comprometen a col·laborar en matèria de digitalització de documents d'arxiu.

Tercer. Equip de treball

La realització d'aquest treballs serà coordinada per l'arxivera municipal de l'Ajuntament de Campos i pel director del Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB. Els coordinadors dels treballs podran sol·licitar la col·laboració de les persones que considerin convenients per al seu bon desenvolupament.

Cada una de les entitats, individualment, serà responsable de les persones que treballin i/o es contractin per a aquesta finalitat.

Quart. Compromisos

La UIB es compromet a:

Realitzar una versió digital dels deu llibres de Consells de la Universitat de Campos, que alberga l'Arxiu Municipal, que quedaria concretada en els productes següents:

1. Còpia màster original: Imatges digitalitzades d'alta qualitat en format jpg. de cada pàgina dels llibres de Consells.

Aquestes imatges anirien emmagatzemades en DVD i podrien ser instal·lades al disc dur d'un o més ordinadors per a la seva consulta local.

Per facilitar-ne la localització portarien un índex de correspondència amb els llibres.

La seva funció seria de poder obtenir en el futur còpies de qualitat sense necessitat d'haver de tornar a recórrer als originals en paper.

2. Deu llibres electrònics en format CD-ROM o DVD. Cadascun dels 10 llibres conformaria un únic document multipàgina en format pdf, del qual es lliurarien dues còpies a l'Ajuntament de Campos.

L'Ajuntament de Campos es compromet a:

  1. Aportar els originals dels 10 llibres de Consells de la Universitat de Campos el temps necessari per dur a terme les tasques de digitalització.
  2. Abonar a la UIB durant l'any 2006 la quantitat de 3.120 ¿, corresponent al pressupost que es presenta com a annex del present conveni.
  3. Cedir una còpia digital dels documents a l'arxiu històric de la UIB per a ús dels seus investigadors.
  4. Nomenar un responsable tècnic que serà l'interlocutor de la direcció del Servei de Biblioteca i Documentació.
Cinquè. Vigència i durada

El present conveni entra en vigor el dia que se signi i té una validesa d'un any.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració, redactat en dos exemplars: cada una de les parts se'n queda un exemplar.

Per l'Ajuntament de Campos,

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Andreu Prohens
Batlle

 

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 21 de març de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 3 de maig 2006, de conformitat amb el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

ANNEX 1

Pressupost

DIGITALITZACIÓ LLIBRES DE CONSELLS CAMPOS

Producte

Cost

Procés de digitalització

2.400 ¿

Edició CD-ROM

200 ¿

20% despeses generals UIB

520 ¿

TOTAL

3.120 ¿