Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni marc de col·laboració entre la Conselleria de Presidència i Esports del Govern de les Illes Balears, la Universitat de les Illes Balears i el Consorci Escola Balear de l'Esport, en matèria de formació, investigació i intercanvi d'informació en l'àmbit de les ciències de l'activitat física i l'esport.

Palma, 31 de maig de 2006

REUNITS

D'una part, el Magnífic i Excel·lentíssim senyor Avel·lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears (des d'ara UIB), segons estableix el Decret 47/2003, de 9 de maig, pel qual es disposa el seu nomenament.

D'un altra, l'Honorable senyora Maria Rosa Puig Oliver, consellera de Presidència i Esports del Govern de les Illes Balears en virtut del nomenament atorgat pel Decret 7/2003, de 30 de juny, del president de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de las Illes Balears, (BOIB núm. 93 de dia 1 de juliol de 2003), en nom de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

I per l'altra, el senyor José Luis Ballester Tuliesa, president del Consorci «Escola Balear de l'Esport» (des d'ara, EBE), d'acord amb el que disposa l'article 16.2 dels Estatuts, aprovats a la reunió del Consell de Direcció del consorci, de dia 17 d'octubre de 2003, ratificats per Acord de Consell de Govern de dia 7 de novembre de 2003, (BOIB núm. 162 de 22 de novembre de 2003).

ACTUEN

El primer, com a representant de la UIB, segons el que estableix l'article 20 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats i l'article 28 del Decret 170/2003, de 26 de setembre pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

La segona, d'acord amb el que disposa l'article 11.b) i c) i 80.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, pel qual correspon la firma dels convenis al conseller competent per raó de la matèria que constitueixi l'objecte.

El tercer, com a més alta representació de l'EBE d'acord amb el que estableix l'article 24.a) dels Estatuts, aprovats a la reunió del Consell de Direcció del consorci, de dia 17 d'octubre de 2003, ratificats per Acord de Consell de Govern de dia 7 de novembre de 2003.

MANIFESTEN

1. Que la comunitat autònoma de les Illes Balears té la competència exclusiva en matèria d'esport i lleure, d'acord amb el que disposa l'article 10.12 de la Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer, per la qual s'aprova l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, i les competències en matèria d'esports en l'àmbit territorial de les Illes Balears són exercides per la Conselleria de Presidència i Esports mitjançant la Direcció General d'Esports, en virtut de l'article 6 del Decret 1/2004, de 2 de gener, del president de les Illes Balears, pel qual s'estableix l'estructura orgànica de la Conselleria de Presidència i Esports.

2. Que el consorci "Escola Balear de l'Esport" (EBE), té com a objectius impartir la docència en el camp de l'Esport, formar els esportistes i fomentar la investigació científica i tècnica al servei d'aquests estudis, a més d'organitzar i desenvolupar els treballs per assolir el rendiment esportiu de les Illes Balears, així com l'impuls de les àrees relatives a la valoració de la condició biològica, funcional i psicològica de l'esportista balear i la gestió d'instal·lacions esportives. Per altra banda té per objecte la gestió de les instal·lacions esportives pròpies i la col·laboració amb les administracions i institucions públiques de l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears en el manteniment i gestió de les seves instal·lacions (article 2 dels Estatuts de l'EBE).

3.Que per a poder dur a terme les tasques de docència, rendiment i investigació, el Consorci podrà establir contactes amb altres institucions de l'Estat espanyol i de la resta del món, especialment amb les institucions dedicades a la docència i al rendiment en el camp de l'esport que estiguin a la comunitat autònoma, d'acord amb el que estableix l'article 4 dels Estatuts de l'EBE, i en funció dels mitjans de què disposi, el Consorci haurà de promoure els convenis amb empreses privades o altres organismes i entitats públiques per al desenvolupament de programes d'investigació, docència o assistència a l'àmbit esportiu, ja sigui amb finançament unilateral o mixt (article 8.d dels Estatuts de l'EBE).

4.Que d'acord amb el que disposa l'article 25.l) dels Estatuts de l'EBE aquest conveni es ratificarà pel Consell de Direcció.

5.Que les tres parts consideren de mutu interès per complir millor llurs funcions, establir el present conveni marc de col·laboració el qual redundarà en una millor eficàcia de llurs esforços i un millor aprofitament dels respectius recursos i mitjans personals i materials.

6. Que els tres organismes tenen entre els seus objectius el desenvolupament de totes aquelles activitats dirigides a afavorir la formació i la investigació en tot l'àmbit de les Ciències de l'Activitat Física i l'Esport.

7. Que en compliment de les finalitats institucionals que tenen assignats, les entitats sotasignades desitgen establir un conveni marc que afavoreixi i dinamitzi totes les accions de col·laboració que puguin concretar en el futur mitjançant la formalització de convenis, acords o contractes específics.

Per tot això,

ACORDEN

Primer: Objecte

L'objecte d'aquest conveni és establir un marc formal de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears, la Conselleria de Presidència i Esports i l'EBE en matèria de formació, investigació i intercanvi d'informació en l'àmbit de les Ciències de l'Activitat Física i l'Esport.

Segon. Objectius i activitats

Dins el marc d'intencions que han manifestat, la Universitat de les Illes Balears, la Conselleria de Presidència i Esports i l'Escola Balear de l'Esport, es comprometen a fomentar la seva cooperació mitjançant els convenis específics, acords o contactes que convinguin en cada cas, en funció de la naturalesa de cada actuació concreta, emparats pel present acord marc i sempre d'acord amb la legislació vigent. Els compromisos poden tenir com objectius específics els següents:

 1. Transferència de coneixement i tecnologia.
 2. Desenvolupament de programes de formació en matèria de les Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, convocades respectivament per la Universitat de les Illes Balears, la Conselleria de Presidència i Esports i l'Escola Balear de l'Esport, així com el seu mutu reconeixement.
 3. Desenvolupament de projectes d'investigació d'interès comú en tots els àmbits de la seva competència.
 4. Encomanar-se mútuament treballs o estudis determinats que alguna de les parts estigui en condicions de realitzar.
 5. Desenvolupar congressos, activitats i campanyes de formació i informació per a professionals de les institucions signants o de l'exterior.
 6. El Govern de les Illes Balears procurarà inversions en la infrastructura esportiva de la UIB, la qual com a contrapartida permetrà, sempre que sigui possible, l'ús gratuït de les seves instal·lacions esportives.
 7. Intercanvi de les institucions signants de documentació científica i de publicacions.
 8. Desenvolupament d'activitats pràctiques en matèria esportiva per incrementar la pràctica esportiva entre la població.
 9. Promoure i facilitar la incorporació i accés a la UIB dels esportistes d'alt nivell balear i dels esportistes dels Centres de Tecnificació.
 10. Convenir tots els altres compromisos que, a parer dels signants, tinguin cabuda en aquest conveni marc de col·laboració.
 11. Potenciar i afavorir l'esport universitari.

Tercer. Convenis de col·laboració

Pel desenvolupament dels objectius del present conveni marc s'establiran convenis específics de col·laboració entre les tres parts. Les institucions signants programaran anualment les activitats que es realitzaran i, en els convenis que signin en cada cas, hi estipularan obligatòriament almenys l'objecte i les obligacions de les parts i s'hi detallaran, si escau, el règim de finançament, els mecanismes de seguiment de l'execució del conveni i el règim de rescissió i pròrroga.

Quart:. Subvencions

Les institucions signants, sempre que les tres parts ho considerin oportú, sol·licitaran subvencions de manera conjunta per dinamitzar i afavorir els objectius d'aquest conveni marc.

Cinquè. Seguiment del conveni

Es constituirà una comissió mixta de seguiment per al foment i l'avaluació dels objectius del present acord, formada per un representant designat per la Conselleria de Presidència i Esports, un representant de l'Escola Balear de l'Esport i dos per la Universitat de les Illes Balears, que es reuniran com a mínim semestralment.

Sens prejudici de les funcions d'aquesta comissió mixta, els convenis específics podran preveure la constitució de comissions especials per fer-ne el seguiment, incloent-hi aquelles persones que per la seva especialització o capacitació concretes puguin resultar idònies per dur a terme els objectius establerts.

Sisè. Durada

El present acord té una vigència d'un any a partir de la data de la signatura, i es prorrogarà llevat que qualsevol de les parts decideixi rescindir-lo, cosa que ha de comunicar amb dos mesos d'antelació a la data en que hagi d'entrar en vigor la pròrroga. Aquesta decisió s'ha de comunicar per escrit i de manera que pugui acreditar-se la tramesa i la recepció d'aquest i la data d'ambdues coses. Si cap de les parts el vol donar per acabat, es compromet a finir les accions que hi hagi en funcionament que s'hagin establert mitjançant aquest acord.

Setè. Resolució i procediment

Són causes de resolució del present conveni:

 1. Mutu acord de les parts manifestat per escrit.
 2. Incompliment per qualsevol de les parts dels pactes establerts.

Aquesta decisió no afectarà la durada dels convenis específics de col·laboració els quals continuaran vigents segons les dates establertes en concret per a ells en el document que es formalitzi.

Vuitè. Jurisdicció i competència

Les qüestions litigioses que se'n puguin derivar, donada la naturalesa juridicoadministrativa, s'han de sotmetre a la jurisdicció contenciosa administrativa.

Aquest conveni queda exclòs de l'àmbit d'aplicació del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Són d'aplicació a aquest conveni les normes de dret administratiu que li corresponguin.

I, en prova de conformitat, les tres parts signen el present conveni marc, per triplicat, en el lloc i data indicats a l'inici del present document.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Avel·lí Blasco Esteve
Rector

Per la Conselleria de Presidència i Esports,

Maria Rosa Puig Oliver
Consellera

Per l'Escola Balear de l'Esport,

José Luis Ballester Tuliesa
President

Diligència

El present conveni marc de col·laboració el va aprovar el Consell de Direcció de data 30 de maig de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 16 de juny de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).