Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord de col·laboració acadèmica, científica i cultural entre la Fundació Cabana de Palma i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 14 de juny de 2006

REUNITS

D'una part, el president de la Fundació Cabana, Senyor Vicenç J. Grande Garau, amb domicili legal al camí de Jesús, 77 de Palma.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació internacional entre ambdues institucions, d'acord amb llurs respectives atribucions, han establert les següents

BASES GENERALS D'ACORD

Primera. Objectius

Aquest acord s'estableix per desenvolupar programes d'estudis conjunts i l'intercanvi i la cooperació en els camps de la docència, la formació d'estudiants i la investigació, en els termes que s'indiquen més avall.

Segona. Tipus de cooperació

La cooperació entre ambdues institucions pot incloure els punts següents:

1. Intercanvi d'informació entre les respectives institucions.

2. Seminaris, col·loquis, simposis, jornades.

3. Estudis d'investigació.

4. Accés a equips i material específics.

5. Organització de concursos literaris i d'altres.

6. Altres activitats de col·laboració establertes entre ambdues parts.

Tercera. Àrees de cooperació

La cooperació es desenvoluparà dins aquelles àrees que siguin d'interès comú a ambdues institucions. I es reflectirà a l'addenda corresponent.

El personal que ofereixin ambdues institucions per a les activitats esmentades anteriorment haurà de ser acceptat per ambdues parts, sota els estrictes principis d'idoneïtat professional per a les tasques preteses.

Les àrees en què es desenvolupi la cooperació inclouran programes i activitats diversos, que es definiran específicament als protocols corresponents.

Quarta. Programes projecte específics

Per cada programa o projecte específic s'haurà de desenvolupar un protocol. Aquests protocols podran incloure la informació següent:

1. L'origen, la naturalesa i la descripció del programa projecte.

2. Els noms dels responsables i dels participants de cada institució.

3. La durada del programa projecte.

4. Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució dels diners en qüestió.

Aquests protocols hauran de tenir l'aprovació del rector de la UIB i del president de la Fundació Cabana.

Cinquena. Condicions financeres

a) No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les institucions en el moment de la firma d'aquest acord.

b) Per a cada programa projecte s'indicaran, separadament i específica, els detalls financers.

Aquest sistema s'haurà de descriure en cada protocol específic.

Sisena. Forma de disposar de la propietat intel·lectual

Tota la informació resultant d'activitats conjuntes realitzades sota aquest acord estarà a disposició d'ambdues parts, llevat que s'estableixin altres normes.

Setena. Vigència i durada

El present acord marc entra en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

Vuitena. Coordinació

El rector de la UIB i el president de la Fundació Cabana nomenaran en un termini no més gran de tres mesos un comitè, comissió o persona responsable que coordini i revisi les activitats que es duguin a terme dins el marc de l'acord.

Els coordinadors es posaran en contacte regularment per donar suport al desenvolupament de la cooperació.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració; cada una de les parts se'n queda un exemplar.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Per la Fundació Cabana,

 

Avel·lí Blasco
Rector
Vicenç J. Grande
President

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 2 de maig de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 16 de juny de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).