Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord de col·laboració entre l'Ajuntament de Sineu i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 31 de maig de 2006

REUNITS

D'una banda, l'Il·lm. senyor Josep Oliver Rebassa, que actua en representació i com a Batlle de l'Ajuntament de Sineu, amb domicili al carrer de Sant Francesc, 10, 07510 Sineu.

I de l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003 de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada Universitat.

EXPOSEN

Que la UIB, per complir les seves funcions, té interès perquè els ajuntaments de les Balears adeqüin i mantinguin espais per facilitar les relacions entre la UIB i la societat.

Que l'Ajuntament de Sineu es mostra interessat a col·laborar amb la Universitat de les Illes Balears per fomentar totes aquelles iniciatives universitàries que es puguin dur a terme al seu terme municipal.

Ambdues parts es reconeixen, per la representació amb què actuen, la capacitat legal suficient per conveni i obligar-se i acorden voluntàriament de subscriure el present conveni amb les següents

CLÀUSULES

Primera . L'Ajuntament de Sineu i la UIB es comprometen en la creació del Centre Universitari de Sineu, on els joves universitaris de Sineu i el seu entorn tinguin les instal·lacions adequades per afavorir l'estudi i la comunicació entre la Universitat i els ciutadans i facilitar els tràmits administratius i burocràtics universitaris.

Segona . L'Ajuntament de Sineu cedirà l'ús d'unes instal·lacions, adequadament dotades del mobiliari i del material informàtic necessaris en una primera fase, amb un mínim de tres ordinadors connectats a la xarxa, i es farà càrrec de les despeses de manteniment el centre.

El carnet de la UIB serà l'acreditació necessària i suficient per accedir al centre.

Tercera . La Universitat col·laborarà en la formació del personal del centre perquè pugui dur a terme les seves tasques.

Quarta . La Universitat facilitarà les connexions dels ordinadors del centre amb la Universitat, tant pel que fa a la biblioteca com per obtenir informació acadèmica.

Cinquena . La Universitat es responsabilitzarà de la instal·lació i actualització dels programes informàtics i telemàtics (software) del Centre Universitari de Sineu.

Sisena . El Centre Universitari de Sineu funcionarà com a centre col·laborador de la UIB i la biblioteca es podrà acollir al servei de préstec interbibliotecari.

Setena . La Universitat posarà a disposició del Centre Universitari de Sineu un exemplar de totes les seves publicacions, així com informació de totes les activitats que dugui a terme.

Vuitena . Si el Centre Universitari de Sineu vol utilitzar la imatge corporativa de la Universitat de les Illes Balears, és requisit imprescindible que tingui l'autorització expressa d'aquesta, que s'ha d'haver demanat per escrit.

Novena . L'Ajuntament de Sineu, mitjançant el Centre Universitari de Sineu, podrà proposar l'organització de possibles cursos de la Universitat Oberta (d'accés lliure) i col·laborar-hi, cursos que s'impartirien al municipi de Sineu. Aquests cursos estaran en funció de l'oferta pròpia de la Universitat de les Illes Balears, i també altres cursos que per la seva temàtica puguin ser d'interès per als habitants de Sineu.

Desena . Les dues institucions promouran que els estudiants de Sineu i el seu entorn es beneficiïn de poder fer les pràctiques acadèmiques en empreses de la zona amb les quals hi hagi un conveni previ. Per dur a terme aquesta tasca, la iniciativa es fomentarà al sector empresari de la zona, per possibilitar les pràctiques als estudiants universitaris.

Onzena . El present conveni es podrà ampliar en funció de la dinàmica i l'activitat pròpia del Centre Universitari de Sineu.

Dotzena . El present conveni entra en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar que es modifiqui o rescindeixi amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En tot cas, la part que ho faci es compromet a finir les accions establertes mitjançant aquest acord que hi hagi en funcionament.

Un cop llegit el document per les parts i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest acord marc, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per l'Ajuntament de Sineu,

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

Josep Oliver
Batlle

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 12 d'abril de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 16 de juny de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).