Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca i la Universitat de les Illes Balears per al desenvolupament d'un estudi relatiu a l'accessibilitat dels municipis de Mallorca

Palma, 2 de juny de 2006

REUNITS

D'una part, el Sr. Antonio Serra Torres, president de l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, en endavant l'INSTITUT, amb CIF Q-0700448-D i seu al carrer del General Riera, número 67, de Palma.

I de l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Sr. Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears, en endavant UIB, amb CIF Q-0718001-A i domicili a la carretera de Valldemossa, km 7,5, de Palma.

ACTUEN

El primer, en representació de l'INSTITUT, en virtut del Decret de nomenament de data 21 de juny de 2004 (BOIB extr. núm. 88, de 22/06/2004), i d'acord amb els Estatuts de l'entitat.

El segon, com a representant de la UIB, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Totes les parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest acte.

EXPOSEN

Primer . L'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, en endavant l'INSTITUT, té com a objecte fonamental, d'acord amb l'article 2.1 dels seus Estatuts, aprovats per acord del Ple del Consell de Mallorca de data 15 de setembre de 2003 (BOIB núm. 133, de 23-IX-2003), l'exercici, en forma directa i descentralitzada, de les competències atribuïdes per qualsevol títol al Consell de Mallorca en matèria de serveis socials i esports.

Segon . Dins l'objectiu bàsic que es marca l'INSTITUT d'atendre i solucionar les necessitats socials dels ciutadans de Mallorca, una de les seves finalitats, a través de la Secció d'accessibilitat de l'Àrea de Serveis Socials, és donar resposta a les persones amb mobilitat reduïda, discapacitats i gent gran, per poder realitzar les tasques quotidianes o simplement gaudir d'un moment d'oci.

Tercer . Per altra banda, la Llei 3/1993, de 4 de maig, de millora de l'accessibilitat i supressió de les barreres arquitectòniques, estableix que abans del 21 de maig de 2008 s'hauran d'haver eliminat totes les barreres arquitectòniques en els espais lliures d'ús públic i edificis.

Quart . La Universitat, a través del Departament de Ciències de la Terra i el Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció del Vicerectorat d'Investigació i Política Científica, està interessada a dur endavant un projecte sobre accessibilitat, entesa com l'adaptació del territori amb els seus béns i serveis per ser comprensibles, utilitzables i practicables per totes les persones, en condicions de seguretat, comoditat i de la forma més autònoma possible, referit als municipis de Mallorca.

Cinquè . Resultant coincidents els interessos d'ambdues entitats, s'ha considerat procedent subscriure el present conveni de col·laboració, a l'empara del que disposa l'article 3.1 lletra c) del RD legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, segons el qual ambdues parts

PACTEN

Primer. Objecte

És objecte del present conveni l'elaboració d'un diagnòstic sobre l'estat de l'accessibilitat d'infraestructures públiques (edificis, voravies, parcs, platges, itineraris, transports, etc.) d'alguns municipis de Mallorca segons estableix a l'annex I del present document.

Segon. Àmbits de cooperació

La realització de l'esmentat estudi requerirà les tasques següents:

 1. El disseny d'una base de dades territorial.
 2. La realització d'un inventari d'informació territorial.
 3. La redacció d'una memòria de resultats i la incorporació de les dades a un servidor cartogràfic a través de la xarxa Internet, per donar accés a la informació recollida a la base de dades.

Tercer. Responsabilitat i aportacions de les parts

La UIB es compromet a:

 • Realitzar el treball esmentat en el termini de vigència del conveni comptat des del dia que se signi.
 • Lliurar dos exemplars del treball a l'INSTITUT una vegada conclòs.

L'INSTITUT es compromet a:

 • A través de la Secció d'accessibilitat, donar el suport tècnic necessari per tal que la UIB pugui realitzar l'objecte del conveni.
 • Facilitar la col·laboració dels ajuntaments interessats a dur a terme la iniciativa.
 • Aportar la quantitat de dinou mil tres euros amb quaranta-nou cèntims (19.003,49 ¿), que anirà a càrrec de la partida pressupostària 30.31349.48905, del pressupost de despeses de l'INSTITUT per a l'any 2006, el pagament de la qual es farà efectiu a la UIB una cop s'hagin entregat els exemplars del treball.

Quart. Vigència i durada

Aquest conveni té validesa des de la seva signatura fins al dia 31 de desembre de 2006.

El present conveni és susceptible de pròrroga si, de manera justificada, s'al·lega la impossibilitat material i/o tècnica de finalitzar els treballs convinguts durant el període de vigència.

Cinquè. Resolució

Aquest conveni es pot extingir per expiració del temps convingut o per alguna de les causes següents:

 • El mutu acord de les parts, que s'ha de formalitzar per escrit.
 • L'incompliment greu i/o manifest de les obligacions d'una de les parts signants del conveni.
 • La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l'objecte del conveni.

Sisè. Competència jurisdiccional

Les parts renuncien al propi fur i se sotmeten expressament als jutges i als tribunals de Palma.

I com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni de col·laboració, ambdues parts el signen en dos exemplars i amb un sol efecte, en la data i al lloc indicats a l'encapçalament.

Per l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca,

 

Antonio Serra
President

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 9 de maig de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 16 de juny de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

ANNEX 1