Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d'Eivissa i Formentera i la Universitat de les Illes Balears sobre la realització de la Setena Universitat Oberta per a Majors a Eivissa i Formentera, per a l'any acadèmic 2005-2006.

Eivissa/ Palma, 9 de juny de 2006

REUNITS

D'una banda, l'Honorable Senyor Pere Palau Torres, president del Consell Insular d'Eivissa i Formentera (d'ara endavant, CIEF), actuant en nom i representació d'aquesta institució, de conformitat amb el que disposa l'article 9 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars.

I de l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears (d'ara endavant, UIB), actuant en nom i representació d'aquesta entitat, segons el que estableixen l'art. 20 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per formalitzar aquest conveni i

EXPOSEN

I. Que la Constitució Espanyola disposa, en l'article 44, que els poders públics promouran i tutelaran l'accés a la cultura, a la qual tots tenen dret.

II. Que la Universitat Oberta per a Majors (UOM) té com a finalitat bàsica dotar la UIB d'una oferta específica per a la gent gran. La UOM s'estructura en un cicle de conferències i en un títol propi de la UIB de formació bàsica.

III. Que entre els objectius de la UOM destaquen els següents:

  • Integrar les persones majors dins el context sociocultural de la Universitat, trencant d'aquesta manera els guetos per raons d'edat.
  • Potenciar una altra percepció i imatge de les persones majors.
  • Possibilitar l'intercanvi de coneixements i experiències entre les persones majors.
  • Fer possibles les relacions intergeneracionals.
  • Divulgar els diferents àmbits de coneixement i de cultura.
  • Integrar la UIB dins la societat de les Illes Balears.

IV. Que ambdues institucions públiques tenen intenció de col·laborar en aquesta matèria perquè les persones majors d'Eivissa i Formentera puguin adquirir, actualitzar, completar o ampliar la seua formació o els seus coneixements i les aptituds per al seu desenvolupament.

V. Que, d'altra banda, la possibilitat de subscriure convenis o acords de cooperació per part dels consells insulars amb la resta d'administracions públiques per a l'assoliment de finalitats comunes d'interès públic es preveu expressament a l'article 46 de l'esmentada Llei 8/2000.

I per tot l'exposat, ambdues parts

ACORDEN

Primer- És objecte del present conveni establir els termes i les condicions de la col·laboració entre el CIEF i la UIB per reforçar la formació de les persones majors de les illes Pitiüses durant el període de l'any acadèmic 2005-2006, mitjançant la celebració de la setena edició de la UOM a Eivissa i Formentera 2005-2006.

Segon- El nombre màxim d'alumnes serà segons la capacitat de les aules i els requisits per poder-s'hi matricular són tenir cursats, almenys, estudis primaris o equivalents i tenir més de cinquanta-cinc anys, o menors de cinquanta-cinc prejubilats o jubilats.

Tercer- L'organització de la UOM serà responsabilitat de la UIB, a través dels mecanismes adequats.

Quart- La UIB executarà les accions objecte del present conveni, fent constar la col·laboració del CIEF amb la imatge corporativa, en lloc destacat, a totes les publicacions que faci amb motiu de l'acció objecte del present conveni.

Cinquè- Atès el cost econòmic que suposa desenvolupar els cursos que conformen la setena edició de la UOM a Eivissa i Formentera 2005-2006, el CIEF hi col·laborarà econòmicament amb l'aportació total de 5.000 (cinc mil) euros dels pressupostos de l'any 2006, provinents:

  • del Departament de Cultura, 3.000 (tres mil) euros amb càrrec a la partida 4220 45100.
  • del Departament de Sanitat i Benestar Social, 2.000 (dos mil) euros amb càrrec a la partida 3130 45100.

El pagament d'aquesta quantitat es farà efectiu a la UIB de la següent forma: els 5.000 (cinc mil) euros quan la UIB presenti certificació de la Secretaria justificativa del 100% de la quantitat aportada pel CIEF.

S'estableix com a data màxima de justificació el 30 d'octubre de 2006.

Sisè.- El CIEF es reserva el dret a disminuir proporcionalment la seua aportació, en la mesura que estimi convenient, en el supòsit d'incompliment d'alguna part dels termes del conveni, o bé en el cas que les despeses justificades no arribin al total de les despeses pressupostades.

Setè. - Aquest conveni tendrà vigència des de la seua signatura fins al 30 de novembre de 2006.

I en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni, en dos exemplars, en el lloc i la data esmentats a l'encapçalament.

El president del Consell Insular d'Eivissa i Formentera, Pere Palau Torres
El rector de la Universitat de les Illes Balears, Avel·lí Blasco Esteve

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 9 de maig de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 16 de juny de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).