Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears, la Conselleria de Presidència i Esports del Govern de les Illes Balears i el Consorci Escola Balear de l'Esport, per afavorir l'esport universitari, emmarcat dins el conveni marc de col·laboració signat entre les esmentades parts en matèria de formació, investigació i intercanvi d'informació en l'àmbit de les ciències de l'activitat física i l'esport.

Palma, 19 de juny de 2006

REUNITS

D'una part, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears (des d'ara UIB), segons estableix el Decret 47/2003, de 9 de maig, pel qual es disposa el seu nomenament.

D'una altra, l'Honorable Senyora Maria Rosa Puig Oliver, consellera de Presidència i Esports del Govern de les Illes Balears en virtut del nomenament atorgat pel Decret 7/2003, de 30 de juny, del president de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de las Illes Balears, (BOIB núm. 93 de dia 1 de juliol de 2003), en nom de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

I per l'altra, el senyor José Luis Ballester Tuliesa, president del Consorci «Escola Balear de l'Esport» (des d'ara, EBE), d'acord amb el que disposa l'article 16.2 dels Estatuts, aprovats a la reunió del Consell de Direcció del consorci, de dia 17 d'octubre de 2003, ratificats per Acord de Consell de Govern de dia 7 de novembre de 2003, (BOIB núm. 162 de 22 de novembre de 2003).

ACTUEN

El primer, com a representant de la UIB, segons el que estableix l'article 20 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats i l'article 28 del Decret 170/2003, de 26 de setembre pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

La segona, d'acord amb el que disposa l'article 11. c) i 80.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, pel qual correspon la firma dels convenis al conseller competent per raó de la matèria que constitueixi l'objecte.

El tercer, com a més alta representació de l'EBE d'acord amb el que estableix l'article 24.a) dels Estatuts, aprovats a la reunió del Consell de Direcció del consorci, de dia 17 d'octubre de 2003, ratificats per Acord de Consell de Govern de dia 7 de novembre de 2003.

MANIFESTEN

Que una vegada signat el conveni marc de col·laboració de data 31 de maig de 2006, entre la Universitat de les Illes Balears, aprovat en el Consell de Direcció de la UIB de data 30 de maig de 2006, la Conselleria de Presidència i Esports del Govern de les Illes Balears i el Consorci Escola Balear de l'Esport aprovat en el Consell de Direcció de l'EBE de data 24 de maig de 2006, les tres parts signen el present conveni específic de col·laboració amb les següents

CLÀUSULES

Primera

El Govern de les Illes Balears, mitjançant la Conselleria de Presidència i Esports, vol potenciar l'esport universitari. Per aquesta raó col·laborarà en el pagament de les despeses que s'ocasionin com a conseqüència de les competicions internes i els viatges que es realitzin per disputar les fases finals estatals.

Per finançar aquestes despeses la Conselleria de Presidència i Esports aportarà la quantitat màxima de 12.000,00 euros dels pressupostos generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2006, amb càrrec a la dotació pressupostària 23301.457A01.44113.10. El pagament es farà quan la UIB, abans del 30 de novembre de 2006, presenti els comprovants i les factures de les despeses realitzades, conjuntament amb una memòria de les activitats realitzades.

Segona

En cas de qualque equip i/o esportista obtingui resultats de rellevància, el Govern de les Illes Balears podrà fer-ne ús en la promoció de l'esport de les Illes Balears, previ acord de les parts afectades.

La UIB i el Govern de les Illes Balears tindran una posició destacada en qualsevol acte que es faci referència a l'esport universitari. En tota la publicitat que es faci des de la UIB de les competicions, tant locals i autonòmiques com de caràcter estatal, haurà d'estar present i en lloc destacat el logo del Govern de les Illes Balears o el que es designi.

Tercera

La Conselleria de Presidència i Esports posarà a disposició dels esportistes universitaris que representin a la UIB en competicions nacionals o internacionals universitàries, les instal·lacions esportives homologades de les quals la UIB no disposi, sempre que hi hagi disponibilitat.

Quarta

L'EBE inclourà com a mèrit a l'hora de la contractació de personal el fet de ser estudiant de la UIB i tenir la formació adient per desenvolupar la tasca sol·licitada.

Cinquena

Es constitueix una comissió mixta per fer el seguiment d'aquest conveni, incloent-hi aquelles persones que per la seva especialització o capacitació concretes puguin resultar idònies per dur a terme els objectius establerts. Estarà formada per un funcionari designat per la Conselleria de Presidència i Esports, un representant designat per la Conselleria de Presidència i Esports, un representant de l'Escola Balear de l'Esport i dos per la Universtiat de les Illes Balears, com a mínim es reuniran semestralment. Aquesta comissió decidirà en el futur el sistema d'aportacions d'ajudes, el model de sol·licitud i establirà el període de justificació progressiva de les despeses que seran objecte d'ajuda, i que no podrà ultrapassar el 30 de novembre de l'anualitat corresponent. En el cas de realitzar competicions objecte d'ajuda el darrer mes de l'any, la justificació de les despeses es podrà presentar durant el primer mes de l'any següent.

Sisena

El present conveni entra en vigor el dia que se signi i té una validesa d'un any, període que es renovarà i prorrogarà tàcitament, llevat que qualsevol de les parts el vulgui rescindir, la qual cosa s'haurà de notificar per escrit a l'altra part amb una antelació de dos mesos.

Setena

Són causes de resolució del present conveni:

  1. Mutu acord de les parts manifestat per escrit
  2. Incompliment de qualsevol de les parts dels pactes establerts

Vuitena

Les qüestions litigioses que se'n puguin derivar, donada la naturalesa juridicoadministrativa, s'han de sotmetre a la jurisdicció contenciosa administrativa.

Aquest conveni queda exclòs de l'àmbit d'aplicació del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Són d'aplicació a aquest conveni les normes de dret administratiu que li corresponguin.

I, en prova de conformitat, les tres parts signen el present conveni, per triplicat, en el lloc i data indicats a l'inici del present document.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Avel·lí Blasco Esteve
Rector

Per la Conselleria de Presidència i Esports,

Maria Rosa Puig Oliver
Consellera

Per l'Escola Balear de l'Esport,

José Luis Ballester Tuliesa
President

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 30 de maig de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 16 de juny de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).