Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears, la Conselleria de Presidència i Esports del Govern de les Illes Balears, i el Consorci Escola Balear de l'Esport, per afavorir la incorporació d'esportistes d'alt nivell balear a la Universitat de les Illes Balears, emmarcat dins el conveni marc de col·laboració signat en data 31 de maig de 2006 entre les esmentades parts, en matèria de formació, investigació i intercanvi d'informació en l'àmbit de les ciències de l'activitat física i l'esport.

Palma, 19 de juny de 2006

REUNITS

D'una part, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears (des d'ara UIB), segons estableix el Decret 47/2003, de 9 de maig, pel qual es disposa el seu nomenament.

D'una altra, l'Honorable Senyora Maria Rosa Puig Oliver, consellera de Presidència i Esports del Govern de les Illes Balears en virtut del nomenament atorgat pel Decret 7/2003, de 30 de juny, del president de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de las Illes Balears, (BOIB núm. 93 de dia 1 de juliol de 2003), en nom de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

I per l'altra, el senyor José Luis Ballester Tuliesa, president del Consorci «Escola Balear de l'Esport» (des d'ara, EBE), d'acord amb el que disposa l'article 16.2 dels Estatuts, aprovats a la reunió del Consell de Direcció del consorci, de dia 17 d'octubre de 2003, ratificats per Acord de Consell de Govern de dia 7 de novembre de 2003, (BOIB núm. 162 de 22 de novembre de 2003).

ACTUEN

El primer, com a representant de la UIB, segons el que estableix l'article 20 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats i l'article 28 del Decret 170/2003, de 26 de setembre pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

La segona, d'acord amb el que disposa l'article 11.c) i 80.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, pel qual correspon la firma dels convenis al conseller competent per raó de la matèria que constitueixi l'objecte.

El tercer, com a més alta representació de l'EBE d'acord amb el que estableix l'article 24.a) dels Estatuts, aprovats a la reunió del Consell de Direcció del consorci, de dia 17 d'octubre de 2003, ratificats per Acord de Consell de Govern de dia 7 de novembre de 2003.

MANIFESTEN

Que una vegada signat el conveni marc de col·laboració de data 31 de maig de 2006, entre la Universitat de les Illes Balears, aprovat en el Consell de Direcció de la UIB de data de 30 de maig de 2006, la Conselleria de Presidència i Esports del Govern de les Illes Balears i el consorci Escola Balear de l'Esport aprovat en el Consell de Direcció de l'EBE de data 24 de maig de 2006, les tres parts signen el present conveni específic de col·laboració amb les següents:

CLÀUSULES

Primera

Seran esportistes d'alt nivell balear universitaris i per tant, gaudiran dels avantatges que preveu aquest conveni de col·laboració, aquells esportistes anomenats d'alt nivell balear per la Fundació Illesport i que cursant estudis universitaris ho sol·licitin a la UIB I acceptin les obligacions que desenvolupa aquest conveni.

La Conselleria de Presidència i Esports sol·licitarà anualment a la Fundació Illesport la relació d'esportistes d'alt nivell balear i comunicarà anualment a la UIB l'esmentada relació. La UIB comunicarà a la Conselleria de Presidència i Esports i a l'EBE la relació d'esportistes d'alt nivell balear universitari.

Segona

La UIB crearà la figura del professor-tutor de l'esportista d'alt nivell balear universitari.

Seran funcions del professor-tutor:

a) Vetllar per la integració de l'esportista dins el món universitari.
b) Adaptar el calendari acadèmic dels esportistes a les seves competicions concentracions i entrenaments.
c) Realitzar un seguiment acadèmic de l'esportista.
d) Proposar a la comissió mixta prevista a la clàusula sisena d'aquest conveni, d'acord amb el punt anterior, la pèrdua del reconeixement d'esportista d'alt nivell universitari.

Tercera

L'esportista d'alt nivell universitari estarà obligat a estar en contacte amb el seu professor-tutor i, d'aquesta manera facilitar-li les tasques.

Quarta

La UIB procurarà l'accés d'esportistes d'alt nivell d'altres comunitats autònomes que duguin a terme la seva preparació esportiva a les Illes Balears.

Cinquena

Els tutors de l'EBE podran demanar informació al professor-tutor de l'esportista d'alt nivell balear universitari, per tal de valorar conjuntament l'evolució acadèmica i esportiva de l'alumne esportista.

Sisena

Es constitueix una comissió mixta per fer el seguiment del present conveni, incloent-hi aquelles persones que per la seva especialització o capacitació concretes puguin resultar idònies per dur a terme els objectius establerts. Estarà formada per un representant designat per la Conselleria de Presidència i Esports, un representant de l'Escola Balear de l'Esport i dos per la Universitat de les Illes Balears, que es reuniran semestralment com a mínim. Aquesta comissió desenvoluparà un reglament amb les condicions dels professor-tutor i fixarà les compensacions que els corresponguin per dur a terme les funcions de professor-tutor.

Setena

El present conveni entra en vigor el dia que se signi i té una validesa d'un any, període que es renovarà i prorrogarà tàcitament, llevat que qualsevol de les parts el vulgui rescindir, la qual cosa s'haurà de notificar per escrit a l'altra part amb una antelació de dos mesos.

Vuitena

Són causes de resolució del present conveni:

  1. Mutu acord de les parts manifestat per escrit
  2. Incompliment per qualsevol de les parts dels pactes establert

Novena

Les qüestions litigioses que se'n puguin derivar, donada la naturalesa juridicoadministrativa, s'han de sotmetre a la jurisdicció contenciosa administrativa.

Aquest conveni queda exclòs de l'àmbit d'aplicació del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Són d'aplicació a aquest conveni les normes de dret administratiu que li corresponguin.

I, en prova de conformitat, les tres parts signen el present conveni, per triplicat, en el lloc i data indicats a l'inici del present document.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Avel·lí Blasco Esteve
Rector

Per la Conselleria de Presidència i Esports,

Maria Rosa Puig Oliver
Consellera

Per l'Escola Balear de l'Esport,

José Luis Ballester Tuliesa
President

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 30 de maig de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 16 de juny de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).