Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears, la Conselleria de Presidència i Esports del Govern de les Illes Balears i el Consorci Escola Balear de l'Esport, en matèria de formació en ciències de l'activitat física i l'esport, emmarcat dins el conveni marc de col·laboració signat en data 31 de maig de 2006 entre les esmentades parts, en matèria de formació, investigació i intercanvi d'informació en l'àmbit de les ciències de l'activitat física i l'esport.

Palma, 19 de juny de 2006

REUNITS

D'una part, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears (des d'ara UIB), segons estableix el Decret 47/2003, de 9 de maig, pel qual es disposa el seu nomenament.

D'una altra, l'Honorable Senyora Maria Rosa Puig Oliver, consellera de Presidència i Esports del Govern de les Illes Balears en virtut del nomenament atorgat pel Decret 7/2003, de 30 de juny, del president de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de las Illes Balears, (BOIB núm. 93 de dia 1 de juliol de 2003), en nom de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

I per l'altra, el senyor José Luis Ballester Tuliesa, president del Consorci «Escola Balear de l'Esport» (des d'ara, EBE), d'acord amb el que disposa l'article 16.2 dels Estatuts, aprovats a la reunió del Consell de Direcció del consorci, de dia 17 d'octubre de 2003, ratificats per Acord de Consell de Govern de dia 7 de novembre de 2003, (BOIB núm. 162 de 22 de novembre de 2003).

ACTUEN

El primer, com a representant de la UIB, segons el que estableix l'article 20 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats i l'article 28 del Decret 170/2003, de 26 de setembre pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

La segona, d'acord amb el que disposa l'article 11. c) i 80.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, pel qual correspon la firma dels convenis al conseller competent per raó de la matèria que constitueixi l'objecte.

El tercer, com a més alta representació de l'EBE d'acord amb el que estableix l'article 24.a) dels Estatuts, aprovats a la reunió del Consell de Direcció del consorci, de dia 17 d'octubre de 2003, ratificats per Acord de Consell de Govern de dia 7 de novembre de 2003.

MANIFESTEN

Que una vegada signat el conveni marc de col·laboració de data 31 de maig de 2006, entre la Universitat de les Illes Balears, aprovat en el Consell de Direcció de la UIB de data 30 de maig de 2006, la Conselleria de Presidència i Esports del Govern de les Illes Balears i el consorci Escola Balear de l'Esport, aprovat en el Consell de Direcció de l'EBE de data 24 de maig de 2006, les tres parts signen el present conveni específic de col·laboració amb les següents

CLÀUSULES

Primera

La Universitat de les Illes Balears posarà a disposició de l' Escola Balear de l'Esport i del Govern de les Illes Balears la seva infrastructura per poder desenvolupar els programes de formació en matèria de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, arreu de les Illes. La UIB facturà a l'EBE les despeses que es derivin de la utilització d'aquesta infrastructura, que en cap cas inclourà el pagament de lloguer dels espais.

Segona

El centres on es duen a terme els programes de tecnificació desenvolupats per l'EBE i la Conselleria de Presidència i Esports, son centres de pràctiques reconeguts pels diferents programes de formació de les Ciències de l'Activitat Física i l'Esport que es duguin a terme per part de la UIB.

Tercera

L'EBE procurarà la contractació del personal docent i investigador de la UIB, per a l'elaboració de cursos de formació.

Quarta

En la mesura de les seves possibilitats, l'EBE i la UIB elaboraran un programa conjunt per la formació continuada en el camp de les Ciències de l'Activitat Física i l'Esport.

Cinquena

La UIB procurarà que l'EBE i la Conselleria de Presidència i Esports estiguin presents en els acords amb altres universitats en matèria de formació, documentació i investigació en relació a les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.

Sisena

La UIB i la Conselleria de Presidència i Esports oferiran a altres universitats de l'estat espanyol la possibilitat de fer programes extensius de formació, doctorat, etc. a les instal·lacions propietat del Govern de les Illes Balears.

Setena

Es constitueix una comissió mixta per fer el seguiment del present conveni, incloent-hi aquelles persones que per la seva especialització o capacitació concretes puguin resultar idònies per dur a terme els objectius establerts. Estarà formada per un representant designat per la Conselleria de Presidència i Esports, un representant de l' Escola Balear de l'Esport i dos per la Universitat de les Illes Balears, que es reuniran semestralment, com a mínim.

Vuitena

El present conveni entra en vigor el dia que se signi i té una validesa d'un any, període que es renovarà i prorrogarà tàcitament, llevat que qualsevol de les parts el vulgui rescindir, la qual cosa s'haurà de notificar per escrit a les altres parts amb una antelació de dos mesos.

Novena

Són causes de resolució del present conveni:

  1. Mutu acord de les parts manifestat per escrit
  2. Incompliment de qualsevol de les parts dels pactes establert

Desena

Les qüestions litigioses que se'n puguin derivar, donada la naturalesa juridicoadministrativa, s'han de sotmetre a la jurisdicció contenciosa administrativa.

Aquest conveni queda exclòs de l'àmbit d'aplicació del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Són d'aplicació a aquest conveni les normes de dret administratiu que li corresponguin.

I, en prova de conformitat, les tres parts signen el present conveni, per triplicat, en el lloc i data indicats a l'inici del present document.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Avel·lí Blasco Esteve
Rector

Per la Conselleria de Presidència i Esports,

Maria Rosa Puig Oliver
Consellera

Per l'Escola Balear de l'Esport,

José Luis Ballester Tuliesa
President

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 30 de maig de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 16 de juny de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).