Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni marc de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i el Consell Regulador de la Denominació d'Origen Pla i Llevant de Mallorca

Palma, 10 de maig de 2006

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, el senyor Antoni Bennàsar Roig, amb DNI 41385628-A, com a president del Consell Regulador de la Denominació d'Origen (CRDO) Pla i Llevant de Mallorca, nomenat per Resolució de la consellera d'Agricultura i Pesca de 3 de desembre de 2004, d'acord amb l'article 35.3 del Decret 134/2000, de 22 de setembre, pel qual s'aprova el reglament de la Denominació d'Origen Pla i Llevant, i l'article 28.3 del Decret 139/2002, de 22 de novembre, pel qual es regula el procés electoral per a la renovació dels membres dels consells reguladors de les denominacions de qualitat.

EXPOSEN

Que entre els objectius de la Universitat de les Illes Balears hi ha el d'impulsar totes les activitats dirigides a incentivar les relacions amb els sectors productius de les Illes Balears, especialment en els seus vessants de recerca i transferència tecnològica.

Que el CRDO Pla i Llevant de Mallorca està interessat a col·laborar amb la UIB en temes de transferència tecnològica, investigació, difusió i formació entorn dels processos de cultiu i elaboració del vi.

Que atesa la coincidència bàsica pel que fa als objectius perseguits, es considera d'interès l'establiment d'una via formal de col·laboració mútua amb la finalitat de realitzar actuacions conjuntes en els camps anteriorment esmentats i formular un marc en el qual es desenvolupin els treballs que s'hagin de realitzar.

Que en conseqüència, han decidit facilitar l'esmentada col·laboració mitjançant la firma del present conveni, que s'estableix en virtut de les següents

CLÀUSULES

Primera. Objectiu

L'objectiu d'aquest conveni és establir un marc de col·laboració entre la UIB i el CRDO Pla i Llevant de Mallorca amb la finalitat de promoure diverses activitats conjuntes relacionades amb la investigació, la transferència tecnològica, la formació, la realització d'activitats culturals, la difusió de resultats, l'ús de les noves tecnologies, el màrqueting i la comercialització, així com altres aspectes que puguin ser d'interès per a ambdues entitats relacionats amb tots els aspectes del cultiu de la vinya i l'elaboració i comercialització del vi.

Segona. Col·laboració

Les actuacions conjuntes es realitzaran amb l'aportació de recursos materials i recursos humans de les parts firmants, d'acord amb el que s'estipuli per a cada projecte en concret, que serà objecte d'un acord específic que passarà a formar part integrant del present conveni com a annex.

Tercera. Sistema operatiu

Per poder fer el seguiment d'aquest conveni es nomena una comissió mixta que serà la responsable de la coordinació i de l'execució de les tasques concretes que se'n derivin. Les propostes dels projectes que s'hagin de realitzar dins el marc d'aquest conveni les podrà fer qualsevol de les parts, a través de la comissió mixta.

La comissió es reunirà per fer una primera anàlisi del projecte presentat i preparar una proposta detallada, que serà enviada al Rector de la UIB i al representant del CRDO Pla i Llevant de Mallorca, que en darrera instància decidiran la conveniència de realitzar-lo. En cas afirmatiu subscriuran l'acord específic corresponent el Rector de la UIB i el president del CRDO Pla i Llevant.

Quarta. Nomenament de la comissió mixta

Inicialment, es designa les persones que s'indiquen:

- Per part de la Universitat de les Illes Balears: el doctor Gabriel Moyà Niell, vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient, i el doctor Hipólito Medrano Gil, catedràtic d'universitat de l'àrea de coneixement de Fisiologia Vegetal del Departament de Biologia.

- Per part del CRDO Pla i Llevant: el doctor Antoni Bennàsar Roig, com a president, i el senyor Miquel Feliu Duran, com a secretari.

Cinquena. Durada del conveni

El present acord marc entra en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb dos mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes i estudis que hi hagi en fase de realització.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu per duplicat el present conveni marc al lloc i en la data indicats.

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Avel·lí Blasco
Rector

Pel CRDO Pla i Llevant,

 

Antoni Bennàsar
President

Diligència

El present conveni marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 13 de setembre de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 7 de novembre de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre) .