Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni marc de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i el Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles de Balears

Palma, 26 d'abril de 2006

REUNITS

Per una part, el Magnífic i Excel·lentíssim Sr. Avel·lí Blasco Esteve, en qualitat de Rector de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, d'acord amb el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I per l'altra, el Sr. Juan José Delgado Herrera, Degà del Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles de Balears, que actua en representació del Col·legi.

Intervenen ambdós en funció dels seus respectius càrrecs i en exercici de les funcions de les quals les parts són titulars, reconeixent-se plena capacitat per signar el present document.

En virtut de les normes que resulten aplicables a cada una de les dites entitats,

EXPOSEN

Que la Universitat de les Illes Balears és una institució dotada de personalitat juridicopública per al compliment dels seus fins, entre els quals s'inclouen amb caràcter prioritari l'educació i el desenvolupament de la ciència, la tècnica i la cultura mitjançant l'estudi i la recerca.

Que el Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles de Balears és una corporació de dret públic dotada de personalitat jurídica pròpia, interessada a col·laborar amb la Universitat de les Illes Balears pel fet que la considera d'alt interès acadèmic i d'inqüestionable rellevància social.

Que fent ús dels títols competencials exposats, ambdós organismes desitgen desenvolupar diverses activitats orientades a garantir la formació i l'assessorament dels alumnes d'aquesta institució, així com l'organització de programes en l'àrea de formació.

Que ambdues parts, als efectes de potenciar l'eficàcia de la seva gestió, consideren necessària la cooperació entre les seves respectives administracions, per a una millor i més àmplia prestació de serveis, mitjançant la correcta utilització dels recursos disponibles i l'aportació conjunta de mitjans per dur-los endavant.

Per això, la Universitat de les Illes Balears i el Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles de Balears volen establir una col·laboració en les actuacions de formació i d'assistència tècnica, així com una participació en projectes conjunts, que es determinen en els acords del present conveni.

Per tot el que s'ha exposat, la Universitat de les Illes Balears i el Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles de Balears signen el present conveni marc de col·laboració per a apropar les seves relacions, unir esforços i establir normes d'actuació conjunta, d'acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera.

L'objecte del present conveni és l'establiment de vies de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i el Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles de Balears.

Segona.

La col·laboració es refereix als aspectes següents:

  1. Cooperació en programes de formació dels professionals de les entitats signants.
  2. Assessorament mutu en qüestions relacionades amb les activitats desenvolupades per les entitats signants.
  3. Organització i execució d'activitats comunes en l'àrea de formació.
  4. Intercanvi de documentació i informació.
  5. Col·laboració professional en el disseny i realització de cursos o en altres temes de la Universitat en els quals pugui ser adient la participació del Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles de Balears.
  6. Promoure projectes i línies d'investigació en matèria del Dret Financer i Tributari.
  7. En general, qualsevol altre tema que pugui resultar de comú benefici per a ambdues institucions.

Tercera.

Les iniciatives descrites que exigeixin una dedicació d'especial complexitat, o l'aportació econòmica per part d'una o d'ambdues entitats, es complementaran amb un conveni específic de desenvolupament, on es determinarà:

a. Objectius que es persegueixen.

b. Identificació de les tasques.

c. Terminis d'execució.

d. La col·laboració que ha de dur a terme cada una de les entitats.

e. Normes per a la coordinació, execució i seguiment del treball.

f. Aportació econòmica necessària.

g. Qualsevol altre aspecte adient.

Quarta.

La col·laboració amb les distintes funcions previstes en el present conveni la verificaran els responsables de cada àrea, sens perjudici de la normativa reguladora de cadascuna de les institucions signants.

Cinquena.

Aquest conveni entra en vigor el mateix dia de la seva signatura i té una vigència de dos anys. El conveni és prorrogable tàcitament per anys naturals sempre que alguna de les parts no el denunciï expressament amb una antelació superior a tres mesos a la data de la seva expiració.

De conformitat amb el que s'ha expressat anteriorment i perquè tingui els efectes que pertoquin, signen aquest acord en dos exemplars, al lloc i en la data assenyalats ut supra .

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Pel Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles de Balears,

 

Avel·lí Blasco
Rector

Juan José Delgado
Degà

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 28 de febrer de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 14 de març de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).