Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni entre el Consell de Mallorca i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 5 d'abril de 2006

REUNITS

D'una part, l'Honorable Senyora Maria Antònia Munar i Riutort, presidenta del Consell de Mallorca, acompanyada del secretari general del Consell de Mallorca, senyor Bartomeu Tous Aymar.

De l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

Actuen la senyora M. Antònia Munar i Riutort, en nom i representació del Consell de Mallorca i el doctor Avel·lí Blasco Esteve en nom i representació de la UIB.

Es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica i d'obrar i

DIUEN

Que són objectius comuns del Consell de Mallorca, mitjançant el Departament de Cultura, i de la UIB, el desenvolupament cultural i el foment dels coneixements literaris, teatrals, musicals, historicosocials i científics, dins l'àmbit de l'illa de Mallorca, així com la difusió i l'ús correcte de la llengua pròpia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Que el Consell de Mallorca, mitjançant el Departament de Cultura, i la UIB, mitjançant el Vicerectorat de Projecció Cultural, volen renovar la seva col·laboració per aquest any 2006,

CONVENEN

1. El Consell de Mallorca, mitjançant el Departament de Cultura, col·laborarà amb la UIB, mitjançant el Vicerectorat de Projecció Cultural, per fer possible que puguin dur-se a terme les activitats culturals programades pel Servei d'Activitats Culturals i seleccionades, conjuntament, per ambdós ens, que inclouen la Universitat Oberta i tallers; commemoració dels dies mundials de la poesia i el teatre; conferències vinculades a la celebració de dates significatives de la cultura i la ciència i a fenòmens sociopolítics; Universitat d'Estiu 2006; congressos; beques de mobilitat, i beques per a la participació en els premis Octubre. El Consell de Mallorca aportarà, amb càrrec als pressuposts de 2006, la quantitat de 67.000 (seixanta-set mil) euros a càrrec de la partida 20.45190.48904, que el Vicerectorat de Projecció Cultural distribuirà de la manera següent:

Activitat cultural i formativa organitzada pel Vicerectorat de Projecció cultural a través del Servei d'activitats culturals, 34.000 euros
Universitat d'Estiu 2006, 12.000 euros
Congressos, 12.000 euros
Beques de mobilitat, 6.000 euros
Beques per a la participació en els premis Octubre, 3.000 euros

2. La UIB assumeix el compromís, segons el qual, el Consell de Mallorca podrà sol·licitar un concert de la Coral Universitat de les Illes Balears, que es durà a terme on aquest acordi.

3. Les activitats objecte del conveni present i els elements publicitaris es faran en llengua catalana i hi constarà el patrocini o la col·laboració del Consell de Mallorca, amb el seu logotip.

4. La UIB ha d'acreditar davant el Consell de Mallorca la realització de totes les activitats subvencionades, així com el compliment de les condicions que determina la concessió de la subvenció, i ha de notificar qualsevol modificació que se'n produeixi.

5. La subvenció es farà efectiva després de la justificació de les despeses, sempre abans de dia 15 de desembre de 2006, i un cop que la secretaria tècnica de Cultura hagi emès l'informe d'avaluació que acrediti que la subvenció s'adequa a la finalitat prevista. La justificació de les despeses i de la realització de l'activitat s'ha de fer mitjançant la documentació següent:

a. Factures expedides a la UIB, que expressin clarament:
    I Nom complet de la persona o entitat expedidora
    II Concepte
    III Número i data de factura
    IV IVA (si escau)
    V Altres jutificants

b. Certificat acreditatiu de la realització del projecte cultural subvencionat, en el qual es detallaran, per conceptes, els ingressos i les despeses que se n'han derivat (segons el model de l'annex adjunt).
c. Un exemplar de la publicitat escrita i gràfica, relativa a cada activitat subvencionada.
d. A més haurà de presentar una memòria explicativa sobre l'activitat cultural que és objecte de l'ajut, fent constar de cada una de les activitats: nombre de tallers, conferències, cursos, congressos; programa de cadascun, dates en les quals s'han dut a terme, lloc, nombre aproximat d'assistents i participants, i demés aspectes que puguin ser d'interès per l'activitat subvencionada.

6. La UIB es compromet a notificar al Consell de Mallorca qualsevol altra subvenció pública o privada que rebi per a la realització de les activitats, abans del pagament de l'ajut, per tal de poder comprovar que no se supera el cost de l'activitat subvencionada.

7. El fet d'alterar les condicions determinades en el conveni podrà comportar una modificació de l'acord de concessió de la subvenció.

8. La Universitat de les Illes Balears haurà de complir les obligacions de l'article 11 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, que aprova el text refós de la Llei de subvencions, (Boib nº196 de 31 de desembre de 2005), així com les recollides a l'article 10 del Reglament de subvencions del Consell de Mallorca ( publicada la seva aprovació definitiva en el BOIB núm. 132, de 03/11/01).

9. La present subvenció, d'acord amb l'article 13.1 del reglament de subvencions del Consell de Mallorca (BOIB núm. 132 de 03/11/2001), és revocable i reductible per les causes previstes a les lleis, i al present reglament, i no seran invocables com a precedents. En aquest sentit, el Consell de Mallorca procedirà, si n'és el cas, a anul·lar o revocar la present concessió d'acord amb allò que estableix la legislació vigent quan concorrin alguna de les causes establertes en el títol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvenciones (BOE núm. 276 de 18 de novembre de 2003); o en l'article 44.1 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, que aprova el text refós de la Llei de subvencions; o d'acord amb el que disposa l'apartat 2n de l'article 13 del reglament de subvencions del Consell de Mallorca.

10. El present conveni restarà vigent fins el 31 de desembre del 2006.

I en prova de conformitat, el signen les dues parts en tres exemplars i a un sol efecte, en el lloc i en la data indicats al començament.

La presidenta del Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar i Riutort
El rector de la Universitat de les Illes Balears, Avel·lí Blasco Esteve
Bartomeu Tous i Aymar, secretari general del Consell de Mallorca, en la meva condició de secretari i assessor de la corporació, autoritz el present conveni.

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 4 d'abril de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears de data 3 de maig de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

ANNEX