Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre el Consorci Pla-d Llucmajor i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 24 de febrer de 2006

REUNITS

D'una part, l'Excel·lentíssim Senyor Lluc Tomàs i Munar, Batlle de l'Ajuntament de Llucmajor, amb domicili a Llucmajor, a la plaça d'Espanya, núm. 12, que actua com a President del Consorci Pla-D Llucmajor, amb domicili a la plaça d'Espanya, núm. 12, de Llucmajor (CP 07620), i NIF S0700049-J, constituït per l'Ajuntament de Llucmajor, la comunitat autònoma de les Illes Balears i la Fundació per a la Restauració de l'Antic Claustre de Sant Bonaventura de Llucmajor.

I de l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTEN

1. Que la Llei de foment i coordinació general de la investigació científica i tècnica, de 14 d'abril de 1986, la Llei orgànica 6/2001, d'universitats, de 21 de desembre, i els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, constitueixen un marc de referència per promoure la col·laboració entre els organismes públics d'investigació i les empreses, així com la difusió, la valoració i la transferència de coneixement al servei de la cultura, de la qualitat de vida i del desenvolupament econòmic.

2. Que en aquest marc, el Consorci Pla-D Llucmajor té interès perquè la Universitat realitzi un treball/investigació sobre la documentació, la restauració i el pla de conservació de les pintures murals del claustre de Sant Bonaventura de Llucmajor.

3. Que, per la seva temàtica, la Universitat designarà, per a la realització del treball objecte del present conveni, l'equip investigador dirigit per la Dra. Mercè Gambús Saiz, com a professora titular d'universitat del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts de la Universitat de les Illes Balears.

4. Que no es necessària la constitució d'un òrgan de gestió per dur a terme el present conveni.

Per tot això, formalitzen aquest conveni partint de les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte, contingut i direcció del treball

1. La direcció del treball sobre documentació, restauració i pla de conservació de les pintures murals del claustre de Sant Bonaventura de Llucmajor serà a càrrec de la professora Mercè Gambús Saiz, de l'àrea de coneixement d'Història de l'Art, del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts de la Universitat de les Illes Balears, es farà de forma coordinada amb les obres principals de restauració i tindrà com a interlocutor i coordinador d'obres vàlid per part del Consorci Pla-D Llucmajor el Sr. Sion Miralles (director de l'obra).

2. En el treball també intervindran les persones que s'indiquen al document annex (que hauran de signar en prova de conformitat), que accepten de forma expressa i individualitzada les obligacions del present contracte, el qual executaran sota les directrius de la directora del treball.

3. Les tasques que s'obliga a realitzar l'equip investigador queden definides com a Fase I, en el termes de l'informe previ del projecte de conservació i restauració de les pintures murals del claustre de Sant Bonaventura aportat per la Fundació i que inclou:

Retirada mecànica de les capes de calç.
Fixació de la capa pictòrica.
Rebliment de buits.
Segellat de llacunes de morter.
Neteja mecànica de la superfície.
Neteja amb reactius químics.
Tractament biocida.
Inventari i catalogació de les pintures murals.
Documentació historicoartística.
Projecte divulgació.

4. El present conveni no reflecteix les tasques a fer a la Fase II de l'informe previ, ja que no es poden calcular les despeses fins que no es descobreixin la totalitat de les pintures. Si bé les parts tenen en compte la futura necessitat de l'ampliació del present conveni per dur a terme les mencionades actuacions, consistents en:

Eliminació de les proteccions.
Valoració de l'estat de conservació.
Reintegració de les llacunes dels morters.
Reintegració cromàtica de les pintures.
Protecció final.
Valoració de l'estat de conservació.
Elaboració del pla de conservació.
Estudi historicoartístic.
Execució projecte de divulgació.

Segona. Contingut econòmic

El Consorci Pla-D Llucmajor s'obliga a pagar, per la realització del treball objecte de conveni, la quantitat de quatre-cents cinquanta-dos mil nou-cents quaranta-dos euros amb vuitanta-vuit cèntims, IVA inclòs (452.942,88 euros, IVA inclòs).

L'import total serà abonat a la Universitat de les Illes Balears, en les condicions i els terminis que s'indiquen a continuació, al número de compte que la Universitat consigni a les factures corresponents:

  1. Un pagament inicial del 10% de l'import del conveni en concepte d'emmagatzemament de material tècnic, contra facturació de la Universitat.
  2. La resta, en pagaments mensuals del mateix import contra certificació dels treballs realitzats. Els certificats dels treballs seran expedits i conformats per la Dra. Marcè Gambús, de la UIB

D'altra banda, la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, constituïda per la Universitat de les Illes Balears i promoguda mitjançant acord de la Junta de Govern de la UIB del dia 26 de febrer de 1996 i acord del Consell Social de la UIB del dia 29 de febrer de 1996,col·laborarà amb l'equip investigador dins els termes que s'especifiquen a l'Acord normatiu 3236/1996, de 18 de setembre, sobre l'organització de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, i serà aplicable el que fixa l'article 126 dels Estatuts de la UIB, publicats al FOU núm. 223, de 30 de setembre de 2003.

Tercera. Terminis

Les tasques encomanades (Fase I) en el present conveni s'hauran d'efectuar complint els terminis que s'enuncien seguidament:

Al cap de tres mesos des de la finalització de l'obra principal.

Quarta. Responsabilitat de la Universitat

El contingut del treball d'investigació i intervenció serà atribuïble exclusivament a l'equip dirigit per la professora de la Universitat, Mercè Gambús Saiz. Per tant, el seu parer no representarà l'opinió de la Universitat, ni es podrà utilitzar com a tal llevat que aquesta es pronunciï expressament per mitjà dels òrgans de govern pertinents.

Cinquena. Reserva

Les parts es comprometen a no difondre la informació científica o tècnica pertanyent a l'altra part a la qual hagin pogut tenir accés com a conseqüència de la realització de l'objecte d'aquest conveni, mentre no ni hagi acord entre ambdues parts.

Sisena. Adscripció de béns

Els instruments científics, les eines de treball i qualsevol altre bé adquirit com a conseqüència d'aquest treball romandran integrats com a béns patrimonials de la Universitat.

Setena. Règim de drets d'autor o de patent

1. Si com a conseqüència del contracte sorgeixen obres objecte de propietat intel·lectual, tots els drets restaran emparats, en particular els d'autor, pel que estableix la Llei de propietat intel·lectual.

2. En el supòsit que durant la realització dels treballs objecte d'aquest conveni o com a conseqüència seva s'obtinguessin resultats patentables, llur titularitat correspondrà a la Universitat de les Illes Balears, i n'apareixeran com a inventors els professors que hagin participat en el treball. En cas que la Universitat no estigui interessada en la titularitat d'alguns dels resultats patentables, haurà de comunicar-ho al Consorci Pla-D Llucmajor en el termini dels tres mesos següents a l'obtenció dels resultats perquè sigui aquesta entitat la que decideixi si els protegeix.

3. No obstant això, si el Consorci Pla-D Llucmajor, o algun dels seus ens constituents, està interessat en l'explotació de les patents, s'establirà un contracte amb les condicions de la cessió de l'explotació.

Vuitena. Utilització dels resultats

Les dades, si es fa esment d'on procedeixen, podran ser utilitzades pel Consorci Pla-D Llucmajor, o algun dels seus ens constituents, de la forma que cregui convenient i sense que calgui autorització expressa dels autors o de la Universitat. A més, els autors de l'estudi reconeixeran expressament el finançament rebut quan les dades siguin utilitzades en publicacions.

Novena. Cessió de drets a tercers

En cas que del resultat del conveni se'n generin drets, aquests podran ser cedits únicament amb el consentiment de la Universitat.

Desena. Finalització anticipada

La realització dels treballs objecte d'aquest conveni es podrà interrompre per mutu acord entre les parts. En cas que el conveni es finalitzi de forma anticipada, el Consorci Pla-D Llucmajor es compromet a fer efectiva, contra factura de la Universitat de les Illes Balears, la quantitat econòmica equivalent a la part del treball realitzat que li serà lliurada.

Onzena. Naturalesa i jurisdicció

El present conveni té naturalesa pública. En tot el que no estigui previst en el present conveni s'aplicarà la normativa pública. Les qüestions litigioses que en el compliment del conveni puguin sorgir es resoldran d'acord als recursos i tribunals competents en l'àmbit de les entitats locals.

Dotzena. Obligació de les parts

El Consorci Pla-D Llucmajor i la Universitat de les Illes Balears s'obliguen mútuament a complir les obligacions derivades d'aquest conveni i de la normativa vigent que l'afecti.

I perquè consti, ambdues parts signen el present conveni en dos exemplars i amb un sol efecte al lloc i en la data indicats ut supra.

Pel Consorci Pla-D Llucmajor,

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Lluc Tomàs
Batle

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present contracte el va aprovar el Consell de Direcció de data 18 d'octubre de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 7 de novembre de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

ANNEX

AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI PLA-D LLUCMAJOR I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

L'equip investigador a què fa referència la clàusula 1a, apartat 2n, sota la direcció de la professora Mercè Gambús Saiz, encarregat de la realització dels treballs, és format per les persones següents:

  • Mercè Gambús Saiz
  • Andreu J. Villalonga Vidal
  • Miquela Forteza Oliver
  • Concepció Bauzà de Mirabò Gralla
  • Antònia Reig Morro

Signatures de conformitat,