Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord marc de col·laboració entre la Federació Balear d'Esports per a Persones amb Discapacitat i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 23 de març de 2006

REUNITS

D'una banda, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, el senyor Xavier Torres Ramis, amb DNI 43086693-B, com a president de la Federació Balear d'Esports per a persones amb discapacitat.

Ambdues parts es reconeixen, per la representació amb què actuen, la capacitat legal suficient per subscriure convenis i obligar-se, i acorden voluntàriament de subscriure el present acord.

MANIFESTEN

Que consideren de mutu interès, per complir millor els seus objectius, establir el present acord de col·laboració per aconseguir una coordinació eficaç dels seus esforços i un millor aprofitament dels respectius recursos i mitjans personals i materials.

Que hi ha una coincidència d'interessos de la Federació Balear d'Esports per a persones amb discapacitat i de la Universitat de les Illes Balears en moltes àrees de la cultura i de la ciència i la seva aplicació tecnològica, en especial pel que fa al camp de les ciències de l'activitat física, de la nutrició, de la salut i l'adaptació d'aquests camps a les activitats realitzades per persones amb discapacitat.

Per tot això, ambdues parts

ACORDEN

Primer . Fomentar i afavorir el desenvolupament de la cooperació d'ambdues institucions pel que fa a la recerca per part de la Universitat de les Illes Balears en el camp de l'activitat física, de la nutrició, de la salut i l'adaptació d'aquests camps a les activitats realitzades per persones amb discapacitat, i a l'aplicació i confirmació dels resultats de recerca a través de la Federació Balear d'Esports per a persones amb discapacitat.

Segon . Organitzar conjuntament programes d'investigació i la seva aplicació per tal d'augmentar la qualitat de vida del col·lectiu de persones amb discapacitat fent especial atenció a tot el que s'insereix en el marc d'actuació de l'activitat física i la salut.

Tercer . Organitzar conjuntament activitats docents i de formació i cooperar en aquelles tasques docents que ambdues institucions organitzin.

Quart . Possibilitar als estudiants de la UIB la realització de pràctiques en el marc de les ciències de l'activitat física adaptada i la salut.

Cinquè . Establir qualsevol tipus de concerts que interessin les dues institucions mitjançant acords puntuals en la utilització d'instal·lacions, materials comuns i personal.

Sisè . Fomentar l'establiment de concerts per a l'assessorament de les activitats que la Federació Balear d'Esports per a persones amb discapacitat demani a la Universitat de les Illes Balears.

Setè . Crear una comissió mixta formada per diversos representants de cada institució per tal d'avaluar les activitats realitzades i proposar-ne d'adients. Els membres d'aquesta comissió es troben indicats a l'annex I d'aquest acord marc. El tipus i l'amplitud dels concerts, cooperacions, intercanvis, actuacions i programes comuns es definiran específicament i seran objecte de protocols que s'afegiran a aquest acord.

Vuitè . El present acord té una validesa mínima de quatre anys i és renovable automàticament si cap de les dues parts no comunica a l'altra sis mesos abans de la data d'acabament la voluntat de donar-lo per extingit. En tot cas, la part que ho faci es compromet a finir les accions establertes mitjançant aquest acord que hi hagi en funcionament.

Un cop llegit el document per les parts i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest acord marc, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Avel·lí Blasco
Rector

Per la Federació Balear d'Esports per a persones amb discapacitat,

 

Xavier Torres
President

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 13 de desembre de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 9 de febrer de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

Annex I

Els membres integrants de la comissió mixta a la qual es fa referència al punt setè d'aquest acord marc són:

Per part de la Universitat de les Illes Balears:

Dr. Antoni Aguiló Pons. Professor del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia.
Dr. Pere Tauler Riera. Professor del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut.
Dr. José Francisco Perales. TU de Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial.

Per part de la Federació Balear d'Esports per a persones amb discapacitat:

Antoni Pomar Bauzà. Director tècnic FEBED.
Gabriel Arrom. Entrenador superior de Natació.
Xavier Torres Ramis. Tècnic d'esport adaptat FEDMF.