Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre TVE, S.A. i la Universitat de les Illes Balears en matèria de normalització lingüística al Centre Territorial de TVE, SA a les Illes Balears

Palma, 31 de març de 2006

REUNITS

D'una part, la societat estatal Televisión Española, SA, amb domicili a Madrid, Paseo de la Habana 75, constituïda el 9 de març de 1981 mitjançant escriptura pública autoritzada pel notari senyor Antonio Vázquez Presado amb el núm. 603 del seu protocol, i inscrita en el Registre Mercantil, tom 5974 general 5020 de la secció tercera del Llibre de Societats, foli 101, full 48401, amb el CIF A28/718435, representada en aquest acte pel senyor Manuel Pérez Estremera en qualitat d'administrador únic de la societat estatal, d'acord amb el que estableixen els Estatuts socials de la societat (d'ara endavant, TVE, SA).

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTEN

La Universitat de les Illes Balears, com a òrgan consultiu en matèria de normalització lingüística, vol col·laborar en la normalització de l'ús del català al Centre Territorial de TVE a Balears, en compliment del que disposa la Llei 3/1986, de normalització lingüística a les Illes Balears.

Per això,

ACORDEN

1. La Universitat de les Illes Balears facilitarà al Centre Territorial de TVE a Balears l'assistència tècnica per a la realització dels treballs de correcció lingüística dels programes que TVE, SA, emet en llengua catalana, en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb les característiques següents:

¿ Els treballs de correcció lingüística es realitzaran segons les necessitats de programació de TVE, SA.
¿ La persona o les persones encarregades per la Universitat de les Illes Balears de realitzar els treballs de correcció lingüística de la programació que emet en català TVE, SA, desenvoluparan la feina habitual en l'horari que la mencionada societat necessiti que es desenvolupi i sota la dependència i les directrius d'aquesta universitat.

2. TVE, SA, proporcionarà al personal de la Universitat de les Illes Balears un espai físic adequat a la funció que s'ha de realitzar, segons les possibilitats del Centre Territorial de TVE.

3. TVE, SA, per fer front a les despeses que suposen els treballs de correcció lingüística, abonarà a la Universitat de les Illes Balears la quantitat de 34.800,00 ¿ (trenta-quatre mil vuit-cents euros) anuals. En cas de renovar-se el present acord, la quantitat esmentada serà revisada anualment conforme a l'IPC que determini l'Institut Nacional d'Estadística.

4. La Universitat de les Illes Balears, amb la quantitat rebuda, abonarà mensualment la quantitat que correspongui a la persona o les persones encarregades de realitzar els treballs de correcció lingüística per a TVE, SA.

La Universitat de les Illes Balears serà responsable davant la persona o les persones encarregades de fer la correcció lingüística a TVE i davant tercers de les obligacions que contreu com a empresa en la qual està integrat el personal esmentat.

5. TVE, SA, no tindrà cap vinculació contractual amb la persona o les persones encarregades de la correcció lingüística.

6. La quantitat estipulada a la clàusula 3 d'aquest conveni es pagarà mensualment en la proporció que correspongui una vegada signat l'acord.

7. Aquest acord serà vigent des del dia 1 de gener fins al 31 de desembre de 2006, i es prorrogarà automàticament si cap de les parts no el denuncia amb una antelació superior a tres mesos de la data de finalització de la vigència.

I com a prova de conformitat, les parts signen aquest document, en sis exemplars, tres en català i tres en castellà, al lloc i en la data indicats.

Per Televisió Espanyola, SA,

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Manuel Pérez
Director administrador únic

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 13 de desembre de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern en data 9 de febrer de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).