Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració acadèmica entre CEMEX España i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 3 d'abril de 2006

REUNITS

D'una part, el senyor Antonio Burgos Fernández, director general de Logística i Coordinació de CEMEX España, amb CIF A46004214 i domicili legal al carrer Hernández de Tejada, 1, 28027 Madrid.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN

1) Que CEMEX España és una entitat de dret privat dedicada a la producció i comercialització de ciment.

2) Que la UIB es una entitat de dret públic que desenvolupa activitats d'educació superior, formació, investigació i desenvolupament científic i tecnològic.

3) Que ambdues institucions han firmat amb anterioritat un conveni marc de cooperació per al desenvolupament d'actuacions de docència, investigació, difusió i pràctiques empresarials, relatives a la utilització sostenible del ciment i materials derivats.

CONVENEN

Desenvolupar les àrees previstes en el esmentat acord marc conforme a les següents

CLÀUSULES

Primera. Objectius

Convocar una beca de col·laboració per a desenvolupar el projecte: "Gestió industrial en prevenció de riscos laborals".

Segona. Durada

Aquesta beca tindrà una durada de 11 mesos.

Tercera. Règim de col·laboració

Aquesta beca es regirà per la normativa de beques de col·laboració de la UIB.

El treball del becari es realitzarà normalment a les instal·lacions de Lloseta de CEMEX España, excepte quan el tema exigeixi una altra ubicació.

Quarta. Seguiment dels treballs del becari

El treball del becari estarà dirigit per un tutor designat per la UIB i coordinat pel Gerent de Seguretat i Medi Ambient de CEMEX España.

Quinta. Finançament

CEMEX España finançarà la beca amb un import total de 12885.71 euros per als onze mesos. D'aquesta quantitat, un 70% es destinarà al pagament de la beca i de la pòlissa d'assegurança mèdica del becari, un 20% a cobrir despeses generals de la UIB i un 10% a la compensació de les tasques de direcció del tutor.

Sisena. Publicació del resultats

Qualsevol comunicació o publicació dels resultats obtingut durant el desenvolupament de la beca de col·laboració ha de fer constar, apart de les persones que han realitzat la investigació, que els esmentats resultats s'han obtingut en el marc del present conveni de col·laboració i expressament figuraran la UIB i CEMEX España.

Setena. Seguiment del protocol

Tal i com s'ha establert al conveni marc entre ambdues institucions, s'ha constituït una comissió de seguiment del conveni marc, i per tant del present acord, constituïda per dos representants de cada una de les institucions. Aquesta comissió realitzarà avaluacions de la marxa del treball del becari i, en general, d'aquesta col·laboració. Per poder realitzar aquesta avaluació, el becari haurà de presentar, amb el vist i plau del tutor, un informe final de la feina realitzada. En cas de comportament incorrecte o manca d'aprofitament del becari, la comissió podrà arribar a decidir la no continuació de la beca.

Vuitena. Forma de pagament

La UIB rebrà, a la firma del conveni, el 100% de la quantitat acordada.

En cas de renúncia del becari o de l'anul·lació de la beca per decisió de la comissió de seguiment, tal com s'esmenta a la clàusula setena, la UIB es compromet a reintegrar a CEMEX España la part no utilitzada.

Novena. Durada

Aquest conveni serà vigent fins a la finalització de la beca objecte del mateix i es podrà renovar per períodes iguals mitjançant acord entre les parts. En cas necessari, la renovació suposarà la modificació de la dotació total de la beca per a que compleixi amb la normativa de beques de col·laboració de la UIB.

Désena. Naturalesa i jurisdicció

CEMEX España i la UIB es comprometen a resoldre de forma amistosa qualsevol desacord que pogués sorgir durant el desenvolupament del present conveni. En cas de no arribar a un acord dins un termini raonable, les controvèrsies seran resoltes pels els jutges i tribunals de la jurisdicció civil de Palma, amb renúncia expressa de les parts a qualsevol altra que els pugui correspondre.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats a l'encapçalament, el present conveni de col·laboració, redactat en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Per CEMEX España,

Avel·lí Blasco
Rector
Antonio Burgos
Director general de Logística i Coordinació

Diligència

El present acord de col·laboració el va aprovar el Consell de Direcció de data 17 de gener de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 9 de febrer de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).