Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i la Fundació Balear contra la violència de gènere per a la creació de la Càtedra d'Estudis de Violència de Gènere

REUNITS

D'una part, la senyora Maria Rosa Puig Oliver, presidenta de la Fundació Balear contra la Violència de Gènere en virtut del Decret 2/2005, de 17 de gener, del president de les Illes Balears sobre la delegació de la Presidència del Patronat de la Fundació Balear contra la Violència de Gènere (BOIB núm.14/2005, de 25 de gener) i consellera de Presidència i Esports en virtut del Decret 7/2003, de 30 de juny (BOIB núm. 93, d'1 de juliol), del president de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears, en nom de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

I de l'altra, el senyor Avel·lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'aquesta universitat.

Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat suficient per atorgar el present document, i per això

EXPOSAM

 1. Que la violència de gènere figura entre els principals problemes de les nostres societats.
 2. Que la UIB té una àmplia tradició en la realització d'activitats de formació, recerca i divulgació en l'àmbit de la igualtat entre homes i dones.
 3. Que la UIB disposa de càtedres d'estudis en diversos camps del coneixement per a promoure la recerca, la docència i la divulgació. Aquestes càtedres, que funcionen mitjançant conveni amb entitats públiques i privades en relació amb temàtiques d'nterès comú, són un instrument de demostrada eficàcia que la UIB promou.
 4. Que la Fundació Balear Contra la Violència de Gènere té com a finalitats:
  1. Implicar tota la societat civil i les administracions públiques, atenent la responsabilitat social que tots tenim, envers la lluita contra la violència cap a les dones. Les persones, físiques o jurídiques, públiques o privades, que es vulguin implicar en aquesta iniciativa, o pretenguin ser beneficiàries de la seva acció, han de tenir el compromís , ferm i indiscutible, de rebuig cap a la violència de gènere i de tota forma de discriminació contra les dones, i de lluita contra aquestes.
  2. Investigar formes pioneres de combatre la violència de gènere, per aportar noves fórmules de prevenir-la i d'abordar-la.
  3. Aconseguir recursos per destinar a programes de lluita contra la violència de gènere, i a l'atenció i suport a les seves víctimes.
  4. Obtenir una plataforma des de la qual difondre les solucions adoptades, i influir i conscienciar la societat balear i l'espanyola.
  5. Donar suport econòmic a les diferents administracions públiques de les illes Balears, perquè puguin dur a terme les seves actuacions, pròpies o encomanades, en contra de la violència de gènere.

Atès tot això, subscrivim aquest conveni de col·laboració, que es regeix pels següents

PACTES

Primer. La UIB i la Fundació Balear contra la Violència de Gènere declaren el seu interès i la seva voluntat de col.laborar.

Segon. Aquesta col.laboració es podrà materialitzar en:

 1. Estudis d'investigació conjunts.
 2. Programes docents amb la participació de les dues entitats.
 3. Seminaris, col·loquis i simposis.
 4. Intercanvi d'informació i publicacions.
 5. Accés a equips i material específics.

Tercer. Per cada programa o projecte específic s'haurà de desenvolupar un protocol, si s'escau. Aquests protocols han incloure la informació següent:

 1. L'origen, la naturalesa i la descripció del programa o projecte.
 2. Els noms dels responsables i dels participants de cada institució.
 3. La durada del programa projecte.
 4. Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució dels diners en qüestió.
 5. Les previsions realitzades per a l'allotjament i la participació de convidats en activitats universitàries, etc.

Quart. Més en particular, es crearà la Càtedra d'Estudis de Violència de Gènere, destinada a l'ensenyament, la recerca i la divulgació sobre la violència de gènere. Aquesta càtedra es valora en una aportació anual de 60.000 euros que serà a càrrec de la Fundació Balear contra la Violència de Gènere.

Cinqué. En el marc de la Càtedra d'Estudis de Violència de Gènere es podran dur a terme les activitats següents:

 1. Recerca:
  1. Convocatòria anual d'un premi de recerca sobre violència de gènere.
  2. Estudis sobre aspectes específics relacionats amb la violència de gènere (prevenció, tractament,¿).

 2. Activitats formatives:
  1. Activitats de formació i sensibilització adreçades a tot l'alumnat de la UIB.
  2. Jornades informatives o de divulgació.
  3. Altres activitats de formació i sensibilització.

 3. Altres amb el conveni de les parts.

Sisé. L'Observatori per a la Igualtat d'Oportunitats de la UIB serà l'òrgan encarregat de dur a terme les activitats que figuren en l'apartat 2.1 i d'altres que se li puguin encomanar.

Seté. Correspon a la UIB la gestió de les activitats de la Càtedra, que proposarà anualment el programa d'activitats a la Comissió de Seguiment del conveni.

Vuité. Cada una de les parts nomenarà, en un termini no superior a dos mesos, dues persones per formar part de la Comissió de Seguiment del conveni. Aquesta comissió haurà d'aprovar el pla anual d'actuació i dur-ne el seguiment. Les persones representants de cada una de les parts organitzaran les activitats d'informació i debat en relació amb l'objecte del conveni d'acord amb els criteris i les dinàmiques de funcionament propis de la part que representen.

Nové. La Fundació Balear contra la Violència de Gènere podrà sol.licitar la participació de la persona responsable del conveni per part de la UIB en les seves reunions o en les d'una comissió reduïda d'aquesta, en relació amb l'objecte d'aquest conveni.

Desé. Aquest conveni tindrà vigència des del dia que se signi amb una validesa mínima de dos anys i quedarà prorrogat per períodes iguals, llevat que alguna de les parts el denunciï. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. Així mateix, aquest conveni finalitzarà per:

 • L'incompliment greu o manifest de les obligacions d'una de les parts signants del conveni.
 • La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l'objecte del conveni.

En qualsevol cas les parts també es comprometen a acabar els estudis que estiguin en fase de realització.

I, com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, el signam les parts en dos exemplars i a un sol efecte.

Palma, 29 de març de 2006

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Per la Fundació Balear Contra la Violència de Gènere,

 

Avel·lí Blasco
Maria Rosa Puig

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 1 de febrer de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 14 de març de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre, (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).