Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears; el Consell Superior de Investigacions Científiques; l'IDI; Inestur, el Centre Balears Europa; la Cambra Oficial de Comerç, Industria i Navegacio de Mallorca, Eivissa i Formentera; la Cambra Oficial de Comerç, Industria i Navegacio de Menorca; l'Ajuntament de Calvià; la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears; la Universitat de les Illes Balears; la Confederació d'Associacions Empresarials de les Balears; PIME Mallorca; PIME Menorca; PIME Eivissa i Formentera, i els Centres Tecnològics Parc Bit; CETEBAL; INESCOP; Fundació Ibit; ITEB, i el de PIME Menorca per al desenvolupament, manteniment i animació del portal d'innovació

REUNITS

El M. Hble. Sr. Jaume Matas Palou, President de les Illes Balears, d'acord amb el Reial Decret 821/2003, de 26 de juny, (BOE 153, de 27 de juny) i amb competència per signar aquest acord de col·laboració segons l'article 80.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

El Hble. Sr. Joan Flaquer Riutort, conseller de Turisme, nomenat pel Decret 7/2003 de 30 de juny, del president de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Consell de Govern i facultat com a President de l'Institut d'Estratègia Turística de les Illes Balears (INESTUR), per l'article 5.1f del Decret 5/2004, de 23 de gener, pel qual es crea i regula l'INESTUR".

L'Honorable Senyor Lluís Ramis d'Ayreflor Cardell, conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, nomenat pel Decret 7/2003, de 30 de juny, del president de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament des membres del Govern de les Illes Balears, president del Consorci Centre Balears Europa (CBE), i que intervé legalment en representació del CBE, d'acord amb el Decret 88/2001, de 29 de juny, pel qual es modifica el Decret 2002/1996, de 22 de novembre, de ratificació del Estatuts del Consorci CBE, en nom I representació de PARCBIT DESENVOLUPAMENT, S.A.U (CIF: A-07853245) en la seva qualitat de president i consell delegat dels acords socials presos en la Junta General d'Accionistes el dia 18 de juliol de 2003 i elevats a públics mitjançant escriptura atorgada davant el Notari de Palma Don Albert Ramós Herrán Navasa el dia 5 d'agost de 2003 amb el nombre 3.279 del seu protocol, degudament inscrits en el Registre Mercantil.

L'Il·lm. Sr. Kurt Joseph Viaene, president de l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears, en endavant (IDI), que actua en nom i representació de l'IDI, de conformitat amb el que disposa l'article 14 dels seus estatuts, aprovats mitjançant el Decret 110/1997, d'1 d'agost, el text refós dels quals és contingut en l'Ordre de 29 de desembre de 2003 del conseller de Comerç, Indústria i Energia. La competència per a aquest acte és determinada per l'Acord de la Comissió Executiva de l'IDI de 22 d'octubre de 2003.

El Il·lm. Sr. Carlos Delgado Truyols, batle de l'Ajuntament de Calvià, en nom i representació de l'Ajuntament de Calvià per la sessió extraordinària del Ple de 14 de juny de 2003.

El Il·lm. Sr. José Manuel Fernández de Labastida y del Olmo, vicepresident d'Investigació Científica y Técnica del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), actuant en nom i representació d'aquest organisme, en virtut de la delegació que per aquest acte li ha atorgat expressament el seu President en data 15 de febrer de 2006.

El Excm. Sr. Francisco Muñoz Izquierdo, vicerector d'Investigació I Política Científica de la Universitat de les Illes Balears, en virtut de la delegació de signatura atorgada pel consell de Direcció, a la sessió ordinària del dia 7 de febrer, per a la signatura d'aquest conveni, actuant en nom i representació de la Universitat de les Illes Balears, i també en nom del Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears.

El Sr. Miguel Lladó Oliver, president de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca, Eivissa i Formentera, en virtut de l'acord plenari de 24/04/02 i que actua en nom i representació d'aquesta corporació segons l'article 7, 1 c de la Llei 3/1993, de 22 de març, bàsica de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació, segons el qual el president n'ostenta la representació i per la qual cosa està facultat per obligar-se en nom de la Cambra.

El Sr. Hipólito Mercadal Pascual, president de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Menorca en sessió de Ple de la Cambra de 19 d'abril de 2002, en nom i representació de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Menorca segons l'article 7-1c de la Llei 3/1993, de 22 de març, bàsica de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació.

El Sr. Josep Oliver Marí, president de la Confederació d'Associacions Empresarials de Balears (CAEB) per l'Assemblea General de dia 17 de gener de 2002, i en la seva representació segons l'article 29 dels Estatuts el president ha d'assumir la representació de la Confederació en tota classe d'actes i contractes i davant qualssevol departaments i dependències de l'Administració central, els seus centres directius i delegacions, Administració institucional, Administració autonòmica i les seves conselleries, Administració local i els respectius organismes autònoms i empreses públiques que depenguin d'aqueixes administracions, en tots els òrgans i centres de la Unió Europea, persones físiques o jurídiques, associacions, entitats I corporacions, tant públiques com privades .

El Sr. Antoni Sintes Pons, vicepresident de la Confederació d'Associacions Empresarials de Balears (CAEB) a Menorca, en nom i representació de la CAEB a Menorca que actua per delegació expressa del president de la CAEB segons el que estableix l'article 30 dels Estatuts de la Confederació.

El Sr. Joan Bufí Arabí, vicepresident de la Confederació d'Associacions Empresarials de Balears (CAEB) a Eivissa i Formentera, en nom i representació de la CAEB a les Pitiüses que actua per delegació expressa del president de la CAEB segons el que estableix l'article 30 dels Estatuts de la Confederació.

El Sr. Francesc Horrach Estarellas, que actua com a President de la Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca i en nom i representació d'aquesta entitat, nomenat per l'Assemblea General de Federació PIMEM de dia 20 de Febrer de 2004 i amb competència per autoritzar convenis atribuïda per l'article 32 dels Estatuts de Federació.

El Sr. Antoni Juaneda Anglada, president de PIME Menorca, que ostenta la representació de PIME Menorca (Petita i Mitjana Empresa de Menorca) i del seu Centre Tecnològic per a aquest tipus d'acords per nomenament de l'Assemblea General Ordinària de 30 de març de 2004.

El Sr. Marià Riera Riera, president de PIME Eivissa i Formentera (Federació de la Petita i Mitjana Empresa d'Eivissa i Formentera) elegit a l'Assemblea General Extraordinària celebrada el 4 de març de 2004 i facultat segons l'article 21 dels Estatuts per representar l'entitat.

El Sr. Pere Joan Planas, director general de la Fundació IBIT, en nom i representació de la Fundació IBIT (Institut Balear d'Innovació Tecnològica) per poder atorgat en la reunió del Patronat de la Fundació IBIT de dia 17 de juliol de 2004 elevat a públic del 24 de desembre de 2004 en escriptura pública número 5046.

El Sr. Antoni Font Orell, president del Centre Tecnològic Balear de la Fusta (CETEBAL) anomenat en l'acta de constitució de l'entitat el 10 de maig de 2000 ratificat pel consell rector de 27 de març de 2001. Segons s'indica en l'article 20 dels estatuts de l'Associació Centre Tecnològic Balear de la Fusta, correspon al president assumir, igual que el director, la representació de l'associació, la signatura de tots els contractes i documents que calgui atorgar, sense haver de menester cap poder especial .

El Sr. Rosendo Escobar García, responsable de la Unitat Tècnica d'Inca d'INESCOP (Institut Tecnològic del Calçat i Connexos), amb poder notarial del Sr. José María Amat, president d'INESCOP elegit en Assemblea General Ordinària de 14-06-2002 i amb facultat atorgada en els estatuts per poder signar o delegar la signatura d'aquest acord en nom i representació d'INESCOP.

El Sr. Diego Moreno Enrich, vicepresident de l'Institut Tecnològic de la Bijuteria (ITEB), ésser nomenat per acord de l'Assemblea General d'Associats de 6 de maig de 2004, acord elevat a públic mitjançant escriptura de la notària M. Teresa García Vila número 1.723 de data 30/07/2004 que actua en nom de l'institut en virtut de l'article 35 dels Estatuts Socials d'aquesta entitat.

Totes les parts ens reconeixem la representació i capacitat suficient per signar el present Acord de col·laboració.

EXPOSAM

1.- Seguint les tasques desenvolupades durant els exercicis 2003 fins 2004 en el projecte de xarxa d'antenes tecnològiques (promogut per la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació i en el qual hi varen participar tots els agents del sistema d'innovació de les Illes Balears) es pretén consolidar i prolongar aquesta activitat innovadora durant els propers exercicis. L'objectiu d'aquest projecte fou dinamitzar la innovació al sectors empresarials de les Illes Balears i es va vertebrar mitjançant el Portal d'Innovació (balearsinnova.net), ara cal activar els seus continguts i activitats.

A fi d'executar aquestes activitats s'hauria d'establir una col·laboració entre el Govern de les Illes Balears, altres Institucions i els agents econòmics, de manera que es pugui assegurar el desenvolupament àgil i operatiu d'aquesta acció i fomentar la innovació entre empreses, emprenedors i en tota la societat de les Illes Balears.

El Govern de les Illes Balears té acords marcs específics anteriors de col·laboració amb l'Ajuntament de Calvià per una banda, amb la Universitat de les Illes Balears per una altra i amb la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca, Eivissa i Formentera per a una altra, amb l'objectiu general de millorar la transferència de tecnologia i del coneixement a tots els nivells de la societat de les Illes Balears, i aprofitar la infrastructura, experiència i adequada gestió d'aquestes institucions en aquest camp.

A més, durant un projecte anterior que va consistir en la redacció i elaboració de l'Estratègia d'Innovació i Transferència de Tecnologia a les Illes Balears (projecte RITTS), en el seu Comitè Directiu hi eren presents la majoria de les entitats que signam aquest Acord de col·laboració.

2.- El Consell Superior de Investigacions Científiques, a les Balears, té investigadors de prestigi reconegut en ciències i tecnologies de moltes disciplines, i es troben vinculades les seves actuacions a la realitat de les Illes Balears.

3.- La Universitat de les Illes Balears com a principal entitat de recerca i desenvolupament i focus de generació de coneixement i tecnologia, té una vocació d'arrelament i difusió de tot aquest bagatge per a tota la societat de les Illes Balears.

4.- La Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears té per objectiu fomentar, promoure i dur a terme activitats dirigides de forma genèrica al foment de la cultura, l'educació i la investigació en tots els aspectes de la vida econòmica i social que puguin contribuir a millorar la societat en la qual es troba. En particular, a establir vies de diàleg i col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i les empreses del seu entorn econòmic i social, a afavorir la cooperació amb els departaments de la UIB i a fomentar la transferència de tecnologia entre la Universitat i la societat.

5.- L'Ajuntament de Calvià, mitjançant les seves actuacions pretén incrementar el benestar i promoció dels seus ciutadans i implementar les mesures i accions més innovadores per a tal finalitat, és a dir, mesures de: promoció econòmica i de l'esperit empresarial, de promoció de feina estable i de qualitat, d'educació i desenvolupament professional, de transferència de recursos i ajuts a la recerca i la coordinació educativa; així com el foment de la cultura empresarial, la diversificació i la formació dels recursos humans i la seva adequació a la societat del coneixement.

6.- La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca, Eivissa i Formentera i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Menorca tenen una vinculació estreta amb els diferents sectors empresarials i la infrastructura adient i voluntat per emprendre projectes destinats a fomentar la innovació del sector empresarial, a més d'una funció consultiva i de representació dels interessos dels sectors productius diversos.

7.- La Confederació d'Associacions Empresarials de Balears, PIME Mallorca, PIME Menorca, PIME Eivissa i Formentera són representants i interlocutors dels empresaris de les Illes Balears.

8.- La Fundació IBIT, ParcBIT, CETEBAL, INESCOP, ITEB I el Centre Tecnològic de PIME MENORCA són centres tecnològics vinculats a diverses temàtiques i amb els respectius sectors econòmics, la funció dels quals és la transferència de tecnologia aplicada i d'innovació dins la seva àrea d'actuació, i aquesta funció és la que, a més, fa que el Govern de les Illes Balears pretengui la seva potenciació.

9.- Les parts dins el seu àmbit territorial i competencial, consideren convenient assolir una col·laboració que permeti dur a terme diversos treballs per continuar el projecte INNOBAL XXI pel que fa a la Xarxa d'Antenes Tecnològiques amb recursos propis i consideram que existeixen raons d'interès comú per establir un règim de col·laboració que permeti aglutinar els seus esforços en matèria d'animació de la innovació i la productivitat dels sectors empresarials.

Per tot el que s'ha exposat, acordam subscriure aquest Acord de col·laboració, segons les següents

CLÀUSULES

Primera .- Aquest Acord de col·laboració té per objecte establir i definir el règim de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears; el Consell Superior de Investigacions Científiques; l'INESTUR; el Centre Balears Europa; l'IDI; la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca, Eivissa i Formentera; la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Menorca; l'Ajuntament de Calvià; la Fundació Universitat ¿ Empresa de les Illes Balears; la Universitat de les Illes Balears; la Confederació d'Associacions Empresarials de Balears; PIME Mallorca; PIME Menorca; PIME Eivissa i Formentera, i els centres tecnològics ParcBIT, CETEBAL, INESCOP, Fundació IBIT i ITEB i el de PIME a Menorca a fi d'aconseguir implementar diverses actuacions per a l'animació del sistema d'innovació de les Illes Balears, arbitrar els mitjans necessaris per fer-ho i, en concret, el desenvolupament, manteniment i animació del portal d'innovació , com a punt de trobada entre l'oferta i la demanda d'Innovació a les Illes Balears, per tal de complementar les necessitats d'Innovació existents. Aquest Acord asseguraria la continuïtat i funcionament futur del projecte de Xarxa d'Antenes Tecnològiques, creades durant els exercicis 2002 fins 2004 per part del Govern de les Illes Balears.

Segona .- L'àmbit d'aplicació d'aquest Acord són les següents matèries:

 1. Promoure la Innovació com a base per garantir la qualitat de vida a les Illes Balears
 2. Convertir el portal d'innovació en l'eina bàsica de gestió del coneixement vinculat a innovació a les Illes Balears
 3. Que el portal serveixi igualment d'eina de comunicació entre tots els agents d'Innovació de les Illes Balears, per tal d'afavorir la coordinació de les iniciatives quant a Innovació que es facin a escala regional
 4. Motivar la feina en xarxa entre els agents d'innovació i les antenes tecnològiques

Tercera .- Els representats de les institucions que signam aquest Acord de col·laboració (o les persones en qui deleguin) constituiran el Comitè Directiu que serà qui en tindrà la capacitat decisòria, planificadora, supervisora i avaladora, i establirà les línies generals de l'estratègia de les actuacions conseqüents d'aquest Portal. A més d'aprovar o rebutjar la incorporació de nous membres dins l'àmbit d'aquest Acord de col·laboració.

A més, cal constituir una comissió de seguiment amb les funcions de proposar projectes i gestionar el funcionament d'aquest Acord de col·laboració, així com la previsió de despeses. La Comissió de seguiment estarà constituïda:

Per part del Govern de les Illes Balears:

 • El director general de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació
 • El president de l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears
 • El director gerent de l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears
 • El cap de servei d'Innovació que actuarà com a secretari

Per part de la resta d'Institucions i Entitats un representant elegit segons el parer de cadascuna d'elles.

Aquesta Comissió de Seguiment s'ha de reunir, almenys, tres vegades cada any i pot recaptar l'assistència del personal tècnic (amb veu però sense vot) que consideri necessari per desenvolupar millor les seves funcions.

Les convocatòries per a les sessions del Comitè Directiu i per a la Comissió de Seguiment s'han de fer amb una antelació mínima de quinze dies.

Corresponen a la Comissió de Seguiment les següents funcions:

 1. Elaborar els programes de les actuacions conjuntes a desenvolupar pels integrants dels present Acord, a l'efecte de ser aprovats pel Comitè Directiu.
 2. Proposar els sistemes de finançament per al desenvolupament dels projectes que es proposin enquadrats dins aquest Acord de col·laboració.
 3. Proposar, si n'és el cas, l'ampliació, reducció o concreció dels camps d'actuació abans ressenyats a l'afecte de ser aprovats pel Comitè Directiu.
 4. Gestionar les actuacions d'aquest Acord de col·laboració i el seu funcionament en relació amb les necessitats plantejades.
 5. Gestionar el funcionament del Portal balearsinnova.net i assegurar que es mantenen i se'n compleixen les fases.

Quarta .- En el marc d'aquest Acord, el Govern de les Illes Balears i la resta d'Institucions i Entitats participants, a proposta del Comitè Directiu han de concretar el desenvolupament d'aquells programes o projectes vinculats a la innovació que es considerin d'interès comú.

Cinquena .- Els signants d'aquest Acord de col·laboració acordam finalitzar l'abast d'aquest conveni el 31 de desembre de 2008, un període que coincideix amb les previsions de planificació del Govern de les Illes Balears en aquesta matèria.

Aquest conveni es podrà prorrogar de mutu acord entre les parts.

Sisena .- El Comitè Directiu ha de resoldre qualsevol dubte o discrepància que pugui plantejar-se en la interpretació i desenvolupament d'aquest Acord de col·laboració, en especial, aquelles controvèrsies que puguin suscitar-se en el si de la Comissió de Seguiment.

En el supòsit que resulti impossible una solució satisfactòria per a totes les parts, es podrà donar per resolt aquest Acord de col·laboració.

Setena .- Aquest Acord de col·laboració posseeix naturalesa administrativa, regit en la seva interpretació i desenvolupament per l'ordenament jurídic administratiu, i totes les parts ens sotmetem expressament a la jurisdicció contenciosa administrativa.

I en prova de conformitat, amb el contingut d'aquest acord de col·laboració, el subscrivim, en còpia per a cada signant i a un sol efecte.

Palma, 22 de febrer de 2006

Diligència

El present acord de col·laboració el va aprovar el Consell de Direcció de data 7 de febrer de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 14 de març de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).