Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Immigració i Cooperació del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears en matèria de cooperació al desenvolupament

Palma, 23 de febrer de 2006

REUNITS

D'una part, l'Honorable Senyora Encarnación Juana Pastor Sánchez, consellera d'Immigració i Cooperació del Govern de les Illes Balears en virtut del Decret 15/2005, de 18 d'octubre, del president de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament de la consellera d'Immigració i Cooperació.

De l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), en virtut del Decret 47/2003, de 9 de maig, pel qual es nomena rector de la UIB.

ACTUEN

La primera, en virtut de les facultats que li atribueix la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

El segon, com a representant de la Universitat de les Illes Balears, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de la UIB.

MANIFESTEN

1 . Que el 12 de juliol de 2000 el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears subscrigueren un conveni marc de col·laboració general, a partir del qual ¿segons la clàusula segona dels acords¿ poden fer-se convenis que s'han d'adjuntar al conveni general esmentat. D'una altra banda, la clàusula quarta estableix que qualsevol actuació que ambdues parts vulguin dur a terme s'ha de formalitzar a través d'un conveni específic.

2 . Que la Conselleria d'Immigració i Cooperació, a través de la Direcció General de Cooperació, executa la política del Govern de les Illes en matèria de cooperació al desenvolupament. És voluntat de la Conselleria que aquesta cooperació es dugui a terme amb la màxima qualitat, cosa que significa comptar amb professionals capacitats a les Illes i als països empobrits, per tal que siguin generadors de processos de desenvolupament.

3 . Que la Universitat de les Illes Balears està treballant en projectes de cooperació al desenvolupament amb universitats de països empobrits, i també en la sensibilització de la comunitat universitària envers les desigualtats existents. És voluntat de la UIB contribuir a la tasca que les Illes fan per superar la pobresa al món, i específicament en la generació de les condicions d'una cooperació de qualitat i eficaç, amb la garantia d'actualització del coneixement científic que la institució universitària pot oferir. La UIB és membre del Consell de Cooperació de les Illes Balears, òrgan que assessora les polítiques que duu a terme el Govern de les Illes Balears.

4 . Que el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears han subscrit diversos convenis de col·laboració en matèria de cooperació al desenvolupament, concretament el 6 d'agost de 2001, el 3 de maig de 2002, el 3 de març de 2003, el 12 de març de 2004 i el de 22 de març de 2005. Aquests convenis han estat executats satisfactòriament i s'han dut a terme determinades accions, que es preveu continuar en aquest conveni i afegir-n'hi altres de noves.

Per tot això, subscriuen aquest conveni, que es regeix pels següents

PACTES

1 . Per contribuir a la cooperació al desenvolupament dels pobles empobrits del món, s'han de dur a terme les activitats següents:

a) Realització d'un curs de postgrau d'especialista universitari en cooperació internacional, que s'ha d'impartir durant l'any 2006 i elaboració i publicació de materials. Els continguts del curs i l'organització es descriuen en l'annex 1 d'aquest conveni.

b) Realització de 2 cursos curts en matèria de cooperació al desenvolupament a la Universitat de les Illes Balears. Els continguts i l'organització es descriuen en l'annex 2 d'aquest conveni.

c) Convocatòria d'un premi de recerca sobre cooperació al desenvolupament i publicació ldel premi de recerca concedit l'any anterior. . Les característiques del premi Aquestes accions es descriuen en l'annex 3 d'aquest conveni.

d) Convocatòria de 30beques per tal que els alumnes de la Universitat de les Illes Balears facin les pràctiques en països en vies de desenvolupament durant el curs acadèmic 2006¿2007. Aquesta acció es descriu en l'annex 4 d'aquest conveni.

e) Realització d'un seminari avançat sobre gestió mediambiental de l'activitat turística, destinat a professionals i universitaris de països d'Iberoamèrica. L'acció es descriu en l'annex 5 d'aquest conveni.

f) Programa de voluntariat universitari en temes de cooperació per al desenvolupament. Les accions se descriuen en l'annex 6 del conveni.

g) Suport a programes de cooperació generats per equips de la Universitat de les Illes Balears. Aquesta acció es descriu en l'annex 7.

h) Accions de suport a universitats de països en vies de desenvolupament . Es descriu a l'annex 8.

i) Creació d'un Centre de Documentació sobre cooperació al desenvolupament. Es descriu a l'annex 9.

j) Realització d'un Congrés sobre "Bones pràctiques en la cooperació al desenvolupament a l'àmbit del turisme sostenible". Es descriu a l'annex 10.

k) Disseny d'un seminari avançat sobre "Formació en Infermeria per als països africans" dins el programa Vita de l'AECI. Es descriu a l'annex 11.

2. Obligacions de les parts

 1. La Conselleria d'Immigració i Cooperació es compromet a abonar la quantitat de quatre-cents trenta mil euros (430.000,00 ¿) a la UIB, amb càrrec a la partida pressupostària 24301.134A01.44113.00. El 100% d'aquesta quantitat s'ha de pagar per anticipat, sense perjudici de les justificacions de les accions executades com s'indica en l'apartat c) d'aquest pacte segon, en els terminis següents:

  ¿ En el moment en què se signi aquest conveni s'ha d'emetre l'ordre de pagament del 60% del total dels recursos previstos, 258.000,00 ¿.
  ¿ L'ordre de pagament del 40% del total, 172.000,00 ¿ es farà el mes de setembre de 2006.

 2. Les quanties per dur a terme les activitats convingudes s'han de distribuir de la manera següent:

  ¿ Cinquanta-dos mil euros (52.000 mil ¿), dels quals es destinaran trenta-nou mil euros (39.000 ¿) per a la realització del Curs de postgrau d'especialista universitari en cooperació internacional i tretze mil euros (13.000 ¿) per a l'elaboració de material didàctic.
  ¿ Vint i tres mil cinc cents Dotze mil cinc-cents (35.890 12.500 ¿) per fer dos cursos de formació en matèria de cooperació al desenvolupament.
  ¿ Quinze mil euros (15.000 ¿) per a la convocatòria a l'any 2006 d'un premi de recerca sobre la cooperació al desenvolupament, així com per a les activitats d'avaluació dels projectes que es presentin i per a la publicació del premi de recerca de l'any anterior. Es destinaran deu mil euros (10.000 ¿) a la convocatòria del premi i cinc mil euros (5000¿) per a l'avaluació i publicació.
  ¿ Quaranta vuit mil Quaranta-vuit mil cinc-cents euros (48.00048.500 ¿) perquè alumnes de la Universitat de les Illes Balears facin pràctiques en països en vies de desenvolupament.
  ¿ Setze mil euros (16.000¿) per a la realització d'un seminari avançat sobre gestió mediambiental de l'activitat turística, destinat a professionals i universitaris de països d'Iberoamèrica.
  ¿ Cinquanta-un mil euros (51.000 ¿) per a un programa de voluntariat universitari en temes de cooperació per al desenvolupament.
  ¿ Setanta-tres mil cinc-cents Vuitanta-cinc mil cinc-cents euros (73.500 85.500 ¿) per donar suport a projectes de cooperació generats per equips de la Universitat de les Illes Balears.
  ¿ Dinou mil cinc-cents euros (19.500 ¿) per accions de suport a universitats de països en vies de desenvolupament. D'aquests, quatre mil vuit-cent euros (4.800¿) seran per a les activitats de Gestió integral de zones costaneres i catorze mil set-cents euros (14.700¿) per a beques de mobilitat d'alumnes d'universitats iberoamericanes.
  ¿ Noranta mil euros (90.000 ¿) per a la creació d'un Centre de Documentació sobre cooperació al desenvolupament.
  ¿ Trenta mil euros (30.000 ¿) per a la realització d'un Congrés sobre "Bones pràctiques en la cooperació al desenvolupament a l'àmbit del turisme sostenible".
  ¿ Deu mil euros (10.000 ¿) per al disseny d'un seminari avançat sobre "Formació en Infermeria per als països africans" dins el programa Vita de l'AECI .

 3. La Conselleria d'Immigració i Cooperació s'obliga a:

  ¿ Aprovar el contingut dels annexos i determinar la forma d'executar-los.
  ¿ Designar dos membres de la Conselleria, que constitueixen, juntament amb dos membres de la UIB, una comissió per fer el seguiment dels projectes concretats als annexos.
  ¿ A través dels membres que hagi designat, fer un seguiment periòdic dels projectes que, en virtut d'aquest conveni ha de dur a terme la Universitat; també pot demanar informació en qualsevol moment sobre aquests projectes .

 4. La Universitat de les Illes Balears s'obliga a:

¿ Designar dos membres de la UIB, que constitueixen, juntament amb dos membres de la Conselleria, una comissió per fer el seguiment dels projectes concretats als annexos.
¿ Organitzar i dur a terme les activitats descrites en el primer punt dels pactes d'aquest conveni.
¿ Justificar mitjançant factures o altres documents acreditatius les despeses realitzades pel total de l'import concedit, com a màxim 60 dies després que acabi cada una de les activitats.
¿ Informar de les aportacions econòmiques a les accions quan aquestes tinguin altres fonts de finançament.
¿ Lliurar a la Direcció General de Cooperació de forma periòdica informes tècnics de seguiment de totes les accions que romanen obertes, tant del conveni en vigor com de convenis anteriors.
¿ Lliurar a la Direcció General de Cooperació informes finals dels cursos, amb les dades de l'explotació i tabulació de les enquestes realitzades amb aquesta finalitat.
¿ Ipresentarà nformar la Direcció General de Cooperació de les propostes de programes i professorat dels cursos i seminaris a la supervisió de la DGC amb temps suficient per poder fer esmenes propostes.
¿ Facilitar la informació que en qualsevol moment pugui sol·licitar-li la Conselleria d'Immigració i Cooperació
¿ Participar en els espais de seguiment que aquest conveni estableixi.
¿ Donar comptes de l'actuació quan ho requereixi la Direcció General de Cooperació.
¿ Fer constar el suport de la Conselleria d'Immigració i Cooperació en tot el material de difusió de les activitats i en les publicacions i els materials tècnics que puguin derivar-se'n, incorporant-hi el seu logotip.
¿ Difondre les accions descrites en el conveni.

3 . Totes les despeses previstes per aquest conveni s'imputen a l'exercici econòmic de 2006. En el cas de produir-se romanent en l'assignació d'alguna de les accions previstes en el conveni, aquest es pot incorporar a una altra de les accions previstes, sempre que la UIB motivi i sol·liciti per escrit el canvi i tingui l'autorització de la Direcció General de Cooperació.

4 . Es constituirà una comissió mixta d'aquest conveni formada per dos membres de la Conselleria d'Immigració i Cooperació, que ha de designar la consellera d'Immigració i Cooperació, i dos membres de la UIB, per fer el seguiment i les propostes concretades en els annexos. S'ha de reunir amb caràcter ordinari bimestralment i amb caràcter extraordinari a petició d'una de les parts. La comissió pot sol·licitar la participació de terceres persones per tractar sobre aspectes específics del conveni. Aquesta comissió ha d'informar de la seva actuació la comissió mixta establerta en el conveni marc de 12 de juliol de 2000 entre la UIB i el Govern de les Illes Balears.

5 . Aquest conveni té vigència des que se signi fins dia 31 de desembre de 2006.

6 . Aquest conveni es resoldrà, amb l'audiència prèvia de les parts, per l'acord mutu o per l'incompliment de qualsevol dels punts que s'hi estableixen. En cas d'incompliment per part de la Universitat, ha de tornar els diners que li hagin estat pagats i que no hagi executat d'acord amb el que disposa aquest conveni.

7 . Aquest conveni està exclòs de l'àmbit d'aplicació del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, en virtut del que hi estableix l'article 3.1c).

8 . Les qüestions litigioses que se'n puguin derivar, atesa la seva naturalesa jurídica administrativa, s'han de sotmetre a la jurisdicció contenciosa administrativa.

I, com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, el signen en dos exemplars.

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Per la Conselleria d'Immigració i Cooperació,

 

Avel·lí Blasco
Rector

Encarnación Juana Pastor
Consellera

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 7 de febrer de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 14 de març de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

ANNEXOS