Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca sobre l'Observatori per a la Igualtat d'Oportunitats

Palma, 2 de març de 2006.

REUNITS

D'una part, el Sr. Antoni Serra Torres, que actua en representació de l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, en endavant L'INSTITUT, amb CIF Q-0700448-D i seu al carrer General Riera, número 67 de Palma, CP 070010, en virtut de la condició de president de l'esmentat Institut, d'acord amb el Decret de nomenament de data 21 de juny de 2004 (BOIB ext. Núm. 88, de 22.06.2004).

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, de Universitats, i el Decret 70/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN

 1. Que la UIB compta amb un Observatori per a la Igualtat d'oportunitats. Aquest Observatori, creat per acord executiu de 21 de gener de 2004, té com a objectius:
  1. recaptar, analitzar i difondre informació periódica i sistemàtica sobre la situació de les dones, de les persones amb discapacitat, i de les desafavorides socialment i/o amb risc d'exclusió social;
  2. proposar accions tendents a millorar la situació en cada un dels àmbits, amb l'objectiu final d'assolir la plena igualtat d'oportunitats per a aquests grups en el seu accés a la UIB, en el si de la comunitat universitària i la seva posterior inserció sociolaboral.
 2. L'institut compta amb una Àrea d'igualtat d'oportunitats que té com a objectiu prioritari la defensa i promoció de la igualtat d'oportunitats entre tots els ciutadans amb una sèrie de programes dirigits als col·lectius en els quals s'ha de potenciar la igualtat d'oportunitats( discapacitats, immigrants, persones majors, dones, infància i joventut...)

ACORDEN

Primer. Objecte.

L'objecte d'aquest conveni és la col·laboració entre ambdues institucions en l'àmbit de la igualtat d'oportunitats.

Segon. Àmbits de cooperació .

L'àmbit principal de cooperació és l'Observatori per a la Igualtat d'oportunitats. La cooperació podrà incloure:

1 Intercanvi d'informació i publicacions.

2 Activitats de formació i de divulgació.

3 Elaboració i publicació d'informes periòdics.

4 Altres activitats de col·laboració establertes entre ambdues parts.

Tercer. Responsabilitat i aportacions de les parts.

1 La UIB es compromet a:

 1. mantenir la dotació actual de l'observatori per a la Igualtat d'oportunitats quant a dotació de recursos humans i materials que inclou quatre persones que realitzen funcions de direcció i coordinació i la infrastructura adient
 2. Fer constar la col·laboració de L'Institut en el material de difusió de les activitats de L'Observatori per a la Igualtat.
 3. Participar en els espais de seguiment que el conveni estableixi.

2 L'Institut es compromet a:

 1. Establir anualment la quantitat que aportarà per a l'elaboració i publicació dels informes periòdics de l'Observatori. Per a l'any 2006 aquesta quantitat serà de VINT-I-QUATRE MIL EUROS ( 24.000,00 ¿) que aniran a càrrec de la partida pressupostària 2006.40.32300.48906 del pressupost de despeses de l'Institut per a l'any 2006.
 2. Participar en els espais de seguiment que el conveni estableixi.

Quart. Projectes específics

Es podran establir altres projectes específics de col·laboració. Per a cada un s'establirà un protocol que podrà incloure la informació següent:

1.- L'origen, la naturalesa i la descripció del programa projecte.

2.- Els noms dels responsables i dels participants de cada institució.

3.- La durada del programa projecte

4.- Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució en qüestió.

Cinquè. Comissió de seguiment

Es constituirà una comissió mixta de seguiment, d'aquest conveni formada per dos membres de cada una de les institucions signants.

Sisè. Vigència i durada

El present acord marc entra en vigor el dia de la seva signatura i té una validesa fins al desembre de 2007. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

Setè.

Aquest conveni substitueix el que es va signar entre la UIB I l'Institut de Serveis Socials I Esportius de Mallorca el 18 de febrer de 2005 (Ref. 1087) amb el mateix objecte que el present.

I com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni de col·laboració, ambdues parts el signen en dos exemplars i a un sol efecte, en la data i el lloc assenyalats a l'encapçalament del mateix.

Per la Universitat de les Illes Balears, Avel·lí Blasco Rector
Per L'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, Antoni Serra Torres President

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 7 de febrer de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 14 de març de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).