Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre el Centre Balears Europa i la Universitat de les Illes Balears sobre la realització d'un curs de postgrau de 132 hores lectives destinat a titulats i titulades universitaris

Palma, 26 de juliol de 2005

REUNITS

D'una part, l'Honorable Senyor Lluís Àngel Ramis d'Ayreflor Cardell, conseller d'Economia, Hisenda i Innovació i president del Centre Balears Europa (CBE), com a representat d'aquest, segons Decret 88/2001, de 29 de juny, pel qual es modifica el Decret 202/1996, de 22 de novembre, de ratificació dels Estatuts del Consorci CBE.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTEN

El seu interès per desenvolupar aquest conveni de col·laboració entre ambdues institucions en relació amb la realització dels curs "Expert universitari en Estadística aplicada a l'Economia" adreçat a titulats i titulades universitaris.

ACORDEN

Primer . L'alumnat que tindrà prioritat per inscriure's en aquest curs serà aquell que estigui en possessió d'un títol de diplomat o llicenciat.

Segon . Les cent trenta-dues hores lectives del curs que es regulen en el marc d'aquest conveni possibilitaran als alumnes l'obtenció del títol d'Expert Universitari en Estadística Aplicada a l'Economia, títol de postgrau de la UIB (13,2 crèdits).

Tercer . Per poder ser avaluat, l'alumnat ha d'haver assistit a un mínim del 80% del total d'hores lectives. La forma d'avaluació serà mitjançant la valoració d'un treball d'investigació sobre la temàtica del curs.

Quart . El curs es desenvoluparà durant el primer semestre de l'any 2005. (Any acadèmic 2004-2005).

Cinquè . La UIB adquireix el compromís de dirigir el curs i definir el perfil professional dels professors per a la realització d'aquest curs.

Sisè . D'acord amb la realització d'aquest conveni de realització d'un curs, el Centre Balears Europa (CBE) serà institució col·laboradora de la UIB. El desenvolupament d'aquesta col·laboració serà coordinat, per part del CBE, pel seu director gerent, i per part de la Universitat, pel Dr. Andreu Sansó Rosselló, director del Departament d'Economia Aplicada de la UIB

Setè . El CBE adquireix el compromís d'aportar la quantitat de VINT-I-NOU MIL NOU-CENTS SETANTA-CINC euros ( 29.975 euros), destinats al finançament de les despeses del curs. Aquest import es farà efectiu presentat prèviament un programa - memòria del curs, incloent relació de professors, professors invitats, alumnes als quals s'imparteix, relació de material a distribuir, etc.

Vuitè . Un cop finalitzat el curs, l'estudiant/a rebrà el títol de postgrau de la UIB esmentat a l'article segon.

Novè . Una assegurança específica cobrirà les contingències de l'alumnat que faci el curs en el marc d'aquest conveni en les condicions que s'estableixen a les disposicions legals que la regulen.

Desè . Les dues parts es comprometen a tractar de resoldre de mutu acord les diferències que puguin sorgir en l'aplicació d'aquest conveni o dels acords específics que se'n puguin derivar.

Onzè . El present conveni de realització d'un curs sobre Estadística Aplicada a l'Economia té una validesa d'un any.

Com a prova de conformitat amb tots i cada un dels acords detallats, les parts signen aquest conveni, en dos exemplars, i amb un sol efecte, al lloc i en la data esmentats en l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears, Avel·lí Blasco Rector
Pel Centre Balears Europa, Lluís Àngel Ramis d'Ayreflor Conseller d'Economia, Hisenda i Innovació President del Consorci

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 28 de juny de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 26 de juliol de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).