Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni general de cooperació mútua entre la Universitat de les Illes Balears (Espanya) i l'Escola Superior Politècnica del Litoral de Guayaquil (Equador )

Palma/Guayaquil, 18 de gener de 2006

L'Escola Superior Politècnica del Litoral (ESPOL) de Guayaquil, Equador, representada pel seu rector, el Ph.D. Moisés Tacle Galárraga, d'una banda, i la Universitat de les Illes Balears (UIB), Espanya, representada pel seu rector, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve de l'altra, acorden subscriure aquest conveni de cooperació mútua, tenint en compte les consideracions següents:

- Que la integració és un imperatiu en el món d'avui i que l'Equador i Espanya han conservat estrets llaços d'amistat entre els seus pobles.

- Que totes dues institucions, al servei de la comunitat i compromeses amb la destinació de les seves respectives nacions, volen coadjuvar en la investigació, l'estudi i la solució dels seus problemes.

- Que tenen com a objectius comuns l'educació, la investigació científica i el desenvolupament en els seus països respectius.

- Que per aconseguir aquests objectius convé establir canals de comunicació que generin el vincle necessari perquè la integració es converteixi en una realitat efectiva.

Aquest conveni s'aplica d'acord amb les clàusules següents:

PRIMERA: OBJECTE

Establir les bases d'una cooperació recíproca per a la promoció i la realització d'estudis, investigacions i activitats d'interès mutu, intercanvi d'estudiants i docents de les dues institucions.

SEGONA: CAMP D'ACCIÓ

La cooperació prevista en aquest conveni té com a camp d'acció en general totes les àrees del coneixement d'interès comú.

TERCERA: DESENVOLUPAMENT

Per al desenvolupament de l'objecte descrit en la clàusula primera, les parts han de dur a terme les accions següents:

a. Intercanvi de professors i investigadors a fi de prestar assessoria, dictar cursos, seminaris i conferències, fer passanties o integrar equips d'investigadors.

b. Intercanvi d'alumnes de pregrau i postgrau.

c. Intercanvi de projectes conjunts d'investigació científica i d'aplicabilitat social.

d. Relació conjunta d'esdeveniments culturals i acadèmics.

e. Desenvolupament de seminaris, diplomats i mestratge en conjunt, en temes d'interès mutu.

QUARTA: PROGRAMES DE TREBALL

Les activitats específiques que s'emprenguin per a l'execució de les accions descrites abans s'han de consignar, en cada cas, en un programa de treball que ha de contenir l'objecte, la forma de cooperació, la durada, el pressupost i els recursos humans, físics i financers, que cada part aporti. El Comitè Coordinador elabora aquests programes de treball i els sotmet a les instàncies d'aprovació corresponents en cada institució.

CINQUENA: COORDINACIÓ

A fi de facilitar i impulsar l'execució d'aquest conveni, les parts constitueixen un Comitè Coordinador integrat per un representant de cada institució, designat en cada cas per les autoritats respectives. Aquest Comitè ha d'acordar periòdicament l'orientació que s'ha de donar a les diverses activitats i projectes que es realitzin conjuntament dins del marc d'aquest conveni, elaborar els programes de treball i supervisar-ne i avaluar-ne l'execució.

SISENA: COSTOS

Les despeses que requereixi el compliment d'aquest conveni les han d'acordar les parts per a cada cas en particular i queden consignades en els programes de treball respectius.

En cas que les parts no puguin aportar totalment els recursos necessaris per desenvolupar les activitats del conveni, han de cercar l'obtenció d'aquest recursos de forma conjunta o separada davant d'altres institucions i dependències governamentals o privades i davant d'organismes internacionals.

SETENA: DURADA

Aquest conveni té una durada de cinc (5) anys a partir de la data de la seva signatura i es pot renovar automàticament pel mateix període si cap de les parts no hi presenta objecció.

VUITENA: ACABAMENT

El pot acabar per mutu acord o en forma unilateral una de les parts, mitjançant avís escrit amb sis mesos d'antelació.

Perquè quedi constància del que s'ha estipulat, les parts subscriuen en dos exemplars aquest conveni.

PER LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

 

Avel·lí Blasco
Rector

PER L'ESCOLA SUPERIOR POLITÈCNICA DEL LITORAL

 

Moisés Tacle Galárraga, Ph.D.
Rector

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 22 de novembre de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern en data 16 de desembre de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).