Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i Servicios Ambientales de Saleares, SL

Palma, 31 de gener de 2006

REUNITS

D'una banda, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de la UIB, i també en qualitat de president del Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, constituïda davant l'Il·lustre Senyor Salvador Balle Oliver, notari de Palma, el dia 29 d'abril de 1996, fent ús de les facultats que té concedides a l'escriptura esmentada.

De l'altra, el senyor Javier Liy Lozano, com a director de l'empresa Servicios Ambientales de Baleares, SL, que actua en representació d'aquesta societat, amb domicili fiscal al carrer de Joan Maragall, 17, 07006 Palma.

EXPOSEN

1. Que la UIB és una entitat de dret públic de caràcter multisectorial i pluridisciplinari que desenvolupa activitats de docència, investigació i desenvolupament científic i tecnològic, interessada a col·laborar amb els sectors socioeconòmics per assegurar una de les finalitats de la docència i la investigació, que és la innovació i la modernització del sistema productiu.

2. Que l'empresa Servicios Ambientales de Baleares, SL, és consultora de medi ambient, turisme i tecnologia, especialitzada en labors de màrqueting i desenvolupament ecològic i local de destins turístics.

3. Que tant Servicios Ambientales de Baleares, SL, com la UIB estan d'acord a establir una col·laboració en els camps científics i tecnològics d'interès comú.

Tenint en compte el que s'acaba d'exposar, la UIB i Servicios Ambientales de Baleares, SL,

CONVENEN

Desenvolupar conjuntament programes d'actuació, dins l'entorn configurat en els paràgrafs anteriors, que s'establiran mitjançant protocols addicionals a aquest acord marc i que tractaran, en principi i sense pretendre ser totalment exhaustius, sobre els temes següents:

 • Col·laboració en investigacions relacionades amb el desenvolupament sostenible de destinacions turístiques.
 • Ampliació de les activitats de consultoria per ambdues parts.
 • Establiment de ponts de col·laboració amb la UIB com a organisme acadèmic reconegut en l'àmbit turístic per ampliar la participació en iniciatives de gestió de coneixement de base local.
 • Generació de models de reconversió de destinacions turístiques.
 • Qualsevol altra que sigui considerada d'interès mutu per ambdues parts, dins les disponibilitats i les activitats que constitueixen l'objecte del present acord marc.
 • I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració, redactat en dos exemplars.

  Per la Universitat de les Illes Balears,

   

  Per Servicios Ambientales de Baleares, SL,

   

  Avel·lí Blasco
  Rector
  Javier Liy
  Director

  Diligència

  El present acord de col·laboració el va aprovar el Consell de Direcció de data 20 de desembre de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 9 de febrer de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).